Najczęściej zadawane pytania

A
A
Ostatnia aktualizacja: 06 lutego 2017 r.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące gdańskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś napisz lub zadzwoń (budzetobywatelski@gdansk.gda.pl, tel. 58 323 65 75, 58 323 63 75).


SKŁADANIE PROPOZYCJI PROJEKTÓW

Zgłoszone do budżetu obywatelskiego mogą być projekty, które:

- należą do zadań własnych gminy lub powiatu; jakie to zadania – sprawdź TUTAJ

- są możliwe do zrealizowania w 2018 i 2019 roku,

- są zlokalizowane na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne.

 

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

- dotyczą budynków przeznaczonych na szkoły i placówki  oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty,

- dotyczą budynków będących własnością miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna,

- zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji technicznej,

- teren, którego dotyczy inwestycja nie jest przeznaczony do sprzedaży.


Ile pieniędzy przewidziano na realizację projektów w ramach projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku”?

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów to 14 000 000 złotych.

Jaki jest podział środków?

11 200 000 zł na projekty dzielnicowe (podział środków na dzielnice sprawdź tutaj)

2 800 000 zł na projekty ogólnomiejskie

Skąd mam wiedzieć czy projekt jest ogólnomiejski czy dzielnicowy?

Najważniejsze jest określenie, kto ma być beneficjentem takiego projektu. Zgłaszający wniosek powinien zastanowić się czy korzystać z niego będą mieszkańcy jednej dzielnicy, czy ma on służyć szerszej grupie gdańszczan i swoim zasięgiem obejmować więcej niż jedną dzielnicę.  Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do wnioskodawcy, jednak należy pamiętać, że koszt projektu ogólnomiejskiego nie może być niższy niż 280 000 zł .

Kto może złożyć projekt?

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku” są mieszkańcy Gdańska, którzy do dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. 1 marca 2017 roku ukończyli 16 lat.

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby zgłosić projekt?

Projekt zgłasza jedna osoba, jednak wniosek musi być poparty przez 15 mieszkańców. W przypadku projektów dzielnicowych muszą to być mieszkańcy dzielnicy, której dotyczy projekt. W przypadku projektów ogólnomiejskich ograniczenia dzielnicowe nie mają znaczenia.

Warto jednak pamiętać o zainteresowaniu mieszkańców projektem przed lub na etapie głosowania, by zebrał on jak największą liczbę głosów i tym samym miał szansę na realizacje.

Czy mogę zgłosić ten sam projekt, który został zgłoszony poprzednich edycjach? 

Tak. Proszę jednak uwzględnić uwagi wniesione na etapie weryfikacji projektu, w szczególności w zakresie poprawności kalkulacji kosztów. Projekty z poprzednich edycji znaleźć można na naszej stronie.

Czy obcokrajowiec może złożyć projekt do budżetu obywatelskiego?

Tak, jeśli jest mieszkańcem Gdańska.

Czy jeden mieszkaniec może złożyć więcej niż jeden projekt?

Tak.

Czy ktoś może mi pomóc przygotować projekt?

Zdecydowanie tak. Wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta są przygotowani do pomocy i odpowiedzi na Państwa pytania. 

Dodatkowo można napisać lub zadzwonić:

adres e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

numery telefonu: 58 323 65 75, 58 323 63 75

Czy mieszkaniec dzielnicy "X" może składać projekt dotyczący dzielnicy, w której nie mieszka?

Tak. Miejsce zamieszkania i teren, którego dotyczy dany projekt nie muszą mieć ze sobą związku.

Czy rady dzielnic, organizacje pozarządowe, firmy, związki wyznaniowe, szkoły, instytucje publiczne itp. mogą składać projekty?

Jako instytucje nie mogą składać projektów. Projekty mogą składać wyłącznie osoby fizyczne.

Co się stanie, gdy mieszkańcy złożą dwie różne propozycje, dotyczące tego samego terenu?

Wnioskodawcy na etapie weryfikacji projektów, będą mogli porozumieć się w kwestii wyboru lepszego projektu, ewentualnej rezygnacji z realizacji lub łączenia i modyfikowania złożonych przez siebie projektów. W wypadku połączenia projektów wnioskodawcy powinni określić kto będzie reprezentował taki projekt. Jeśli nie dojdzie do porozumienia decyzję podejmie Zespół Kosultacyjny.

Czy można dołączyć do wniosków przygotowane już projekty lub inne załączniki?

Do formularza wniosku z propozycją zadania można dodać dodatkowe załączniki w postaci rysunków sytuacyjnych, mapek i zdjęć. Mogą to być załączniki w formacie PDF, JPG, PNG albo DOC lecz nie mogą przekraczać wielkości 5 MB.

Zgłosiłem projekt i co dalej?

Po zgłoszeniu projektu w formie elektronicznej, wnioskodawca otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku. W następnej kolejności wnioski będą podlegały ocenie pod kątem możliwości ich realizacji oraz ocenie formalno-prawnej i gospodarności przez Zespół Konsultacyjny. Jeżeli konieczne będą modyfikacje projektu wnioskodawca zostanie o tym poinformowany. Zmian będzie można dokonać drogą mailową lub podczas spotkania.


WERYFIKACJA I OCENA PROJEKTÓW

Kto dokonuje oceny projektów?

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych Miasta (np. Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska) dokonują oceny projektów pod kątem możliwości ich realizacji. Jedna z kluczowych kwestii na tym etapie jest właściwe oszacowanie kosztów zgłoszonego działania czy inwestycji. Jeśli ocena jest pozytywna wówczas projekty są jeszcze oceniane m.in. pod katem gospodarności przez Zespół Konsultacyjny.

Czy w trakcie weryfikacji będą urealniane/korygowane koszty zaproponowane przez mieszkańców?

Tak, pracownicy komórek merytorycznych ocenią koszt wykonania zadania. Jeśli będzie to wyższa kwota niż zakładał wnioskodawca wówczas zostanie on poinformowany o konieczności zmiany.

Czy zgłoszone projekty będą zmieniane?

Zasadniczo dążyć należy do uwzględnienia projektu w kształcie zgłoszonym przez wnioskodawcę. Jednak w trakcie oceny mogą pojawić się kwestie, które tę realizację wykluczają np. niezgodność inwestycji z planami zagospodarowania przestrzennego, grunt nie jest własnością Miasta lub jest przeznaczony do sprzedaży. W każdej takie sytuacji pracownicy oceniający projekty kontaktują się z wnioskodawcą w celu uzgodnienia koniecznych zmian.

Czy koszt utrzymania obiektu/zadania, także należy uwzględnić we wniosku?

Utrzymanie obiektu po zakończonej realizacji należeć będzie do gminy. Jednak ten element także będzie brany pod uwagę przez urzędników przy ocenie projektu i w wypadku rażącej niegospodarności lub dużych kosztów utrzymania może być on powodem negatywnej weryfikacji.

Co z projektami, które zostaną ocenione negatywnie?

Negatywny wynik oceny formalno-prawnej przekazywany jest wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem. Wnioskodawca ma możliwość złożenia w formie elektronicznej lub pisemnej wniosku o ponowną weryfikację tego projektu. Ponownej weryfikacji wniosku dokonuje Zespół Konsultacyjny

 


GŁOSOWANIE

Jak mogę zagłosować?

Samodzielnie przez Internet poprzez stronę www.gdansk.pl lub w punktach konsultacyjnych. 

Ile mam głosów/punktów?

Dla uporządkowania nazewnictwa będziemy posługiwać się punktami, a nie głosami. Każdy głosujący dysponować będzie 5 punktami na projekty dzielnicowe i 1 punktem na projekt ogólnomiejski.

Punktami na projekty dzielnicowe można dysponować swobodnie tzn. można przyznać wszystkie punkty na jeden projekt, a można też przyznawać od jednego do pięciu punktów na różne projekty.

Czy mogę głosować na projekty nie ze swojej dzielnicy?

Oczywiście. Można głosować na dowolne projekty w całym mieście.

Jakie są kryteria powodujące, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Do realizacji mogą zostać przeznaczone projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, z poniższyn zastrzeżeniem, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację projektów w dzielnicy lub ogólnomiejskich.

Jeśli propozycje, które otrzymały największą liczbę punktów nie wyczerpują całości dostępnego budżetu należy uzupełnić listę projektów do realizacji o te, które otrzymały kolejno najwięcej punktów i mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Dotyczy to zarówno projektów wybieranych w dzielnicach, jak i projektów ogólnomiejskich.

Kwoty niewykorzystane w dzielnicach, jeśli będą takie przypadki, przechodzą do puli środków projektów ogólnomiejskich.

 


REALIZACJA PROJEKTÓW

Kiedy zostaną zrealizowane projekty wybrane w głosowaniu w 2017 roku?

W 2018 roku. Jeśli projekt będzie wymagał przedłużenia realizacji to również w 2019 roku.

Kto zrealizuje zadania, które wygrały w głosowaniu?

Realizacja projektów powierzona zostanie wydziałom Urzędu Miejskiego lub jednostkom miejskim, właściwym z uwagi na rodzaj zadania.

Czy wnioskodawcy będą uczestniczyć w realizacji zgłoszonych przez nich projektów?

Każdy wnioskodawca, którego projekt będzie przekazany do realizacji zostanie poinformowany do kogo został on przekazany. W każdej chwili można sprawdzić czy dowiedzieć się na jakim etapie wykonania jest zadanie. Także wykonawcy mogą kontaktować się z wnioskodawcami w celu ustalenia szczegółów realizacji.

Co się stanie w sytuacji, gdy propozycje zadań wybrane w głosowaniu na etapie realizacji okażą się bardziej kosztowne?

Jeśli na etapie sporządzenia dokumentacji technicznej i kosztowej okaże się, że koszt realizacji przewyższa budżet projektu, decyzję o tym, co należy realizować w pierwszej kolejności i w jakim zakresie, będą podejmowane w porozumieniu z wnioskodawcą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie Kontakt.

Sylwia Betlej (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej