Zmiany regulaminowe BO2023

01.02.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Najważniejsze zmiany dotyczą zasad korzystania z już zrealizowanych inwestycji oraz głosowania na projekty BO.

Regulacja dostępności w korzystaniu

Pierwszą ważną zmianą w projekcie uchwały jest uregulowanie kwestii ogólnodostępności do efektów realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy, aktywiści i radni poszczególnych dzielnic już od dłuższego czasu zwracali uwagę na utrudnienia w korzystaniu ze zrealizowanych projektów, szczególnie na terenach przyszkolnych. Kwestia ta została uregulowana, w projekcie uchwały pojawiła się definicja ogólnodostępności. Określa ona, iż „ogólnodostępność danego projektu oznacza zapewnienie możliwości czerpania korzyści z efektów realizacji projektu na równych prawach wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

Za spełnienie zasady ogólnodostępności projektu uważa się:

  • w przypadku projektów inwestycyjnych - muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców przez co najmniej 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godzinami 8.00 - 22.00 oraz przez 10 godzin dziennie w sobotę i niedzielę, pomiędzy godzinami 8.00 - 22.00, a przez dostępność rozumie się dostęp do efektów realizacji projektów w sposób niezwiązany z wynajmem i użyczeniem infrastruktury klubom sportowym, organizacjom pozarządowym lub podmiotom gospodarczym;
  • w przypadku projektów nieinwestycyjnych, takich jak organizacja szkoleń, wydarzeń, kursów, zajęć i innych podobnych, efekty ich realizacji muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy stanowią grupę docelową projektu, a nabór powinien być otwarty oraz ogłoszony w dostępnych kanałach komunikacji;
  • w przypadku zakupu wyposażenia, efekty projektów  powinny być dostępne zgodnie ze swoim przeznaczeniem dla wszystkich mieszkańców w godzinach wskazanych przez podmiot, który nad wyposażeniem sprawuje pieczę”.

Obniżenie progów poparcia

Drugą ważną zmianą, jaką zaproponowano w projekcie uchwały, to obniżenie progów poparcia dla projektów w trakcie głosowania: 100 dla projektu dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego, 200 dla projektu ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowością jest minimalny próg na projektów ogólnomiejskich Zielonego BO – 200. Tylko projekty dzielnicowe Zielonego BO pozostają bez limitów.

Doprecyzowanie przepisów

W uchwale doprecyzowane zostały niektóre z dotychczasowych przepisów, m.in:

  • wnioskodawcy będą zobowiązani złożyć załącznik do projektu, w którym powinny znaleźć się takie informacje, jak zasady rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru uczestników;
  • miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie: poprzez precyzyjne określenie lokalizacji rozumie się wskazanie dokładnego adresu, numeru działki oraz obrębu.

W projekcie uchwały zaproponowano też rozwiązanie, w przypadku sytuacji, gdy zgłoszony projekt nie będzie mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców ze względu na jego koszt. Jednostka weryfikująca projekt może podnieść koszt projektu, który określił wnioskodawca, do maksymalnej kwoty przeznaczonej na daną dzielnicę, o czym należy poinformować wnioskodawcę.

Wszystkie tegoroczne zmiany znajdują się w Uchwale i Zarządzeniu.

Warto podkreślić, że zmiany regulaminowe zawarte w nowej uchwale zostały wypracowane wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami podczas spotkań ewaluacyjnych oraz dzięki przeprowadzeniu anonimowej ankiety wśród wnioskodawców i mieszkańców.