PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Weryfikacja projektów BO2020 – co oznacza i jak wygląda?

A
A

Do 31 lipca 2019 r. będzie trwała weryfikacja  projektów trwającej obecnie siódmej edycji budżetu obywatelskiego. To dla mieszkańców czas przerwy przed wrześniowym głosowaniem.

Do weryfikacji skierowanych zostało 497 projektów. To projekty, które spełniły wszystkie formalne - do Urzędu przekazana została wersja papierowa projektu (w terminie do 16 kwietnia włącznie) wraz z podpisem poparcia przez innych mieszkańców. Na tym etapie sprawdzany był także charakter inwestycji na terenach niemiejskich – zgodnie z uchwałą na takich terenach możliwe są inwestycje rekreacyjne czy sportowe, natomiast niektóre projekty zakładały np. budowę parkingów. Wycofane zostały także projekty, które w systemie elektronicznym były dublowane.

W tej chwili trwa weryfikacja wstępna projektów inwestycyjnych. Oceny dokonują trzy wydziały Urzędu Miejskiego oraz Biuro Rozwoju Gdańska.

Wydział Geodezji sprawdza własność działek, tj. terenów, na których zakładane są inwestycje budżetu obywatelskiego, a także sprawdza, czy teren objęty inwestycją obejmuje tereny rolne czy leśne. Jest to bardzo ważny element, który wpływa na wzrost kosztu inwestycji, a czasem decyduje o braku możliwości realizacji zadania.

Wydział Skarbu sprawdza, czy zakładane w projektach działki nie są w planie sprzedaży, natomiast Wydział Urbanistyki i Architektury czy zakładane inwestycje  wpisują się w obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodność inwestycji z planami rozwoju miasta stwierdza z kolei Biuro Rozwoju Gdańska, które przygotowuje nowe lub modyfikuje istniejące plany zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli podczas ww. weryfikacji nie pojawią się oceny negatywne projekt jest przekazywany do ostatecznej oceny projektu, podczas której weryfikowane są m.in. koszty projektu – to najczęstszy element podlegający zmianom oraz gospodarność planowanej inwestycji.

Wkrótce powołany zostanie Zespół Konsultacyjny. W skład Zespołu będą wchodzili radni miejscy i dzielnicowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Urząd Miejski w Gdańsku będzie reprezentowała jedna osoba. Zespół zajmuje się rozpatrywaniem odwołań od oceny negatywnej projektu, stwierdzeniem gospodarności projektu i zatwierdza ostateczną listę projektów do realizacji po głosowaniu.

Weryfikacja projektów będzie trwała do 31 lipca. Do 20 sierpnia odbędzie się losowanie projektów, czyli ustalenie kolejności projektów na listach do głosowania. Samo głosowanie natomiast planowane jest w dniach 9 – 23 września 2019 r.