Gdańskie strategie i programy

( Publikacja: 22.03.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

To najważniejszy miejski dokument strategiczny. Studium określa politykę przestrzenną dla całego obszaru miasta uwzględniając zapisy: Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego oraz Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus.

Studium poprzez określenie polityki przestrzennej całego miasta, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające realizację zadań własnych gminy w zakresie ładu przestrzennego, transportu i infrastruktury technicznej. 

Jest to jedyny obligatoryjny, interdyscyplinarny dokument planistyczny, uwzględniający długofalowe zamierzenia, określający kierunki przemian w przestrzeni miejskiej. Ustalenia studium nie są przepisem prawa miejscowego, ale są wiążące dla organów miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe, które są aktami prawa miejscowego i ustalają przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy nie mogą naruszać ustaleń studium.

Broszura informacyjna - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska - POBIERZ (PDF)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska - POBIERZ (PDF)

Strategia Rozwoju Miasta - Gdańsk 2030 Plus

Strategia wyznacza ogólne kierunki i priorytety rozwojowe Gdańska do 2030 roku. Strategia identyfikuje najważniejsze wyzwania przyszłości oraz kluczowe potrzeby rozwojowe mieszkańców. Wskazuje przy tym efektywne ścieżki pozwalające na optymalne wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczego miasta. Strategia jest realizowana poprzez Programy Oparayjne.

Programy Operacyjne z horyzontem czasowym do roku 2023 służą wdrażaniu Strategii Rozwoju Miasta. Programy Operacyjne obejmują dziewięć obszarów życia miasta: Edukację, Zdrowie publiczne i sport, Integrację społeczną i aktywność obywatelską, Kulturę i czas wolny, Innowacyjność i przedsiębiorczość, Atrakcyjność inwestycyjną, Infrastrukturę, Mobilność i transport oraz Przestrzeń publiczną. W odniesieniu do Strategii, Programy Operacyjne charakteryzuje większa szczegółowość oraz krótszy czas obowiązywania, powiązany z okresem programowania i rozliczania projektów wspieranych środkami unijnymi. Programy konkretyzują ponadto działania planowane do realizacji w Gdańsku w najbliższych latach. Tworzą także mechanizm, który na podstawie różnorodnych wskaźników pozwoli mierzyć osiągane efekty i ich wpływ na jakość życia mieszkańców.

Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta (22.06 MB) - POBIERZ (PDF)

Programy Operacyjne - POBIERZ (PDF)

Gdańskie Przestrzenie Lokalne - etap 3 (aktualnie opracowywany)

To projekt realizowany od 2016 roku przez Biuro Rozwoju Gdańska z myślą o mieszkańcach i przy ich współudziale
- jego zadaniem jest poprawa funkcjonalna i estetyczna miejsc, w których toczy się codzienne życie lokalnej społeczności;
- wskazano 106 lokalizacji w całym mieście;
- opracowanie służy przede wszystkim mieszkańcom, Radom Dzielnic, lokalnym liderom i społecznikom ;
- spójne wytyczne zawarte w opracowaniu mogą być pomocne przy składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego.
 
Gdańskie przestrzenie lokalne - ETAP 3
Gdańskie przestrzenie lokalne - ETAP 3
fot. Biuro Rozwoju Gdańska

Gdańskie Przestrzenie Lokalne - etap II - obszary zdegradowane

Druga część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

Obszary określane jako zdegradowane, czyli Angielska Grobla, Brzeźno – osada rybacka, Przeróbka Mieszkaniowa oraz Stogi Mieszkaniowe, wymagają interwencji i przemian mających na celu poprawę życia mieszkańców. Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zostało opracowane w celu poprawy jakości przestrzeni publicznych i skoordynowania działań na ich rzecz oraz z myślą o wsparciu osób składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Informacje w nim zawarte mogą dostarczyć inspiracji oraz ułatwić wybór lokalizacji projektów.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne - etap II - POBIERZ (PDF)

Gdańskie Przestrzenie Lokalne - etap I - obszary rewitalizacji

Pierwsza część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

Obszary objęte GPR, czyli Biskupia Górka/Stary Chełm; Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia, wymagają interwencji i przemian mających na celu poprawę życia mieszkańców. Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zostało opracowane w celu poprawy jakości przestrzeni publicznych i skoordynowania działań na ich rzecz oraz z myślą o wsparciu osób składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Informacje w nim zawarte mogą dostarczyć inspiracji oraz ułatwić wybór lokalizacji projektów.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne - etap I - POBIERZ (PDF)

Gdańska Polityka Wodna - etap I

W Gdańskiej Polityce Wodnej zostały przeanalizowane uwarunkowania dotyczące jakości przestrzeni nadwodnych i atrakcyjności zagospodarowania przestrzennego nabrzeży oraz wskazane kierunki ich urządzenia. Zastosowanie wypracowanej strategii w praktyce pozwoli na zrównoważone zagospodarowanie terenów nadwodnych.

W studium dokonano analizy uwarunkowań dotyczących wody i nabrzeży oraz wskazano główne kierunki prac związanych z ich odpowiednim wykorzystaniem i zagospodarowaniem. Etap pierwszy obejmuje całe miasto. W kolejnych częściach zostaną zaprezentowane konkretne wytyczne dotyczące poszczególnych nabrzeży.

Gdańska Polityka Wodna - etap I - POBIERZ (PDF)