Weryfikacja projektów BO2022 - co oznacza i jak wygląda?

( Publikacja: 28.05.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Do 15 września 2021 r. będzie trwała weryfikacja projektów trwającej obecnie dziewiątej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku.

  • do 18 czerwca 2021 r. – ocena formalna i wstępna projektów;
  • do 31 sierpnia 2021 r. – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego; 
  • do 15 września 2021 r. – weryfikacja projektów przez zespół konsultacyjny.

To dla mieszkańców czas przerwy przed październikowym głosowaniem.

Mieszkańcy złożyli 708 projektów, w tym 200 w kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego.
Jednak na etapie weryfikacji 2 projekty zostały wycofane i w systemie mamy w tej chwili 706 projektów.
 
Ogólnomiejskie BO - 70
Ogólnomiejskie ZBO - 27
Dzielnicowe BO - 437
Dzielnicowe ZBO - 172

W pierwszej kolejności urzędnicy sprawdzą wszystkie formalne wymogi m.in.: czy każdy, kto złożył projekt elektronicznie, dostarczył wersję papierową formularza wniosku wraz z listą poparcia do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w przeciągu 7 dni liczonych od daty przesłania do rozpatrzenia projektu w systemie lub czy złożył ją poprzez ePUAP.  

Następnie, przeprowadzona zostanie weryfikacja wstępna projektów inwestycyjnych. Oceny dokonują trzy wydziały Urzędu Miejskiego: Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Geodezji, Wydział Skarbu oraz Biuro Rozwoju Gdańska.

Wydział Geodezji weryfikuje własność działek, tj. terenów, na których zakładane są inwestycje Budżetu Obywatelskiego, a także, czy teren objęty inwestycją obejmuje tereny rolne czy leśne. Jest to bardzo ważny element, który wpływa na wzrost kosztu inwestycji, a czasem decyduje o braku możliwości realizacji zadania.

Wydział Skarbu sprawdza, czy zakładane w projektach działki nie są w planie sprzedaży, natomiast Wydział Urbanistyki i Architektury czy zakładane inwestycje  wpisują się w obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodność inwestycji z planami rozwoju miasta stwierdza z kolei Biuro Rozwoju Gdańska, które przygotowuje nowe lub modyfikuje istniejące plany zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli podczas ww. weryfikacji nie pojawią się oceny negatywne projekt jest on przekazywany do ostatecznej oceny, której dokonują merytoryczne wydziały i jednostki organizacyjne:

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta ds. Sportu 

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Rozwoju Społecznego

Wydział Projektów Inwestycyjnych 

Wydział Środowiska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Zarząd Transportu Miejskiego

Gdańskie Nieruchomości 

Straż Miejska

Gdański Ośrodek Sportu

Gdańskie Wody

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna

Podczas weryfikacji sprawdzane są m.in. koszty projektu – to najczęstszy element podlegający zmianom oraz gospodarność planowanej inwestycji.

Każdy wnioskodawca, którego projekt zostanie negatywnie oceniony, uprawniony jest do złożenia do Urzędu Miejskiego odwołania od negatywnej oceny projektu, w formie elektronicznej lub pisemnej w terminie 5 dni od dnia pozyskania informacji o ocenie negatywnej.

Rozpatrywaniem odwołań od oceny negatywnej projektu zajmuje się Zespół Konsultacyjny, w skład którego wchodzą radni miejscy i dzielnicowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Urząd Miejski w Gdańsku będzie reprezentowała jedna osoba. Zespół Konsultacyjny stwierdza również gospodarności projektu i zatwierdza ostateczną listę projektów do realizacji po głosowaniu.

Weryfikacja projektów będzie trwała do 15 września 2021. Do 20 września odbędzie się losowanie projektów, czyli ustalenie kolejności projektów na listach do głosowania. Samo głosowanie natomiast planowane jest w dniach 4 – 18 października, a ogłoszenie wyników głosowania do 25 października 2021 r.