PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Fontanna Neptuna na zielono
fot. Piotr Wittman/ www.gdansk.pl

 

Upubliczniony 31 maja 2021 r. przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz „Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok” to kompleksowe opracowanie podsumowujące działanie władz miasta podjęte w ciągu minionego roku kalendarzowego. Co zawiera i w jakim celu powstał?

Przygotowanie Raportu to obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Raport za rok poprzedni przedstawiany jest przed radnymi miasta stanowiącymi organ sprawujący funkcje kontrolne nad działaniami władz samorządowych.

Prezentacja raportu odbywa się w trakcie sesji absolutoryjnej i poddawana jest debacie publicznej. W debacie, oprócz radnych, zgodnie z ustawą uczestniczyć może także 15 mieszkańców, pod warunkiem, że najpóźniej w przededniu sesji złożą do przewodniczącego Rady Miasta Gdańska pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami. Po debacie nastąpi głosowanie radnych w sprawie przyznana wotum zaufania prezydent miasta Gdańska.

Raport wedle założeń ustawodawcy ma podsumowywać działalność władz miasta w roku poprzednim i zawierać musi sprawozdania z realizacji:

 • budżetu obywatelskiego,
 • polityk, programów i strategii,
 • uchwał podjętych przez Radę Miasta.

 Gdański „Raport o stanie Miasta” idzie jednak dużo dalej i zawiera jeszcze piętnaście rozdziałów:

 • cztery wprowadzające:
  • Ogólna charakterystyka miasta,
  • Mieszkańcy - opis podstawowych cech demograficznych,
  • Budżet miasta,
  • Organizacja i zarządzanie miastem,
 • odrębny rozdział poświęcony działaniom miasta w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19,
 • dziewięć rozdziałów nawiązujących do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta, wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus i Programy Operacyjne 2023 służące realizacji tejże strategii. W tych rozdziałach pokazano najważniejsze dane statystyczne, opisano kluczowe inwestycje i projekty miejskie zrealizowane w 2020 r.
 • oraz rozdział charakteryzujący Zagadnienia Horyzontalne, tj. Równe Szanse, Rewitalizację, Bezpieczeństwo, Środowisko, Smart City.

Choć w ustawie mowa jest o podsumowaniu działalności w roku poprzedzającym złożenie Raportu, ramy czasowe gdańskiego opracowania w większości przedstawionych statystyk dotyczą lat 2014 - 2020. Szersza perspektywa czasowa pozwala zaprezentować trendy i zmiany zachodzące w mieście i w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Dane opublikowane w Raporcie pochodzą ze źródeł własnych gdańskiego magistratu i jednostek organizacyjnych Miasta, a także z Głównego Urzędu Statystycznego.

„Raport o stanie Miasta” 31 maja trafił do Rady Miasta Gdańska, jednocześnie opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej UMG i na portalu gdansk.pl. Osoby zainteresowane mają więc czas na zapoznanie się z dokumentem przed sesją absolutoryjną.

Dokument pierwszy raz został sporządzony i zostanie udostępniony także w formie dostępnej cyfrowo, przygotowanej z myślą o trzech grupach użytkowników: osobach z dysfunkcją wzroku, z problemami poznawczymi oraz dla użytkowników urządzeń mobilnych.

Zapytania dotyczące treści Raportu można kierować na adres e-mail: strategia@gdansk.gda.pl.

Raport o stanie Miasta Gdańska 2020:

Do pobrania:
Pliki do pobrania - wersja dostępna cyfrowo: