Nabór partnerów do realizacji projektów rewitalizacyjnych rozpoczęty!

Wyznaczono cztery obszary, w których prowadzone będą działania rewitalizacyjne: Biskupia Górka/Stary Chełm; Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście; Orunia; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Teraz rozpoczęto nabór partnerów do przeprowadzenia projektów rewitalizacyjnych. Termin składania ofert mija 3 lutego.

Nabór partnerów do realizacji projektów rewitalizacyjnych rozpoczęty!
A
A
data publikacji: 11 stycznia 2017 r.

Prezydent Miasta Gdańsk ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska określonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu pozakonkursowego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będącego załącznikiem do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016.

W ramach naboru na partnerów oferty mogą składać Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zlokalizowane na jednym z obszarów rewitalizacji Miasta Gdańska, wskazanych w Uchwale nr 607 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku tj:

- Biskupia Górka/Stary Chełm;
- Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście;
- Orunia;
- Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście.

Dokładny wykaz adresowy wszystkich budynków znajdujących się na obszarach rewitalizacji znajduje się na stronie: http://www.brg.gda.pl/rewitalizacja

Z wyłonionymi podczas naboru wspólnotami/spółdzielniami mieszkaniowymi zostaną podpisane umowy partnerskie w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych. W ramach projektów rewitalizacyjnych dotacje w formie refundacji można uzyskać na działania obejmujące renowację, rewaloryzację, przebudowę i remonty elementów wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się na obszarach rewitalizacji, oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Organizatorem naboru jest Biuro Rozwoju Gdańska.
Termin składania ofert mija 3 lutego 2017 r.

Szczegółowe warunki naboru wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów można pobrać ze strony internetowej www.gdansk.pl oraz www.brg.gda.pl lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, parter, pokój nr 4 lub 7.

Merytorycznych konsultacji udziela
Paweł Tatarczuk
(parter, pokój nr 4, tel. 058/ 308 44 24)
e-mail: pawel.tatarczuk@brg.gda.pl.

Więcej informacji na http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Otwarty-nabor-partnerow-spoza-sektora-finansow-publicznych-w-celu-wspolnej-realizacji-projektow-rewitalizacyjnych-Gminy-Miasta-Gdanska,a,68387

Ewa Pielak (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
Ewa Pielak (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora