REFERENDUM 2015. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2015 r.

Już 6 września 2015 r. odpowiemy na pytania w ogólnokrajowym referendum. Przypominamy o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, a także o terminach obowiązujących tak, by z udogodnień tych skorzystać.

 Wyborca z niepełnosprawnością ma prawo do uzyskania informacji o:

 • właściwym dla siebie obwodzie głosowania,
 • lokalach obwodowych komisji do spraw referendum znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w szczególności o lokalach przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania,
 • terminie referendum,
 • godzinach głosowania,
 • pytaniach referendalnych.

Informacje te podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Informacje te są także przekazywane przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną  niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na wniosek tej osoby, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Do głosowania przez pełnomocnika mają prawo osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym również osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

 • Posiadacze orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • Posiadacze orzeczenia organu rentowego: o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, o zaliczeniu do I gruру inwalidów, orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów.
 • Osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w Gdańsku lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji do spraw referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania. Nie jest dopuszczane przyjęcie pełnomocnictwa od więcej niż jednego wyborcy, chyba że jednym z nich jest członek najbliższej rodziny (rodzic, dziecko, małżonek, brat, siostra, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki w stosunku do pełnomocnika).

Pełnomocnictwa udziela się przed Prezydentem Miasta Gdańska lub przed innym upoważnionym pracownikiem Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba składa wniosek do Prezydenta Miasta Gdańska, najpóźniej w 9. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 28 sierpnia 2015 r. Wzór wniosku TUTAJ. Do wniosku dołączamy:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat,
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wybranego przez nas pełnomocnika, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa sporządzany jest w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub w innym dogodnym dla niego miejscu na terenie Gdańska, jeśli zaznaczy to w swoim wniosku o sporządzenie aktu.

Osoba niepełnosprawna ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa, przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r., stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Gdańska lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji w dniu głosowania. Osoba, która udzieliła pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu komisji obwodowej, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa powoduje jego wygaśnięcie.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Głosowanie za pomocą nakładki w alfabecie Braille'a

Nakładki w brajlu na karty do głosowania dostępne będą w każdym lokalu. W dniu referendum obwodowa komisja wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy z niepełnosprawnością, na jego prośbę, nakładkę na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić komisji.

 Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu komisji obwodowej. Niepełnosprawnej osobie, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu komisji obwodowej inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu osobie uprawnionej do udziału w referendum sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby. Dopuszczalne jest, aby na życzenie niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę niepełnosprawnej osoby, do przekazania ustnie treści obwieszczeń referendalnych oraz urzędowych informacji Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych w lokalu komisji obwodowej

Inne uprawnienia

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z uprawnień przysługujących każdej osobie uprawnionej do udziału w referendum, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak:

 • głosowanie korespondencyjne,
 • głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
 • głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Więcej informacji na temat referendum w Gdańsku znajdą Państwo TUTAJ

Przypominamy również, iż na postawione pytania Głosujący udziela odpowiedzi stawiając znak „X” odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo odpowiedzi negatywnej „NIE”.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach osób niepełnosprawnych TUTAJ

Przygotowała: Monika Grochulska

Urząd Miejski w Gdańsku/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Informacja PKW 48 KB
Monika Grochulska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku