Fitch podniósł rating Gdańska do „AAA(pol)”; perspektywa Stabilna

Fitch Ratings podniósł krajowy rating długoterminowy Gdańska z „AA+(pol)” do „AAA(pol)”. Jednocześnie Fitch potwierdził ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-”. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną.

Fitch podniósł rating Gdańska do „AAA(pol)”; perspektywa Stabilna
A
A
data publikacji: 12 września 2017 r.

Podniesienie ratingu krajowego oznacza, że według Fitch w średnim okresie marża operacyjna oraz wskaźniki zadłużenia Gdańska będą zbieżne z tymi u podmiotów z grupy porównawczej z ratingiem „AAA(pol)”.

Natomiast potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych Miasta, jak również mocnych wskaźników obsługi oraz spłaty zadłużenia, które zdaniem Fitch będą utrzymane w średnim okresie. Ratingi odzwierciedlają także dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które zapewnia miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych.

GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU

Rating na poziomie „A-” odzwierciedla oczekiwania Fitch, że Gdańsk w latach 2017-2020 utrzyma mocne wyniki operacyjne, z nadwyżką operacyjną około 300 mln zł (lub 12-13% dochodów operacyjnych), co będzie zbliżone do średniej z lat 2011-2016. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolowały wzrost wydatków operacyjnych, a dochody z podatków będą rosły, w związku ze spodziewanym wzrostem gospodarki Polski.

Fitch spodziewa się, że w średnim okresie deficyt budżetowy Gdańska będzie wynosił średnio 5% dochodów ogółem w związku z realizacją projektów inwestycyjnych, głównie współfinansowanych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Deficyt będzie finansowany z wolnych środków oraz nowym długiem. Według prognoz Fitch inwestycje Gdańska w latach 2017-2020 mogą wynieść łącznie 2,4 mld zł lub średnio 20% wydatków budżetowych. Będzie to poniżej średniej z lat 2011-2016 wynoszącej 28%. Około 50% wydatków majątkowych będzie finansowane z nadwyżki bieżącej Miasta oraz około 30% z dochodów majątkowych.

Gdańsk od 2013 r., dzięki dobrym wynikom operacyjnym oraz z uwagi na znaczny poziom pozyskanych bezzwrotnych dotacji na własne inwestycje ograniczył swoje zadłużenie z 1.404 mln zł na koniec 2012r. do 906 mln zł na koniec 2016r. W pierwszym półroczu 2017r. Gdańsk ponownie nie zaciągnął nowego długu w związku z czym zadłużenie bezpośrednie miasta obniżyło się do 877 mln zł. Fitch przewiduje, że zadłużenie bezpośrednie miasta wróci na ścieżkę wzrostu w 2018 roku w związku z realizacją inwestycji, ale nie przekroczy 50% dochodów bieżących w średnim okresie (36% na koniec 2016r.).

Fitch prognozuje, że w latach 2017-2020 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną dobre, pomimo prognozowanego wzrostu długu. Obsługa zadłużenia wyniesie około 30% nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) prawdopodobnie wyniesie trzy do czterech lat (2,5 w 2016r.), czyli znacznie poniżej ostatecznego okresu spłaty długu (do 20 lat), i będzie to jeden z najniższych wśród jednostek samorządu terytorialnego (JST) ocenianych przez Fitch w Polsce.

Miasto jest w pewnym stopniu narażone na ryzyko stopy procentowej, gdyż większość zadłużenia bezpośredniego Gdańska (78% na koniec czerwca 2017r.) jest oprocentowane według zmiennych stóp procentowych. Jednak większość tego ryzyka ograniczają wysokie wolne środki oraz ostrożna polityka budżetowa Gdańska, która charakteryzuje się planowaniem wydatków na obsługę zadłużenia na wyższym poziomie niż faktycznie jest wykonywany.

Płynność Gdańska od lat jest dobra. W pierwszej połowie 2017 roku gotówka na rachunkach Miasta przewyższała roczną obsługę zadłużenia ponad trzy razy. Od lat stan wolnych środków miasta na koniec roku przekracza planową roczną obsługę zadłużenia, co jest mocnym czynnikiem ratingu. Fitch spodziewa się, że miasto w latach 2017-2018 wykorzysta część wolnych środków na finansowanie inwestycji, jednak płynność Gdańska pozostanie dobra.

Fitch zakłada, że w latach 2017-2019 dochody podatkowe miasta będą rosły, czemu powinien sprzyjać prognozowany wzrost gospodarczy (3,2% rocznie). Gdańsk, stolica województwa pomorskiego, jest największym i najbogatszym miastem w województwie, z dobrze rozwiniętą gospodarką lokalną.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Ratingi Gdańska są obecnie ograniczone ratingiem kraju (A-; stabilna perspektywa) i będą odzwierciedlały zmiany ratingów Polski.

Obniżenie ratingu może wynikać również z trwałego pogorszenia się wyników operacyjnych lub znaczącego wzrostu zadłużenia Gdańska, w rezultacie czego wskaźnik spłaty długu przekroczy osiem lat.

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora