WYBORCO, sprawdź czy figurujesz w spisie wyborców miasta Gdańska
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

WYBORCO, sprawdź czy figurujesz w spisie wyborców miasta Gdańska

WYBORCO, sprawdź czy figurujesz w spisie wyborców miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy

(Dz.U. z 2018r. poz.754 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Gdańska  

informuje, że od 1 października 2018r.

udostępnia się spis wyborców miasta Gdańska.

 

Spis wyborców w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Miasta Gdańska, oraz Prezydenta Miasta Gdańska składa się z części A i B. Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich, którym przysługuje prawo wybierania. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Spis wyborców jest udostępniany w urzędzie gminy, który sporządził spis, między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. do dnia 15 października 2018r.   

 

Formularze do pobrania:

 

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Udostępnienie spisu wyborców

Wymagane dokumenty:

Wniosek, dokument stwierdzający tożsamość

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy –

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy –

Termin i sposób załatwienia:

Sprawę załatwiamy niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. 

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 38, 39, 40
tel.: 58 323 69 58-60

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Stanowiska 1, 2, 3, 4
tel.: 58 323 60 51 do 54

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 4, 5
tel.: 58 323 71 33
58 323 71 75

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 058 323 63 46 do 55
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

W przypadku nieprawidłowości polegających na pominięciu wyborcy w spisie, wpisaniu do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu lub ujęciu w spisie wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy osoba zainteresowana wnosi pisemnie bądź ustnie do protokołu reklamację do Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 2 dni licząc od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję Prezydenta Miasta nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie wyborcy ze spisu wyborców wnoszącemu reklamację, bądź osobie skreślonej ze spisu przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia spisu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpoznaje skargę, w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późn.zm.). 

Inne informacje:

Spis wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborów.