Pomniki Przyrody

A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2017 r.

Według ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Na terenie administracyjnym Gdańska występują 161 pomniki przyrody, w tym: 121 pojedyńcze drzewa różnych gatunków; 1 aleja drzew; 28 grup drzew; 9 głazów narzutowych oraz 2 pomniki powierzchniowe.

Na terenie Gdańska można wyróżnić kilka większych skupień pomników przyrody - rejon starego Wrzeszcza, rejon Alei Zwycięstwa w sąsiedztwie Politechniki, rejon starej Oliwy.

Do pobrania: