Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pytania i odpowiedzi - najważniejsze informacje o BO2019

A
A

Budżet obywatelski to forma konsultacji społecznych, która daje możliwość współdecydowania o części budżetu Miasta Gdańska. Możesz zgłosić propozycję projektu do realizacji w latach 2019/2010 lub zagłosować na pomysły innych mieszkańców. Codziennie dostrzegamy możliwość poprawy najbliższego otoczenia i chcielibyśmy coś zmienić w swojej okolicy. Być może jest to remont chodnika, zagospodarowanie wolnego placu na siłownię czy plac zabaw. A może warto zorganizować zajęcia sportowe dla dzieci czy warsztaty komputerowe dla seniorów? Opisz swój pomysł i zgłoś do budżetu obywatelskiego. Zgłoszenie projektu nie jest trudne, a  poniżej kilka ważnych informacji jak to zrobić. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś napisz: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl lub zadzwoń: 58 323 65 75, 58 323 63 75


Zgłaszanie propozycji projektów

1 – 30 marca 2018 r.


Zgłoszone do budżetu obywatelskiego mogą być projekty, które:

1)      należą do zadań własnych gminy lub powiatu;

2)      są możliwe do zrealizowania w ciągu 2 lat (w latach 2019 i 2020);

3)      są zlokalizowane na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne;

4)      spełniają kryterium ogólnodostępności tj. umożliwienia korzystania z efektu realizacji projektu  przez wszystkich mieszkańców Gdańska.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

1)      dotyczą budynków przeznaczonych na szkoły i placówki  oświatowe, o których mowa
w Ustawie o systemie oświaty;

2)      dotyczą budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska, w których prowadzona jest działalność komercyjna;

3)      zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji technicznej;

4)      dotyczą terenów, które zostały przewidziane do sprzedaży.

 

Ile pieniędzy przewidziano na realizację projektów w ramach projektu „Budżet Obywatelski 2019 w Gdańsku”?

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów to 19 819 000 zł

 

Jaki jest podział środków?

15 855 000 zł na projekty dzielnicowe (podział środków na dzielnice na ostatniej stronie)

3 964 000 zł na projekty ogólnomiejskie

 

Skąd mam wiedzieć czy projekt jest ogólnomiejski czy dzielnicowy?

Najważniejsze jest określenie, kto ma być beneficjentem takiego projektu. Zgłaszający wniosek powinien zastanowić się czy korzystać z niego będą mieszkańcy jednej dzielnicy, czy ma on służyć szerszej grupie gdańszczan i swoim zasięgiem obejmować więcej niż jedną dzielnicę.  Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do wnioskodawcy, jednak należy pamiętać, że koszt projektu ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 2 000 000 zł .

 

Kto może złożyć projekt?

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2019 w Gdańsku” są mieszkańcy Gdańska, którzy do dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. 1 marca 2018 roku ukończyli 16 lat.


Jak zgłosić projekt?

Projekty składa się w pierwszej kolejności elektronicznie poprzez stronę www.gdansk.pl Po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku należy do wydrukować, zebrać podpisy poparcia minimum 15 mieszkańców i przekazać w wersji papierowej wraz z podpisami do Urzędu Miejskiego w Gdańsku do dnia 30 marca 2018 r. Można też przesłać pocztą na adres Urzędu – liczy się data stempla pocztowego.

 

Skąd mam wiedzieć jaki jest koszt projektu?

Przez cały marzec wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek miejskich (np. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska) pomogą m.in. oszacować koszty, sprawdzić własność gruntu czy plany zagospodarowania przestrzennego. Warto skorzystać z tej możliwości , by w trakcie oceny projektów najważniejsze parametry projektu były spełnione. Lista wszystkich osób, które mogą udzielić pomocy dostępna jest na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

 

Czy mogę zgłosić ten sam projekt, który został zgłoszony poprzednich edycjach? 

Tak. Proszę jednak uwzględnić uwagi wniesione na etapie weryfikacji projektu, w szczególności w zakresie poprawności kalkulacji kosztów. Projekty z poprzednich edycji znaleźć można na naszej stronie.

 

Czy obcokrajowiec może złożyć projekt do budżetu obywatelskiego?

Tak. W takim wypadku najlepiej zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Gdańsku , gdzie w Zespole Obsługi Mieszkańców będzie  konsultant, który umożliwi wpisanie projektu do systemu elektronicznego w przypadku braku numeru PESEL.

 

Czy jeden mieszkaniec może złożyć więcej niż jeden projekt?

Tak.

 

Czy mieszkaniec dzielnicy "X" może składać projekt dotyczący dzielnicy, w której nie mieszka?

Tak. Miejsce zamieszkania i teren, którego dotyczy dany projekt nie muszą mieć ze sobą związku. Jednak trzeba pamiętać, że projekt musi być poparty przez mieszkańców dzielnicy, której dotyczy.

 

Czy rady dzielnic, organizacje pozarządowe, firmy, związki wyznaniowe, szkoły, instytucje publiczne itp. mogą składać projekty?

Jako instytucje nie mogą składać projektów. Projekty mogą składać wyłącznie osoby fizyczne.

 

Zgłosiłem projekt i co dalej?

Po zgłoszeniu projektu w formie elektronicznej, wnioskodawca otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia projektu. W następnej kolejności będą one podlegały ocenie pod kątem możliwości ich realizacji oraz ocenie formalno-prawnej i gospodarności przez Zespół Konsultacyjny. Jeżeli konieczne będą modyfikacje projektu wnioskodawca zostanie o tym poinformowany. Zmian będzie można dokonać drogą mailową lub podczas spotkania.


Weryfikacja i ocena zgłoszonych projektów

1.03 – 29.06 2018 r.

 

Kto dokonuje oceny projektów?

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych Miasta (np. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska) dokonują oceny projektów pod kątem możliwości ich realizacji. Jedna z kluczowych kwestii na tym etapie jest właściwe oszacowanie kosztów zgłoszonego działania czy inwestycji. Jeśli ocena jest pozytywna wówczas projekty są jeszcze oceniane m.in. pod katem gospodarności przez Zespół Konsultacyjny.

 

Czy w trakcie weryfikacji będą urealniane/korygowane koszty zaproponowane przez mieszkańców?

Tak, pracownicy komórek merytorycznych ocenią koszt wykonania zadania. Jeśli będzie to wyższa kwota niż zakładał wnioskodawca wówczas pracownik skontaktuje się z propozycją zmiany kwoty lub zmiany zakresu projektu.

 

Czy zgłoszone projekty będą zmieniane?

Zasadniczo dążyć należy do uwzględnienia projektu w kształcie zgłoszonym przez wnioskodawcę. Jednak w trakcie oceny mogą pojawić się kwestie, które tę realizację wykluczają np. niezgodność inwestycji z planami zagospodarowania przestrzennego, grunt nie jest własnością Miasta lub jest przeznaczony do sprzedaży. W każdej takie sytuacji pracownicy oceniający projekty kontaktują się z wnioskodawcą w celu uzgodnienia koniecznych zmian.

 

Czy koszt utrzymania obiektu/zadania, także należy uwzględnić we wniosku?

Utrzymanie obiektu po zakończonej realizacji należeć będzie do gminy. Jednak ten element także będzie brany pod uwagę przez urzędników przy ocenie projektu i w wypadku rażącej niegospodarności lub dużych kosztów utrzymania może być on powodem negatywnej weryfikacji.

 

Co z projektami, które zostaną ocenione negatywnie?

Negatywny wynik oceny formalno-prawnej przekazywany jest wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem. Wnioskodawca ma możliwość złożenia w formie elektronicznej lub pisemnej wniosku o ponowną weryfikację tego projektu w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o negatywnej ocenie projektu. Ponownej weryfikacji wniosku dokonuje Zespół Konsultacyjny

  

Głosowanie

10-24 września 2018 r.

 

Kto może zagłosować na projekty?

Mieszkańcy Gdańska, którzy w trakcie trwania konsultacji, tj. od 1 marca do 28 września 2018 r.  roku ukończyli 16 lat.

 

Jak mogę zagłosować?

Samodzielnie przez Internet poprzez stronę www.gdansk.pl lub w punktach konsultacyjnych. Lista punktów będzie dostępna na początku września.

 

Czy potrzebuję adresu e-mali lub telefonu komórkowego by zagłosować?

W przypadku samodzielnego głosowania – tak. W punkach konsultacyjnych wystarczy natomiast pokazać dowód osobisty dla potwierdzenia tożsamości osoby głosującej i konsultant poprzez swoje konto w systemie elektronicznym umożliwia mieszkańcom głosowanie.

 

Ile punktów można przydzielić w głosowaniu?

Każdy głosujący dysponować będzie 5 punktami na projekty dzielnicowe i 1 punktem na projekt ogólnomiejski.

Punktami na projekty dzielnicowe można dysponować swobodnie tzn. można przyznać wszystkie punkty na jeden projekt, a można też przyznawać od jednego do pięciu punktów na różne projekty.

 

Czy mogę głosować na projekty nie ze swojej dzielnicy?

Oczywiście. Można głosować na dowolne projekty w całym mieście.

 

Jakie są kryteria powodujące, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Do realizacji mogą zostać przeznaczone projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, z poniższym zastrzeżeniem, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację projektów w dzielnicy lub ogólnomiejskich.


Jeśli propozycje, które otrzymały największą liczbę punktów nie wyczerpują całości dostępnego budżetu należy uzupełnić listę projektów do realizacji o te, które otrzymały kolejno najwięcej punktów i mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Dotyczy to zarówno projektów wybieranych w dzielnicach, jak i projektów ogólnomiejskich.


I jeszcze ważna zmiana, która pojawia się w tym roku po raz pierwszy: do realizacji projektów dzielnicowych konieczne jest uzyskanie minimalnego progu poparcia – 100 punktów.


Realizacja projektów

 

Kiedy zostaną zrealizowane projekty wybrane w głosowaniu w 2018 roku?

W latach 2019 – 2020.

 

Kto zrealizuje zadania, które wygrały w głosowaniu?

Realizacja projektów powierzona zostanie wydziałom Urzędu Miejskiego lub jednostkom miejskim, właściwym z uwagi na rodzaj zadania.

 

Czy wnioskodawcy będą uczestniczyć w realizacji zgłoszonych przez nich projektów?

Każdy wnioskodawca, którego projekt będzie przekazany do realizacji zostanie poinformowany do kogo został on przekazany. W każdej chwili można sprawdzić czy dowiedzieć się na jakim etapie wykonania jest zadanie, a także współuczestniczyć w procesie realizacji. Także wykonawcy mogą kontaktować się z wnioskodawcami w celu ustalenia szczegółów realizacji.

 

Co się stanie w sytuacji, gdy propozycje zadań wybrane w głosowaniu na etapie realizacji okażą się bardziej kosztowne?

Jeśli na etapie sporządzenia dokumentacji technicznej i kosztowej okaże się, że koszt realizacji przewyższa budżet projektu, decyzję o tym, co należy realizować w pierwszej kolejności i w jakim zakresie, będą podejmowane w porozumieniu z wnioskodawcą.