Zasady składania projektów

Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zgłaszanie projektów odbywa się wyłącznie ONLINE!

Swoją propozycję do Budżetu Obywatelskiego możesz zgłosić po dokonaniu rejestracji elektronicznej wchodząc bezpośrednio na stronę systemu lub poprzez żółty baner znajdujący się na stronie głównej gdansk.pl i gdansk.pl/budzet-obywatelski

Liczba projektów

Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów. Mogą to być projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie. Można zaangażować się w działania na rzecz dowolnej dzielnicy, niekoniecznie tylko tej, w której mieszkasz.

Autor i współautorzy projektu

Projekt możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. W takiej sytuacji należy wyznaczyć jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu.

Kto może zgłosić projekt?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają na stałe w naszym mieście bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Każdy może zgłosić swój pomysł: dorośli, młodzież i dzieci.

Zasada ogólnodostępności

Projekt musi spełniać zasadę ogólnodostępności czyli zapewniać możliwość korzystania z efektów realizacji projektu w pełnym zakresie wszystkim mieszkańcom.

Jakie projekty można zgłaszać ?

 1. których zakres mieści się w zadaniach własnych gminy lub powiatu;
 2. realizacja zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla mieszkańców;
 3. realizacja spełnia kryterium celowości i gospodarności, w szczególności warunki: zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów, wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny, proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów;
 4. realizacja możliwa jest w ciągu jednego roku kalendarzowego, przy czym, w uzasadnionych wypadkach projektów o charakterze wydatków majątkowych, możliwe jest wydłużenie realizacji zadania do dwóch lat, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych;
 5. które są zlokalizowane na terenie niebędącym własnością Miasta. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie. Wzór oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia dotyczącej realizacji projektu (załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 5 Zarządzenia NR 131/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2025 w Gdańsku"); mogą dotyczyć wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja ruchowa. Dodatkowo na terenach niebędących własnością Gminy Miasta Gdańska należy złożyć oświadczenie administratora terenu, dotyczącego dostępności do efektów realizacji zadania (załącznik nr 4 do powyższego Zarządzenia).
 6. projekty dotyczące organizacji wydarzeń, imprez, czy zajęć kulturalnych, sportowych, bądź edukacyjnych muszą wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, terminie jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru uczestników.

Jakich projektów nie można zgłaszać?

 1. których szacunkowy koszt realizacji przekracza środki przeznaczone na projekty w poszczególnych dzielnicach lub kwotę przeznaczoną na jeden projekt ogólnomiejski;
 2. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście strategiami i programami;
 3. są niezgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
 4. są zlokalizowane na terenach planowanych do sprzedaży;
 5. nie stanowią kompletnej inwestycji lub całości działania, co oznacza, że realizacja projektów będzie wymagała niezbędnych uzupełnień, czy kolejnych etapów, bez których mieszkańcy nie będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu złożonego w ramach danej edycji budżetu obywatelskiego;
 6. są zlokalizowane na terenach, które mogą podlegać roszczeniu z tytułu art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami);
 7. naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 8. których istotą jest wyłącznie wykonanie przez Gminę czynności prawnej lub dokumentacji projektowej;
 9. które dotyczą budowy, nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i remontów budynków przeznaczonych na cele, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami), a także budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska, w których prowadzona jest działalność komercyjna, z wyłączeniem rozwiązań, które poprawią dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnościami;
 10. są niewykonalne technicznie;
 11. które dotyczą wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej;
 12. które dotyczą wyznaczenia dodatkowych patroli Straży Miejskiej;
 13. zlokalizowane są na terenach Skarbu Państwa, niebędących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

 Co następuje po złożeniu projektu?

Pracownicy urzędu sprawdzą, czy projekt został zgłoszony prawidłowo tzn. czy formularz został dostarczony w terminie, został wypełniony poprawnie i czy dokumentacja jest kompletna - zawiera wszystkie niezbędne załączniki.

Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie braków lub poprawienie błędów, pracownicy urzędu skontaktują się z autorem projektu. Poproszą o uzupełnienie formularza i wprowadzenie niezbędnych poprawek. Jeśli autor projektu nie skorzysta z tej możliwości, projekt zostanie oceniony negatywnie i nie będzie dalej rozpatrywany.

Więcej przydatnych informacji znajduje się w Poradniku „Czym jest Budżet Obywatelski – Pytania i odpowiedzi”