Obowiązek złożenia wniosku o wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Gdańska do dnia 2 kwietnia 2014 r.

Wszystkie placówki niepubliczne zajmujące się opieką nad dziećmi do lat 3 zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Gdańska do dnia 2 kwietnia 2014 r.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 02 października 2014 r.

Wszystkie placówki niepubliczne zajmujące się opieką nad dziećmi do lat 3 zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do Rejestru  żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Gdańska do dnia 2 kwietnia 2014 r.  

Przypominamy o konieczności złożenia wniosku o wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Gdańska jako organ właściwy ze względu na siedzibę placówki. Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz.U.2013.1457 rozdz. 10 art. 75) okres dostosowawczy mija 2 kwietnia 2014 r. dla wszystkich placówek zajmującymi się opieką nad dziećmi do lat 3.

Do wniosku do rejestru należy dołączyć:

  • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu;
  • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGONU i identyfikacji podatkowej NIP;
  • oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • kopię dowodu dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
  • pozytywną opinię komendanta miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Wnioskodawca zobowiązany jest także do przedstawienia do wglądu:

  1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka.
  2. W przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  3. Statut oraz regulamin. 

Szczegóły rejestracji, druk wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,1399,19504.html 

W/w dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Długie Ogrody 8/12 w terminie do dnia 2 kwietnia 2014 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 60¹ § 1 kodeksu wykroczeń przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Przedsiębiorąca jest zobowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. 

W przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynikającego z w/w przepisów zostaną podjęte środki prawne przewidziane w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.