Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gdańska

A
A

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 r. nie wydaje się już decyzji Prezydenta Miasta Gdańska na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższe decyzje zostały zastąpione wpisem do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorcy, którzy posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie do dnia 31 grudnia 2012r.

Po tym terminie wszystkie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wygasły z mocy prawa.

Rejestr ten prowadzony jest przez Prezydenta Miasta Gdańska.
Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr. Rejestr jest prowadzony w postaci bazy danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych.

W rejestrze zamieszcza się:

  1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,
  4. numer rejestrowy

Podstawą prawną wpisu do rejestru jest:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.).

Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej:

50,00 zł (za wpis do rejestru)
25,00 zł (za zmianę wpisu do rejestru)


Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie złożonego pisemnego wniosku
i oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów, posiadanie odpowiednich pojazdów, utrzymania ich odpowiedniego stanu sanitarnego, wymagań technicznych, zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej).
Warunki jakie musi spełniać przedsiębiorca określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnyvh od właścicieli nieruchomości.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Nadaje się wówczas numer rejestrowy.
Wpisu przedsiębiorcy do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku do organu. Następnie wydaje się zaświadczenie o tym wpisie z informacją o nadanym numerze rejestrowym.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do Prezydenta w terminie 14 dni od trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności wniosek o wykreślenie z rejestru.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Kary

Działanie bez wpisu do rejestru podlega karze 5 000 zł. za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wpisu do rejestru oraz 10 000 zł. za każdy kolejny miesiąc (kary nakłada prezydent).