PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

POMOC - skonsultuj z nami swój projekt

A
A

Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta Gdańska zajmujące się weryfikacją i realizacją Budżetu Obywatelskiego.

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

Biuro Prezydenta/Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic

Organizacja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku (regulamin i zasady, system elektroniczny, koordynacja realizacji projektów)

tel.: 58 323 66 37, 58 323 63 37

58 323 65 97, 58 323 66 51

e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Gospodarki Komunalnej

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, sprawy dotyczące miejskiego ogrodu zoologicznego

Jacek Mikołajewski, tel. 58 323 70 91, adres e-mail: jacek.mikolajewski@gdansk.gda.pl

Mobilność aktywna: ścieżki rowerowe, infrastruktura rowerowa, wydarzenia rowerowe

Przemysław Kitliński, tel. 58 526 80 81, adres e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Urbanistyki i Architektury

Obowiązujące w Gdańsku plany zagospodarowania przestrzennego (czy planowane zadanie jest zgodnie z zapisami planu)

Piotr Krzemiński, tel. 58 323 64 56, adres e-mail: piotr.krzeminski@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Monitoring wizyjny (np. założenie kamer)

Wojciech Przyborowski, tel. 58 778 60 19, 603 890 726, e-mail: wojciech.przyborowski@gdansk.gda.pl

Defibrylatory, ochrona przeciwpożarowa

Zbigniew Szulc, tel. 778 60 18, e-mail: zbigniew.szulc@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Rozwoju Społecznego

Zdrowie publiczne, pomoc społeczna

Izabela Chorzelska, tel. 58 323 67 00, adres e-mail: izabela.chorzelska@gdansk.gda.pl

Edukacja

Bogumiła Bieniasz, tel. 58 323 67 56, adres e-mail: bogumila.bieniasz@gdansk.gda.pl

Aktywność obywatelska, inicjatywy lokalne, projekty sąsiedzkie

Magdalena Skiba, tel. 58 323 68 98, adres e-mail: magdalena.skiba@gdansk.gda.pl

Michał Pielechowski, tel. 58 323 67 29, adres e-mail: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl

Projekty senioralne

Gabriela Dudziak, tel. 58 526 80 71, adres e-mail: gabriela.dudziak@gdansk.gda.pl

Zajęcia sportowe dla dzieci, współpraca z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń, zawodów sportowych

Damian Kuźmiński, tel. 58 526 80 25, adres e-mail: damian.kuzminski@gdansk.gda.pl

___________________________________

Wydział Środowiska

Ochrona przyrody, grunty rolne i leśne

Max Rykaczewski, tel. 58 768 82 09, adres e-mail: max.rykaczewski@gdansk.gda.pl

Marcin Tryksza, tel. 58 768 82 11, adres e-mail: marcin.tryksza@gdansk.gda.pl

Ochrona środowiska, gospodarka wodna

Bożena Leszczewska, tel. 58 768 82 24, e-mail:  bozena.leszczewska@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Skarbu

Plany sprzedaży działek, administrowanie gruntami i nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa

Aleksandra Wachowicz, tel. 58 323 63 58, e-mail: aleksandra.wachowicz@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Geodezji

Własność gruntów, prowadzenie nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości, prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Referatu Robót Geodezyjnych

Maria Śpiewanowska, tel.58 323 68 29, e-mail: maria.spiewanowska@gdansk.gda.pl

Referat Zasobu Geodezyjnego

Joanna Grzywna, tel. 58 323 68 00, e-mail: joanna.grzywna@gdansk.gda.pl

Anna Bielińska, tel. 58 323 70 47, e-mail: anna.bielinska@gdansk.gda.pl

Referat Ewidencji Gruntów

Beata Kuśmierczyk, tel. 58 323 68 27, e-mail: beata.kusmierczyk@gdansk.gda.pl

________________________________________

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Referat Polityki Kulturalnej

Małgorzata Koter, tel.: 58 323 65 17, adres e-mail: malgorzata.koter@gdansk.gda.pl 

________________________________________ 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

tel. 58 524 46 06, 58 524 46 07

e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

www.gzdiz.gda.pl

Fb: facebook.com/GZDiZ

Utrzymanie dróg, modernizacje i remonty dróg i chodników

Wiesław Szańca, tel. 58 524 45 41, adres e-mail: wieslaw.szanca@gdansk.gda.pl

Utrzymanie zieleni miejskiej, urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych

Ewa Ogińska-Woźniak, tel. 58 524 45 65, adres e-mail: ewa.wozniak@gdansk.gda.pl

Anna Bogus-Szadejko, tel. 58 524 45 68, adres e-mail: anna.bogus-szadejko@gdansk.gda.pl

Katarzyna Szumała, tel. 58 524 45 67, adres e-mail: katarzyna.szumala@gdansk.gda.pl

Monika Han, tel. 58 524 45 68, adres e-mail: monika.han@gdansk.gda.pl

Place zabaw

Anita Kierz, tel. 58 524 45 64, adres e-mail: anita.kierz@gdansk.gda.pl

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmiany w organizacji ruchu drogowego, sygnalizacja świetlna (drogi wewnętrzne)

Robert Krasowski, tel. 58 558 98 12, adres e-mail: robert.krasowski@gdansk.gda.pl

Infrastruktura – wiaty przystankowe

Jarosław Tarczyński, tel. 58 558 95 24, adres e-mail: jaroslaw.tarczynski@gdansk.gda.pl

Oświetlenie ulic

Bogusław Nadolny, tel. 58 558 97 44, adres e-mail:  boguslaw.nadolny@gdansk.gda.pl

Zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności zieleni miejskiej i wyposażenia w elementy małej architektury

Małgorzata Maroszek, tel. 58 524 46 15, adres e-mail:  malgorzata.maroszek@gdansk.gda.pl

________________________________________

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

tel. 58 320 51 00

e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

www.drmg.gdansk.pl

Fb: facebook.com/drmg.gdansk

Szacowanie kosztów inwestycji, określanie zakresu prac niezbędnych do realizacji inwestycji/działania

Mariusz Żukowski, tel. 320 51 01, adres e-mail: mariusz.zukowski@gdansk.gda.pl

________________________________________

Zarząd Transportu Miejskiego

tel. 58 520 57 00

e-mail: ztm@gdansk.gda.pl

www.ztm.gda.pl

Fb: facebook.com/ZarzadTransportuMiejskiegowGdansku

Wszelkie sprawy związane z organizacją komunikacji miejskiej

Dorota Kuś, tel. 58 520 57 46,  adres e-mail: dorota.kus@gdansk.gda.pl

________________________________________

Straż Miejska

tel. 301 30 11

e-mail: sm@gdansk.gda.pl

Patrole Straży Miejskiej, ład publiczny

Tomasz Babicz, tel. 58 301-30-11 w.106, adres e-mail: t.babicz@sm.gda.pl

Dorota Gwizdalska, tel. 502 536 149, adres e-mail: d.gwizdalska@sm.gda.pl

________________________________________

Biuro Rozwoju Gdańska

tel. 58 308 44 44

e-mail: brg@brg.gda.pl

www.brg.gda.pl

Fb: facebook.com/BiuroRozwojuGdanska

Plany zagospodarowania przestrzennego w opracowywaniu, informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Milena Radziszewska, tel. 58 308 42 57, adres e-mail: milena.radziszewska@brg.gda.pl

________________________________________

Gdańskie Nieruchomości

tel. 58 524 10 16, 58 341 76 83

e-mail: sekretariat@nieruchomoscigda.pl

www.nieruchomoscigda.pl

Fb: facebook.com/estategda

Analiza terenu pod kątem jego własności i założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w kontekście zaplanowanych działań. Szczególną pomoc mieszkańcy otrzymają w zakresie możliwości wybudowania/zorganizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych oraz przestrzeni sąsiedzkich.

Dział Nadzoru Właścicielskiego

Justyna Kołubowska, tel. 58 524 10 47, adres e-mail: justyna.klobukowska@nieruchomoscigda.pl

Joanna Miler, tel. 58 345 08 56, adres e-mail: joanna.miler@nieruchomoscigda.pl

Karolina Stosik, tel.  58 524 11 87, adres e-mail: karolina.stosik@nieruchomoscigda.pl

 ________________________________________

Gdański Ośrodek Sportu

tel. 58 524-34-73, 501-596-316

e-mail: biuro@sportgdansk.pl

www.sportgdansk.pl

Fb: facebook.com/GdanskiOsrodekSportu

Obiekty sportowe

Rafał Łagoda, tel. 58 300-05-03, 517-806-560, adres e-mail: rafal.lagoda@sportgdansk.pl

Kąpieliska morskie

Łukasz Iwański, tel. 58 302-36-99, 517-806-588, adres e-mail: lukasz.iwanski@sportgdansk.pl

Ożywienie dróg wodnych

Anita Żebrowska, tel. 58 511-07-18, 510-328-181, adres e-mail: anita.zebrowska@sportgdansk.pl

Zajęcia sportowe, rekreacyjne

Radosław Szauer, tel. 58 511-01-09, 517-806-524, adres e-mail: radoslaw.szauer@sportgdansk.pl

________________________________________

Gdańskie Wody

tel. 58 323 34 00

e-mail: sekretaria@gdanskiewody.pl

www.gdmel.pl

Fb: facebook.com/gdanskiewody

Pomoc  przy projektach z Zielonego Budżetu Obywatelskiego m.in.: retencja wód opadowych, w tym min: ogrody deszczowe, fontanny pływające na zbiornikach retencyjnych

Jarosław Sobolewski tel.: 501-209-346, adres e-mail: j.sobolewski@gdanskiewody.pl

________________________________________

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna

tel. 58 326 67 00

e-mail: giwk@giwk.pl

www.giwk.pl

Fb: facebook.com/giwkpl

Dział Planowania i Rozwoju

Anna Babis-Kłudka, tel. 58 321 26 98, adres e-mail: ababis@giwk.pl

Dział Obsługi Inwestorów

Dorota Godzina, tel. 58 321 97 73, adres e-mail: dgodzina@giwk.pl

Joanna Jankowska, tel. 58 326 67 29, adres e-mail: jjankowska@giwk.pl

 ________________________________________