{{item.display}}
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska - Miasto Gdańsk z siedzibą Urząd Miejski w Gdańsku - ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk, e-mail: umg@gdansk.gda.pl,: +48 58 323 60 00, fax: +48 58 302 39 41.
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych oraz kontaktu zwrotnego w związku z realizacją zgłoszeń dokonanych w systemie Gdańskiego Centrum Kontaktu.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (prowadzenie działań promocyjnych takich jak promowanie wydarzeń, informowanie o działalności Urzędu i jednostek miejskich za pośrednictwem serwisu Facebook). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. a, c, f RODO.
  4. W sytuacji, gdy zakres zgłoszenia wymaga współpracy Gdańskiego Centrum Kontaktu z organami władzy publicznej, podmiotami wykonującymi zadania publiczne lub innymi podmiotami zobowiązanymi do realizacji zgłoszenia, udostępnimy Państwa dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) tym podmiotom, wyłącznie gdy będzie to niezbędne do realizacji tego zgłoszenia.
  5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
   1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne;
   2. podmioty realizujące zgłoszenia zarejestrowane w Systemie Gdańskiego Centrum Kontaktu, organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
   3. podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, lecz nie dłuższy niż 3 lata od zamknięcia Zgłoszenia w Systemie GCK.
  7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
  8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
  9. Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego przetwarzania i nie będą profilowane.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  11. Facebook będzie współadministratorem Państwa danych osobowych w przypadku dostępu do aplikacji Gdańskie Centrum Kontaktu z wykorzystaniem usługi logowania przez Facebook, jak również w przypadku Państwa aktywności na profilu Facebook – Kontakt Gdańsk (facebook.com/kontaktgdansk). Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności Facebooka pod adresem http://www.facebook.com/policy.php
  12. Każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  13. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
   e-mail: iod@gdansk.gda.pl;
   tel.: +48 58 323 60 00.