PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Co to jest Zielony Budżet Obywatelski ?

A
A
dd
 
fot. fb/zielonastronagdanska
 

W tym roku 3 960 000 zł z puli Budżetu Obywatelskiego 2021 zostanie przeznaczone na projekty zielone.

PAMIĘTAJ: 70%  powierzchni terenu musi być przeznaczona na zieleń.

OBSZARY TEMATYCZNE:

1. Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej:

- nasadzenia na terenach parkowych, zieleńcach, skwerach i innych miejscach mieszkaniowych gminnych,
w ramach zieleni przyulicznej;

- wykonanie nasadzeń nowej roślinności lub uzupełnienie istniejącej roślinności na terenach zieleni;

- założenie łąk kwietnych, rabat z roślinnością sprzyjającą owadom.

2. Budowa lub przekształcenie przestrzeni rekreacyjnych:

- przestrzenie publiczne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją jest rekreacja czynna, oferujące możliwość uprawiania różnych form aktywności, dostarczające rozrywkę lub dające szansę kontaktu z kulturą
i sztuką;

3. Budowa parków kieszonkowych:

- tereny zieleni o powierzchni od 300 do 1000 m2, gdzie 70% powierzchni takiego terenu stanowi zieleń

- miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury;

4. Budowa ogrodów deszczowych:

- obiekty retencyjne (obiekty mikroretencji) zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich terenów utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu.

5. Renowacja istniejących terenów zieleni:

- działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru, pasa zieleni przyulicznej
czy zieleni w przestrzeni mieszkaniowej poprzez wykonanie pielęgnacji roślinności, konserwację lub wymianę małej architektury, naprawę miejscową nawierzchni, uzupełnienie w tablice informacyjne czy renowację trawnika.

Można zgłaszać projekty zielone zarówno w dzielnicy jak i projekty ogólnomiejskie.

Projekty zgłoszone w ramach zielonego budżetu obywatelskiego mogą być umiejscowione tylko i wyłącznie na terenach stanowiących własność Miasta.

 

Marta Dzierżawska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta