ZASADY GŁOSOWANIA

30.08.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

TERMIN GŁOSOWANIA:

Głosowanie rozpoczyna się 11 września 2023 r. o godz. 0:00 i kończy 25 września 2023 r. o godzinie 23:59.

Głosowanie poprzedza losowanie projektów zweryfikowanych pozytywnie, które określa kolejność projektów na listach do głosowania.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Miasta, także dzieci i młodzież.

Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie:

a) bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku;

b) w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdańsku, na podstawie wpisu do rejestru wyborców;

c) posiadania Karty Mieszkańca;

d) w przypadku braku powyższych warunków istnieje możliwość dopisania się do listy uprawnionych do głosowania.

Oświadczenie (należy złożyć osobiście w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego lub za pomocą e-PUAP).

Ważne! w ostatnim dniu głosowania 25 września - oświadczenia można złożyć tylko i wyłącznie w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 3 na ul. Nowe Ogrody 8/12 do godz. 16.00 oraz za pomocą platformy E-PUAP tylko i wyłącznie do godz. 16.00. 

W przypadku mieszkańców będących cudzoziemcami, nieposiadających numeru PESEL, głosowanie możliwe jest w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym, po okazaniu dokumentu podróży wydanego przez państwo, którego osoba jest obywatelem.

MINIMALNE PROGI POPARCIA

Do realizacji przechodzą wyłącznie projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, z poniższym zastrzeżeniem, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację projektów w dzielnicy lub ogólnomiejskich.

Jeśli propozycje, które otrzymały największą liczbę punktów nie wyczerpują całości dostępnego budżetu należy uzupełnić listę projektów do realizacji o te, które otrzymały kolejno najwięcej punktów i mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Dotyczy to zarówno projektów wybieranych w dzielnicach, jak i projektów ogólnomiejskich.

Do realizacji projektów konieczne jest uzyskanie minimalnego progu poparcia: 100 - dla projektu dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego, 200 - dla projektu ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowością jest minimalny próg na projektów ogólnomiejskich Zielonego BO – 200. Tylko projekty dzielnicowe Zielonego BO pozostają bez limitów. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Wyniki głosowania poznamy do 29 września 2023 r. Podane zostaną one również do publicznej wiadomości.

Więcej informacji na temat zasad głosowania w Zarządzeniu i Uchwałach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta.

Kontakt

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami

tel.: 58 323-65-97, 58 323-66-51, 58 323-66-37, 58 323-63-37

e-mai: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl