Kto może brać udział w głosowaniu
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kto może brać udział w głosowaniu

Kto może brać udział w głosowaniu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Uprawnienie do udziału w głosowaniu w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województw oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zarządzonych na dzień 21 października 2018r. ma obywatel polski, który:

* najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

* stale zamieszkuje na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego,

* nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

* nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

* nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim jest uprawniony do głosowania w wyborach do rady gminy oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeśli:

* najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

* stale zamieszkuje na terenie danej gminy,

* nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

* nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Uprawnienia wyborców: