Dyskusja publiczna na temat projektu planu na Chełmie

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza we wtorek 20 czerwca o godzinie 17:00 na dyskusję publiczną na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej. Dyskusja odbędzie się w siedzibie BRG przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro Sala Konferencyjna).

Dyskusja publiczna na temat projektu planu na Chełmie
A
A
data publikacji: 16 czerwca 2017 r.

Głównym celem sporządzenia planu jest podniesienie jakości istniejącej tkanki urbanistycznej zlokalizowanej w eksponowanej części dzielnicy Chełm, poprzez umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej tworzącej nową wartość architektoniczną. Zmiana  przeznaczenia  z  funkcji  usługowej  na  usługowo-mieszkaniową z  jednoczesnym ustaleniem warunków zabudowy umożliwiających nawiązanie do sąsiedniego zainwestowania umożliwi realizację zabudowy zgodnej z charakterem miejsca i z zamierzeniami Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm.
Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. 

Zgłaszanie uwag – do 14 lipca
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lipca 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora