Tegoroczne zmiany

( Publikacja: 22.03.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Najważniejsze zmiany w Budżecie Obywatelskim 2022:

 • Uszczegółowione zostały zasady dostarczenia wydrukowanego formularza wniosku oraz zasady dotyczące Ilości podpisów poparcia projektu. Wnioskodawcy będą mieć teraz 7 dni na dostarczenie wydrukowanego formularza oraz listy poparcia projektu do urzędu, a wymagana liczba podpisów poparcia dla projektu dzielnicowego to wciąż 1 podpis, natomiast dla ogólnomiejskiego -uwaga - 30 podpisów.Zmienione zostały minimalne progi poparcia dla realizacji projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich. Do realizacji projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia tj. uzyskania co najmniej 200 punktów poparcia, do realizacji projektów ogólnomiejskich – 400.
 • Zaproponowano zmiany, które wpłyną na sprawniejszą i szybszą weryfikację projektów oraz rozpatrywanie odwołań.
 • Urzędnicy w tym roku zwracają szczególną uwagę na zachowanie spójnej całości przy projektach składających się z kilku mniejszych inwestycji, rozłożonych w latach (etapowanych). W takich przypadkach, wg. nowego zapisu konieczne będzie doliczenie do kwoty projektu stanowiącego pierwszy etap zadania kosztu wykonania koncepcji zagospodarowania całego terenu.
 • Ze względu na zbyt daleko idące interpretacje przez mieszkańców zapisu „rekreacja czynna”, konieczna była zmiana sformułowania na „rekreacja ruchowa”, co pozwoli zawęzić zakres projektów zgłaszanych na terenach, które nie są własnością Gminy Miasta Gdańska. Pozwoli to na realizację na tych terenach miejsc do uprawiania sportu, czy zabawy, a wykluczy ewentualne nadużycia w organizacji przestrzeni terenów np. wspólnot mieszkaniowych, czy spółdzielni.
 • Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich edycji BO zdecydowano, że nie będą realizowane projekty:

      - które dotyczą wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej;

      - które dotyczą wyznaczenia dodatkowych patroli Straży Miejskiej;

      - zlokalizowane na terenach Skarbu Państwa, niebędących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

 • Idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gdańska do uchwały został dodany zapis, że Wydziały / Biura Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta nie mogą brać udziału w promowaniu projektów.
 • Nadano Zespołowi Konsultacyjnemu BO nowe kompetencje polegające na możliwości łączenia projektów, które w ocenie Zespołu stanowią projekty podobne, w jeden projekt oraz zmianę kategorii nowopowstałego projektu na ogólnomiejski. Zapis ten dotyczy projektów, które powtarzają się w dzielnicach (np. ochrona zwierząt, warsztaty, zajęcia biegowe, gry terenowe).

Najważniejsze zmiany w Zielonym Budżecie Obywatelskim:

Zmiana definicji kategorii:

 • nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej;
 • nowe przestrzenie zielone;
 • budowa ogrodów deszczowych;
 • renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni;
 • działania ekologiczne.

Projekty zgłoszone w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego będą mogły być umiejscowione tylko i wyłącznie na terenach stanowiących własność Miasta oraz terenach Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

Wszystkie tegoroczne zmiany znajdują się w Uchwale i Zarządzeniu.