{{item.display}}
Regulamin aplikacji Gdańskiego Centrum Kontaktu

Regulamin aplikacji "Gdańskie Centrum Kontaktu"

 1. Definicje pojęć zawartych w regulaminie:
  1. Aplikacja – aplikacja dostępna poprzez przeglądarkę internetową lub aplikacja mobilna przeznaczona do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu, służąca do przyjmowania Zgłoszeń przez Usługodawcę;
  2. Usługodawca – Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, który jest Administratorem danych osobowych;
  3. Konsultant – pracownik Gdańskiego Centrum Kontaktu;
  4. System – teleinformatyczny system obsługi zgłoszeń realizowanych przez Gdańskie Centrum Kontaktu;
  5. Zgłoszenie – kierowana do Gdańskiego Centrum Kontaktu informacja Użytkownika wymagająca interwencji służb miejskich, a także sugestia dotycząca funkcjonowania miasta;
  6. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Aplikacji;
  7. Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt. 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci (np. komputer, laptop), w tym także końcowe urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet);
  8. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Regulaminu; polegająca na umożliwieniu komunikacji między Użytkownikiem i Usługodawcą za pośrednictwem Systemu;
  9. Partner Gdańskiego Centrum Kontaktu – zwany dalej Partnerem GCK - należy przez to rozumieć każde biuro lub wydział Urzędu Miejskiego w Gdańsku zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze z udziałem Miasta Gdańska wyznaczone do obsługi Zgłoszeń;
  10. Reklamacja - należy przez to rozumieć przekazanie przez Użytkownika zastrzeżeń do sposobu lub braku realizacji Zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia są przyjmowane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Zgłoszenia rejestrowane są w Systemie i przekazywane przez Konsultanta do Partnera GCK odpowiedzialnego za realizację Zgłoszenia.
 4. W sytuacji, gdy Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w Systemie w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy właściwego Partnera GCK, a sprawa wymaga pilnej interwencji, Konsultant kieruje zgłoszenie do właściwych podmiotów współpracujących z Partnerami GCK na podstawie zawartych odrębnych porozumień lub umów lub innych dyżurujących służb, powołanych do niesienia pomocy.
 5. Do każdego zgłoszenia Zgłaszający może złożyć Reklamację.
 6. Reklamacje związane z realizacją Zgłoszeń, powinny być wysyłane na adres: kontakt@gdansk.gda.pl.
 7. Reklamacja rejestrowana jest jako nowe zgłoszenie w Systemie.
 8. Aplikacja nie służy do zgłaszania spraw związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, które należy zgłaszać na numer alarmowy 112 lub na numery służb ratowniczych / interwencyjnych.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja i System wykorzystują połączenie internetowe do wielu funkcji, a za dostęp do sieci Internet lub transmisję danych może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem operatora (dostawcy).
 10. Rejestracja danych kontaktowych w Systemie jest jednoznaczna z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Zgłoszeń i wysyłania powiadomień. Dane osobowe Użytkownika przekazywane będą firmie BIT S.A., Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, która utrzymuje oraz udostępnia Aplikację, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej przez Gminę Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk – Biuro Informatyki.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem https://www.gdansk.pl/kontaktgdansk/gck/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych,a,3446.
 12. Użytkownik może zarejestrować się poprzez:
  1. założenie konta w Systemie lub
  2. zalogowanie się do Systemu:
   • kontem na portalu społecznościowym– Facebook lub
   • kontem dla usługi Google lub
   • kontem Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 13. Do utworzenia konta w Aplikacji niezbędne jest podanie danych osobowych. 
 14. Użytkownik zakładając konto w Systemie podaje adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu (dobrowolnie) oraz samodzielnie zdefiniowane hasło.
 15. Rejestracja w Systemie powoduje utworzenie profilu Użytkownika, który umożliwia:
  1. dostęp do danych Użytkownika;
  2. dokonywanie Zgłoszeń;
  3. dostęp do historii Zgłoszeń.
 16. Na podany podczas rejestracji adres e-mail będą wysyłane powiadomienia dotyczące realizacji zgłoszeń.
 17. Dane profilowe (imię, nazwisko, numer telefonu) podane podczas zakładania konta w Systemie Użytkownik może zmienić samodzielnie w każdym czasie.
 18. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta w Systemie.
 19. Dane osobowe będą przechowywane w Systemie do momentu usunięcia Konta Użytkownika przez administratora Systemu.
 20. Za treść Zgłoszenia odpowiedzialny jest zgłaszający Użytkownik.
 21. Użytkownik przesyłając za pomocą Aplikacji materiały, w szczególności wiadomość lub zdjęcie, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości lub zdjęcia lub innego materiału Użytkownika przez Usługodawcę oraz na korzystanie z wiadomości, zdjęcia lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
  3. wprowadzanie do obrotu;
  4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp
   do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów
   i urządzeń;
  6. publiczne wykonanie lub odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video);
  7. wystawianie, wyświetlanie, użyczanie lub najem;
  8. obróbka cyfrowa w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów portali internetowych;
  9. wykorzystanie wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika za pomocą Aplikacji w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
  10. umieszczanie wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w bazach danych;
  11. wykorzystanie wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, w celu promocji Usługodawcy, portali internetowych Usługodawcy.
 22. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.
 23. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał Użytkownik oświadcza, że:
  1. ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału (w przypadku kiedy Materiał stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie;
  2. informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
 24. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet.
 25. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa powyżej, na każde żądanie Usługodawcy.
 26. Użytkownik przesyłając wiadomość, zdjęcie lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 27. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Usługodawcę sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub innych Materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 28. Po przyjęciu, Zgłoszenia są publikowane przez Konsultanta w ogólnodostępnej części Systemu.
 29. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkowników Zgłoszeń zawierających treści:
  1. naruszające w jakikolwiek sposób powszechnie obowiązujące przepisy prawa i dobre obyczaje, w tym wulgaryzmy i treści obraźliwe;
  2. wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, czy też dyskryminujące;
  3. zawierające treści pornograficzne;
  4. pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm;
  5. propagujące przemoc, obrażających uczucia religijne;
  6. uznawane za spam.
 30. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 31. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Systemu z przyczyn niezależnych od niego.
 32. Za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z usługi odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.
 33. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu bez obowiązku powiadomienia Użytkownika, według swojego uznania.
 34. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionego Regulaminu przez instalację aktualizacji Aplikacji lub zaznaczenie zgody na zmianę Regulaminu.
 35. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Aplikacji i usunąć ją ze swojego Urządzenia.
 36. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad regulaminu, w szczególności przekazywania zgłoszeń zawierających treści wymienione w punkcie 29, Usługodawca może usunąć konto Użytkownika.
 37. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 38. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.gdansk.pl/kontaktgdansk.