Procedura sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zasady i tryb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 5 KB.

Zgodnie z art. 85 niniejszej ustawy, do planów w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu, oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie obecnej ustawy, stosuje się przepisy z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz.139 z 1999 r. jednolity tekst z późniejszymi zmianami).

Miejscowy plan zagospodarowania jest sporządzany przez prezydenta miasta. W przypadku Gdańska prezydent zleca wykonanie prac planistycznych Biuru Rozwoju Gdańska, a uchwalany jest przez Radę Miasta Gdańska. Plan jest prawem miejscowym obowiązującym na obszarze objętym planem.

Koszty związane ze sporządzeniem lub wprowadzeniem zmian w miejscowym planie ponosi miasto, chyba, że w planie przewidziana jest realizacja zadań rządowych, wówczas koszty sporządzenia planu są dzielone proporcjonalnie.

Czas potrzebny na wykonanie miejscowego planu jest bardzo trudny do oszacowania. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na przygotowanie, sporządzenie i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym niezbędne jest co najmniej 9 miesięcy.

Etapy tworzenia planu

Uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku - czas na składanie wniosków do planów: minimum 21 dni od ogłoszenia.
Zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.
Rozpatrywanie wniosków w okresie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Prace planistyczne nad projektem MPZP.
Opiniowanie i uzgadnianie projektu MPZP - minimum 21 dni.
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.
Wyłożenie projektu MPZP na co najmniej 21 dni. Możliwość uzyskania informacji o wyłożonym projekcie, zgłoszenia uwag, otrzymania wypisów i wyrysów za zwrotem kosztów. W okresie wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
Zgłaszanie uwag do projektu MPZP, przez 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
Prezydent Miasta rozpatruje uwagi w ciągu 21 dni po upływie okresu ich składania.
Wprowadzenie zmian do projektu, wynikających z rozpatrzenia uwag, ewentualne ponowienie uzgodnień.
Przedstawienie Radzie Miasta Gdańska projektu planu, wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
Uchwalenie planu.


Informacji w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego udzielają:

 • Biuro Rozwoju Gdańska - w zakresie planów będących w toku sporządzania
  ul. Wały Piastowskie 24
  80-855 Gdańsk
  tel. (58)308 44 45
  fax (58)308 44 49
  www.brg.gda.pl

 • Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków (Referat Planów i Marketingu) - w zakresie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego tzn. już uchwalonych przez Radę Miasta
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk
  tel. (58)323 64 47