Pomoc - skonsultuj z nami swój projekt

( Publikacja: 01.02.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

Wydział Gospodarki Komunalnej

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, sprawy dotyczące miejskiego ogrodu zoologicznego

Jacek Mikołajewski, tel. 58 323 70 91, adres e-mail:  jacek.mikolajewski@gdansk.gda.pl

Mobilność aktywna: ścieżki rowerowe, infrastruktura rowerowa, wydarzenia rowerowe

Przemysław Kitliński, tel. 58 526 80 81, adres e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl

Gospodarka odpadami

Dorota Michałka-Urbaniak, tel. 58 323 70 93, adres e-mail: dorota.michalka-urbaniak@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Urbanistyki i Architektury

Kinga Wolak, tel. 58 323 64 54, e-mail: kinga.wolak@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Monitoring wizyjny (np. założenie kamer)

Wojciech Przyborowski, tel. 58 778 60 19, 603 890 726, e-mail: wojciech.przyborowski@gdansk.gda.pl

Defibrylatory, ochrona przeciwpożarowa

Zbigniew Szulc, tel. 778 60 18, e-mail: zbigniew.szulc@gdansk.gda.pl

Dzikie Zwierzęta w mieście

Łukasz Bartosik, tel. 778 60 41, e-mail lukasz.bartosik@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Rozwoju Społecznego

Zdrowie publiczne, pomoc społeczna

Michał Miguła, tel. 58 323 67 09, adres e-mail: michal.migula@gdansk.gda.pl

Edukacja i opieka nad dzieckiem

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Bogumiła Bieniasz, tel. 58 323 67 56, adres e-mail: bogumila.bieniasz@gdansk.gda.pl

Żłobki i przedszkola

Anna Przybyszewska, tel. 58 323 67 67, adres e-mail: anna.przybyszewska@gdansk.gda.pl

Aktywność obywatelska, inicjatywy lokalne, projekty sąsiedzkie

Michał Zorena, tel. 58 323 67 29, adres e-mail: michal.zorena@gdansk.gda.pl

Projekty senioralne

Gabriela Dudziak, tel. 58 526 80 71, adres e-mail: gabriela.dudziak@gdansk.gda.pl

Zajęcia sportowe dla dzieci, współpraca z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń, zawodów sportowych

Damian Kuźmiński, tel. 58 526 80 25, adres e-mail: damian.kuzminski@gdansk.gda.pl

____________________________________

Wydział Środowiska

Referat Zmian Klimatycznych:

Ochrona przyrody, grunty rolne i leśne

Celina Kowalska, tel. 58 768 82 41, adres e-mail: celina.kowalska@gdansk.gda.pl

Tomasz Hoppe, tel. 58 768 82 20, adres e-mail: tomasz.hoppe@gdansk.gda.pl

Marcin Tryksza, tel. 58 768 82 11, adres e-mail: marcin.tryksza@gdansk.gda.pl

Referat Gospodarki Wodnej

Ochrona środowiska, gospodarka wodna

Jacek Narloch, tel. 58 768 82 17, adres e-mail: Jacek.narloch@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Skarbu

Plany sprzedaży działek, administrowanie gruntami i nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa

Katarzyna Kuropiejska, tel. 58 323 63 31, e-mail: katarzyna.kuropiejska@gdansk.gda.pl  

Katarzyna Potylicka, tel. 58 323 66 77, e-mail: alina.szewczyk@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Geodezji

Własność gruntów, prowadzenie nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości, prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Referat Zasobu Geodezyjnego

Anna Bielińska, tel. 58 323 70 47, e-mail: anna.bielinska@gdansk.gda.pl

________________________________________

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Elżbieta Czekaj, tel. 58 323 61 23, elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

tel. 58 524 46 06, 58 524 46 07

e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

www.gzdiz.gda.pl

Fb: facebook.com/GZDiZ

Utrzymanie dróg, modernizacje i remonty dróg i chodników

Wiesław Szańca, tel. 58 524 45 41, adres e-mail: wieslaw.szanca@gdansk.gda.pl

Utrzymanie zieleni miejskiej, urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych

Joanna Kowalewska, tel. 58 524 45 62, adres e- mail: joanna.kowalewska@gdansk.gda.pl (place zabaw)

Ewa Ogińska-Woźniak, tel. 58 524 45 62, adres e-mail: ewa.wozniak@gdansk.gda.pl

Henryk Chorążewicz, tel. 58 524 45 66, adres e-mail: henryk.chorazewicz@gdansk.gda.pl  

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmiany w organizacji ruchu drogowego, sygnalizacja świetlna (drogi wewnętrzne)

Maciej Cybulski, tel. 58 558 98 15, adres e-mail: maciej.cybulski@gdansk.gda.pl

Infrastruktura – wiaty przystankowe

Jarosław Tarczyński, tel. 58 558 95 24, adres e-mail: jaroslaw.tarczynski@gdansk.gda.pl

Oświetlenie ulic

Bogusław Nadolny, tel. 58 558 97 44, adres e-mail:  boguslaw.nadolny@gdansk.gda.pl

Zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności zieleni miejskiej i wyposażenia w elementy małej architektury

Aldona Remelska, tel. 58 524 46 15, adres e-mail: aldona.remelska@gdansk.gda.pl

Marta Gibczyńska, , tel. 58 524 46 15, adres e-mail: marta.gibczynska@gdansk.gda.pl

________________________________________

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

tel. 58 320 51 00

e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

www.drmg.gdansk.pl

Fb: facebook.com/drmg.gdansk

Szacowanie kosztów inwestycji, określanie zakresu prac niezbędnych do realizacji inwestycji/działania

Mariusz Żukowski, tel. 58 320 51 01, adres e-mail: mariusz.zukowski@gdansk.gda.pl

Jakub Panasewicz, tel. 58 320 51 38, jakub.panasewicz@gdansk.gda.pl

________________________________________

Zarząd Transportu Miejskiego

tel. 58 520 57 00

e-mail: ztm@gdansk.gda.pl

www.ztm.gda.pl

Fb: facebook.com/ZarzadTransportuMiejskiegowGdansku

Wszelkie sprawy związane z organizacją komunikacji miejskiej

Dorota Kuś, tel. 58 520 57 46,  adres e-mail: dorota.kus@gdansk.gda.pl

________________________________________

Biuro Rozwoju Gdańska

tel. 58 308 44 44

e-mail: brg@brg.gda.pl

www.brg.gda.pl

Fb: facebook.com/BiuroRozwojuGdanska

Plany zagospodarowania przestrzennego w opracowywaniu, informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Milena Radziszewska, tel. 58 308 42 57, adres e-mail: milena.radziszewska@brg.gda.pl

________________________________________

Gdańskie Nieruchomości

tel. 58 524 10 16, 58 341 76 83

e-mail: sekretariat@nieruchomoscigda.pl

www.nieruchomoscigda.pl

Fb: facebook.com/estategda

Analiza terenu pod kątem jego własności i założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w kontekście zaplanowanych działań. Szczególną pomoc mieszkańcy otrzymają w zakresie możliwości wybudowania/zorganizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych oraz przestrzeni sąsiedzkich, stanowiących alternatywę dla konkursów miejskich ukierunkowanych na zagospodarowywanie terenów przeznaczonych tylko dla konkretnych podmiotów (np. wspólnot mieszkaniowych, którym przysługuje roszczenie wynikające z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Dział Nadzoru Właścicielskiego

Joanna Miler, tel. 58 345 08 56, adres e-mail: joanna.miler@nieruchomoscigda.pl

Anna Zygmunt, tel. 58 345 08 56, adres e-mail: anna.zygmunt@nieruchomoscigda.pl

________________________________________

Gdański Ośrodek Sportu

tel. 58 524-34-73, 501-596-316

e-mail: biuro@sportgdansk.pl

www.sportgdansk.pl

Fb: facebook.com/GdanskiOsrodekSportu

Obiekty sportowe

Rafał Łagoda, tel. 58 300-05-03, 517-806-560, adres e-mail: rafal.lagoda@sportgdansk.pl

Kąpieliska morskie

Łukasz Iwański, tel. 58 302-36-99, 517-806-588, adres e-mail: lukasz.iwanski@sportgdansk.pl

Ożywienie dróg wodnych

Anita Żebrowska, tel. 58 511-07-18, 510-328-181, adres e-mail: anita.zebrowska@sportgdansk.pl

Zajęcia sportowe, rekreacyjne

Radosław Szauer, tel. 58 511-01-09, 517-806-524, adres e-mail: radoslaw.szauer@sportgdansk.pl

________________________________________

Gdańskie Wody

tel. 58 323 34 00

e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl

www.gdanskiewody.pl

Fb: facebook.com/gdanskiewody

Dział Inwestycji

Michał Wagner, tel. 58 3233 421, adres e-mail: m.wagner@gdanskiewody.pl

________________________________________

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna

tel. 58 326 67 00

e-mail: giwk@giwk.pl

www.giwk.pl

Fb: facebook.com/giwkpl

Dział Planowania i Rozwoju

Anna Babis-Kłudka, tel. 58 321 26 98, 601 992 936, adres e-mail: ababis@giwk.pl

Dział Obsługi Inwestorów

Joanna Jankowska, tel. 58 326 67 29, 607 558 686, adres e-mail: jjankowska@giwk.pl

________________________________________