PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Iluminacje z okazji Święta Miasta w Gdańsku, maj 2020 r.

Upubliczniony 17 czerwca 2020 r. przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz “Raport o stanie Miasta Gdańska 2019” to kompleksowe opracowanie podsumowujące działanie władz miasta w ciągu jednego roku kalendarzowego i drugi taki raport (po zeszłorocznym) w historii. Co zawiera i w jakim celu powstał?

Przygotowanie “Raportu o stanie miasta” to obowiązek wszystkich gmin w Polsce, wprowadzony “ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. Inaczej mówiąc - chodzi o to, by mieszkańcy mieli lepszy dostęp do informacji publicznej na temat swojego miasta.

W zeszłym roku prezydenci miast oraz burmistrzowie i wójtowie po raz pierwszy w historii przedstawiali swoje raporty - za rok 2018 - przed radami miast i gmin (to organy sprawujące funkcje kontrolne nad działaniami władz samorządowych). 

Prezentacja raportu odbywa się w trakcie sesji absolutoryjnej i poddawana jest debacie publicznej. W debacie, oprócz radnych, zgodnie z ustawą uczestniczyć może także 15 mieszkańców, pod warunkiem, że najpóźniej w przededniu sesji złożą do przewodniczącego Rady Miasta Gdańska pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami. Po debacie nastąpi głosowanie radnych w sprawie przyznana wotum zaufania prezydentowi miasta (radni mogą lecz nie muszą brać pod uwagę opinii mieszkańców zgłoszonych podczas debaty).

Raport wedle założeń ustawodawcy podsumowywać ma działalność władz miasta w roku poprzednim i zawierać musi sprawozdania z realizacji:

  • budżetu obywatelskiego,
  • polityk, programów i strategii,
  • uchwał podjętych przez Radę Miasta.

 

Gdański “Raport o stanie miasta” idzie jednak dużo dalej i zawiera jeszcze czternaście rozdziałów:

cztery wprowadzające:

  • Ogólna charakterystyka miasta,
  • Mieszkańcy - opis podstawowych cech demograficznych,
  • Budżet miasta
  • Organizacja i zarządzanie miastem

dziewięć nawiązujących do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta, wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus i Programy Operacyjne 2023 służące realizacji tejże strategii. W tych rozdziałach pokazano najważniejsze dane statystyczne, opisano kluczowe inwestycje i projekty miejskie zrealizowane w 2019 r.

nowością II edycji Raportu o stanie Miasta Gdańska jest rozdział 14 - Zagadnienia Horyzontalne, odnoszący się do haseł “Równe Szanse, Rewitalizacja, Bezpieczeństwo, Środowisko, Smart City”.

Zanim wprowadzono obowiązek tworzenia Raportu, Wydział Polityki Gospodarczej UMG co roku opracowywał podsumowanie wdrażania poszczególnych Programów Operacyjnych Gdańska w formie odrębnych raportów dla każdego z dziewięciu kierunków strategicznego rozwoju miasta. Teraz wszystkie podsumowania zostały zebrane w “Raporcie o stanie Miasta Gdańska”. We wspomnianym powyżej dodatkowym rozdziale ujęto zagadnienia przekrojowe, wspólne jednocześnie dla kilku programów operacyjnych.

Choć w ustawie mowa jest o podsumowaniu działalności w roku poprzedzającym złożenie Raportu, ramy czasowe gdańskiego opracowania w większości przedstawionych statystyk dotyczą lat 2013 - 2019, czyli ostatniej sześciolatki (rok temu były to lata 2012 - 2018). Szersza perspektywa czasowa pozwala zaprezentować trendy i zmiany.

Dane opublikowane w Raporcie pochodzą ze źródeł własnych gdańskiego magistratu i jednostek organizacyjnych Miasta, a także z Głównego Urzędu Statystycznego.

“Raport o stanie Miasta Gdańska” 17 czerwca trafił do Rady Miasta Gdańska, jednocześnie opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej UMG i na portalu gdansk.pl. Osoby zainteresowane będą więc miały czas na zapoznanie się z dokumentem przed sesją absolutoryjną. Zapytania można kierować na adres e-mail: strategia@gdansk.gda.pl.

Raport o stanie Miasta Gdańska 2019:

 

Do pobrania:
Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok (4.66 MB)
Zał nr 1 - sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego (1.46 MB)
Zał nr 2 - sprawozdanie z realizacji polityk programów i strategii (1.51 MB)
Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji uchwal podjętych przez Radę Miasta (933.87 KB)