Odwołania od negatywnej oceny projektów BO2022

( Publikacja: 30.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Czy można odwołać się od negatywnego wyniku oceny projektu?

Tak. Każdy wnioskodawca, którego projekt zostanie negatywnie oceniony, uprawniony jest do złożenia do Urzędu Miejskiego odwołania od negatywnej oceny projektu.

Możliwe są dwie formy składania odwołań:

Odwołanie należy złożyć w terminie 5 dni od dnia pozyskania informacji o ocenie negatywnej.

Każdy z autorów odrzuconego projektu powinien napisać, dlaczego projekt powinien zostać oceniony pozytywnie. Opisać zastrzeżenia do oceny projektu wraz z uzasadnieniem.

Rozpatrywaniem odwołań zajmuje się Zespół Konsultacyjny w składzie:

Przewodniczący Zespołu:

1) Sylwia Betlej – p.o. dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami UMG;

Członkowie Zespołu:

2) Jan Perucki - Radny Miasta Gdańska;

3) Elżbieta Strzelczyk - Radna Miasta Gdańska;

4) Katarzyna Czerniewska - Radna Miasta Gdańska;

5) Beata Matyjaszczyk - przedstawiciel Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;

6) Magdalena Wiszniewska - przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych;

7) Agnieszka Bartków - przedstawiciel Rad Dzielnic;

8) Krzysztof Skrzypski - przedstawiciel Rad Dzielnic.

W posiedzeniach mogą uczestniczyć wnioskodawcy, którzy złożyli odwołanie oraz przedstawiciele wydziałów/biur Urzędu Miejskiego lub jednostek organizacyjnych Miasta, którzy dokonali oceny projektu.

Na spotkania mogą być zapraszani eksperci zewnętrzni lub przedstawiciele innych wydziałów/biur czy jednostek organizacyjnych Miasta jeśli ich opinia jest istotna dla ponownej oceny projektu.

Na każdym ze spotkań Zespół Konsultacyjny dąży do wypracowania wspólnie z wnioskodawcami takich rozwiązań, które pozwolą na dalsze procedowanie projektów.

Zespół może uznać zasadność odwołania, wówczas kieruje projekt do ponownej oceny lub odrzucić odwołanie, wówczas projekt pozostaje z oceną negatywną.