PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogólne zasady składania projektów

A
A

Kto może złożyć projekt?

Uprawniony jest każdy mieszkaniec miasta bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Jedynym warunkiem jest  mieszkanie na stałe w naszym mieście.

Jak zgłosić projekt?

Projekty składa się w pierwszej kolejności elektronicznie poprzez stronę internetową. Po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku należy do wydrukować, zebrać podpisy poparcia i przekazać w wersji papierowej wraz z podpisami do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Można też przesłać pocztą na adres Urzędu – liczy się data stempla pocztowego bądź dostarczyć za pomocą platformy e-Puap.

Jakie projekty można zgłaszać ?

1. których zakres mieści się w zadaniach własnych gminy lub powiatu; lista zadań tutaj

2. realizacja zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla mieszkańców;

3. realizacja spełnia kryterium celowości i gospodarności, w szczególności warunki: zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów, wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny, proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów;

4. realizacja możliwa jest w ciągu jednego roku kalendarzowego, przy czym, w uzasadnionych wypadkach projektów o charakterze wydatków majątkowych, możliwe jest wydłużenie realizacji zadania do dwóch lat, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych;

5. które są zlokalizowane na terenie niebędącym własnością Miasta. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie. Wzór oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia dotyczącej realizacji projektu określi Prezydent; mogą dotyczyć wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja ruchowa;

6. projekty dotyczące organizacji wydarzeń, imprez, czy zajęć kulturalnych, sportowych, bądź edukacyjnych muszą wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, terminie jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru uczestników.

Ważne!

Miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie.

Skorzystaj z pomocy urzędników

Jakich projektów nie można zgłaszać?

1. których szacunkowy koszt realizacji przekracza środki przeznaczone na projekty w poszczególnych dzielnicach lub kwotę przeznaczoną na jeden projekt ogólnomiejski;

2. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście strategiami i programami;

3. są niezgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

4. są zlokalizowane na terenach planowanych do sprzedaży;

5. nie stanowią kompletnej inwestycji lub całości działania, co oznacza, że realizacja projektów będzie wymagała niezbędnych uzupełnień, czy kolejnych etapów, bez których mieszkańcy nie będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu złożonego w ramach danej edycji budżetu obywatelskiego;

6. są zlokalizowane na terenach, które mogą podlegać roszczeniu z tytułu art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami);

7. naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

8. których istotą jest wyłącznie wykonanie przez Gminę czynności prawnej lub dokumentacji projektowej;

9. które dotyczą budowy, nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i remontów budynków przeznaczonych na cele, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami), a także budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska, w których prowadzona jest działalność komercyjna, z wyłączeniem rozwiązań, które poprawią dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnościami;

10. są niewykonalne technicznie.

11. które dotyczą wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej;

12. które dotyczą wyznaczenia dodatkowych patroli Straży Miejskiej;

13. zlokalizowane są na terenach Skarbu Państwa, niebędących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.