Po dyskusji na temat Dworu Olszyńskiego

W czwartek 18 maja 2017 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka - Dwór Olszyński. Na spotkanie z projektantami przybyła jedna osoba.

Po dyskusji na temat Dworu Olszyńskiego
A
A
data publikacji: 19 maja 2017 r.

Projektant zapoznał uczestnika dyskusji z celem przystąpienia do sporządzenia planu, którym jest umocowanie prawne istniejącej funkcji kościelnej. Umożliwi to przywrócenie dawnej świetności zabudowań Dworu Olszyńskiego wpisanego do rejestru zabytków. Następnie przedstawione zostały główne założenia i zapisy projektu planu. Zmiana przeznaczenia z mieszkaniowo-usługowego na sakralne umożliwi użytkownikowi tego terenu ubieganie się o dotacje na remont istniejących budynków oraz rekonstrukcję budynku stajni. Działania te umożliwią Kościołowi Zielonoświątkowemu dalsze prowadzenie i rozwój działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców dzielnicy Olszynka.
Szczegóły projektu planu dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Natomiast protokół przebiegu dyskusji publicznej zostanie opublikowany po sporządzeniu przez projektanta.

Zgłaszanie uwag – do 16 czerwca
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 16 czerwca 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora