POMOC - skonsultuj z nami swój projekt

( Publikacja: 23.03.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta Gdańska zajmujące się weryfikacją i realizacją Budżetu Obywatelskiego:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, sprawy dotyczące miejskiego ogrodu zoologicznego

Jacek Mikołajewski, tel.  58 323 70 91, adres e-mail:  jacek.mikolajewski@gdansk.gda.pl

Mobilność aktywna: ścieżki rowerowe, infrastruktura rowerowa, wydarzenia rowerowe

Przemysław Kitliński, tel. 58 526 80 81, adres e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Urbanistyki i Architektury

Obowiązujące w Gdańsku plany zagospodarowania przestrzennego (czy planowane zadanie jest zgodnie z zapisami planu)

Piotr Krzemiński, tel. 58 323 64 56, adres e-mail: piotr.krzeminski@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Monitoring wizyjny (np. założenie kamer)

Wojciech Przyborowski, tel. 58 778 60 19, 603 890 726, wojciech.przyborowski@gdansk.gda.pl

Zbigniew Szulc -  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony PPoż, tel. 778 60 18, zbigniew.szulc@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Rozwoju Społecznego

Zdrowie publiczne, pomoc społeczna

Izabela Chorzelska, tel. 58 323 67 00, adres e-mail: izabela.chorzelska@gdansk.gda.pl

Edukacja szkolna

Bogumiła Bieniasz, tel. 58 323 67 56, adres e-mail: bogumila.bieniasz@gdansk.gda.pl

Edukacja przedszkolna, inne placówki oświatowe

Izabela Kulesza, tel. 58 323 67 52, adres e-mail: izabela.kulesza@gdansk.gda.pl

Aktywność obywatelska, inicjatywy lokalne, projekty sąsiedzkie

Magdalena Skiba, tel. 58 323 68 98, adres e-mail: magdalena.skiba@gdansk.gda.pl

Katarzyna Werner, tel. 58 323 68 46, adres e-mail: katarzyna.werner@gdansk.gda.pl

Projekty senioralne

Gabriela Dudziak, tel. 58 526 80 71, adres e-mail: gabriela.dudziak@gdansk.gda.pl

Zajęcia sportowe dla dzieci, współpraca z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń, zawodów sportowych

Damian Kuźmiński, tel. 58 526 80 25, adres e-mail: damian.kuzminski@gdansk.gda.pl

____________________________________

Wydział Środowiska

Ochrona przyrody, grunty rolne i leśne

Beata Gibka, tel. 58 768 82 03, adres e-mail: beata.gibka@gdansk.gda.pl

Marcin Tryksza, tel. 58 768 82 11, adres e-mail: marcin.tryksza@gdansk.gda.pl

Ochrona środowiska, gospodarka wodna

Bożena Leszczewska, tel. 58 768 82 24, e-mail:  bozena.leszczewska@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Skarbu

Plany sprzedaży działek, administrowanie gruntami i nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa

Magdalena Bożym, tel. 58 323 63 60, adres e-mail: magdalena.bozym@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Geodezji

Własność gruntów, prowadzenie nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości, prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Maria Śpiewanowska, tel. 58 323 68 29, adres e-mail: maria.spiewanowska@gdansk.gda.pl

Beata Gaj, tel. 58 323 68 01 adres e-mail: beata.gaj@gdansk.gda.pl

________________________________________

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Wydarzenia i kluby sportowe, rozwój kultury fizycznej

Krystyna Serafin, tel. 58 323 66 19, adres e-mail: krystyna.serafin@gdansk.gda.pl

________________________________________

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Referat Polityki Kulturalnej

Małgorzata Koter, tel:. 58 323 65 17, adres e-mail: malgorzata.koter@gdansk.gda.pl 

________________________________________

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Utrzymanie dróg, modernizacje i remonty dróg i chodników

Wiesław Szańca, tel. 58 524 45 41, adres e-mail: wieslaw.szanca@gdansk.gda.pl

Utrzymanie zieleni miejskiej, urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych

Ewa Ogińska-Woźniak, tel. 58 524 45 65, adres e-mail: ewa.wozniak@gdansk.gda.pl

Joanna Kowalewska, tel. 58 524 45 68, adres e-mail: joanna.kowalewska@gdansk.gda.pl

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmiany w organizacji ruchu drogowego, sygnalizacja świetlna

Tomasz Wawrzonek, tel. 58 558 98 27, adres e-mail: tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl

Infrastruktura tramwajowa i autobusowa

Paweł Adrian, tel. 58 558 97 21, adres e-mail: pawel.adrian@gdansk.gda.pl

Oświetlenie ulic

Bogusław Nadolny, tel. 58 558 97 44, adres e-mail:  boguslaw.nadolny@gdansk.gda.pl

Zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności zieleni miejskiej i wyposażenia w elementy małej architektury

Małgorzata Maroszek, tel. 58 524 46 15, adres e-mail:  malgorzata.maroszek@gdansk.gda.pl

Sekretariat: e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

________________________________________

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Szacowanie kosztów inwestycji, określanie zakresu prac niezbędnych do realizacji inwestycji/działania

tel. 58 320 51 00, adres e -mail: drmg@gdansk.gda.pl

________________________________________

Zarząd Transportu Miejskiego

Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, ustalanie tras przejazdu komunikacji

Dorota Kuś, tel. 58 520 57 46,  adres e-mail: dorota.kus@gdansk.gda.pl

________________________________________

Straż Miejska

Patrole Straży Miejskiej, ład publiczny

Tomasz Babicz, tel. 58 301-30-11 w.106, adres e-mail: t.babicz@sm.gda.pl

Dorota Gwizdalska, tel. 502 536 149, adres e-mail: d.gwizdalska@sm.gda.pl

________________________________________

Biuro Rozwoju Gdańska

Plany zagospodarowania przestrzennego w opracowywaniu, informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Milena Radziszewska, tel. 58 308 42 57, adres e-mail: milena.radziszewska@brg.gda.pl

________________________________________

Gdańskie Nieruchomości

Określanie zakresu prac niezbędnych do realizacji inwestycji/działania

Paulina Borysewicz - Dział Techniczny, tel. 58 303 24 30, adres e-mail: paulina.borysewicz@nieruchomoscigda.pl

Joanna Miler - Dział Nadzoru Właścicielskiego, tel. 58 345 08 19, adres e-mail: joanna.miler@nieruchomoscigda.pl

Karolina Stosik - Dział Nadzoru Właścicielskiego, tel.  58 552 40 32, karolina.stosik@nieruchomoscigda.pl

________________________________________

Gdański Ośrodek Sportu

Obiekty sportowe

Rafał Łagoda, tel. 58 300-05-03, 517-806-560, adres e-mail: rafal.lagoda@sportgdansk.pl

Kąpieliska morskie

Łukasz Iwański, tel. 58 302-36-99, 517-806-588, adres e-mail: lukasz.iwanski@sportgdansk.pl

Ożywienie dróg wodnych

Anita Żebrowska, tel. 58 511-07-18, 510-328-181, adres e-mail: anita.zebrowska@sportgdansk.pl

Zajęcia sportowe, rekreacyjne

Radosław Szauer, tel. 58 511-01-09, 517-806-524, adres e-mail: radoslaw.szauer@sportgdansk.pl

________________________________________

Gdańskie Wody

Pomoc  przy projektach z Zielonego Budżetu Obywatelskiego m.in.: ogrody deszczowe, retencja, fontanny

Jarosław Sobolewski tel.: 501-209-346, adres e-mail: j.sobolewski@gdanskiewody.pl