Podstawowe zasady budżetu obywatelskiego

A
A
Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2017 r.

Podstawą budżetu obywatelskiego są propozycje projektów złożone przez mieszkańców Gdańska. Projekty składać można na poziomie dzielnicowym i ogólnomiejskim.

Projekt dzielnicowy to projekt, który ma służyć mieszkańcom danej dzielnicy. Kwota takiego projektu nie może przekroczyć limitu przeznaczonego dla danej dzielnicy. Limit kwot sprawdzić można na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Projekt ogólnomiejski to projekt, który dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednej dzielnicy. Minimalny koszt projektu ogólnomiejskiego to 280 000 zł.

Każdy projekt musi być poparty przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Gdańska uprawnionych do udziału w konsultacjach. W przypadku projektów dzielnicowych musza być to mieszkańcy dzielnicy, której projekt dotyczy.

 

W konsultacjach społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku” mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy do dnia 1 marca 2017 r. ukończyli 16 lat.

 

Jak złożyć projekt?

 1. Należy zarejestrować w elektronicznym systemie poprzez stronę www.gdansk.pl  lub www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
 2. Do rejestracji należy użyć adresu e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny
 3. W przypadku braku adresu e-mail wniosek można wypełnić w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody 8/12, stanowisko nr 10 na sali obsługi mieszkańców) lub w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Ogranej 117/118 - wiecej informacji tutaj.
 4. Po zalogowaniu się należy wypełnić formularz wniosku.
 5. Wypełniony formularz należy wydrukować. Wydrukowany formularz zawiera także wykaz osób popierających wniosek.
 6. Po zebraniu podpisów mieszkańców popierających projekt wypełniony i wydrukowany formularz (wraz z podpisami mieszkańców) należy złożyć w dniach  1 – 31 marca do 2017 r. w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub przesłać w wyznaczonym terminie na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Decyduje stempla pocztowego.
 7. Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

 

Podstawowe warunki złożenia projektu

 • Propozycja złożona przez mieszkańca musi należeć do zadań własnych gminy lub powiatu (spis zadań z przykładami w zakładce „Zadania gminy i powiatu” na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski);
 •  projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu dwóch lat  (czyli w 2018 i 2019  roku);
 • Jeśli projekt dotyczy inwestycji, to musi być ona zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z prawem może wydatkować środki publiczne;
 • Kwota projektu musi mieścić się w kwotach przewidzianych na projekty w dzielnicy lub projekty ogólnomiejskie.

 

Wyłączenia

Projekty dotyczące budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe,

o których mowa w Ustawie o systemie oświaty oraz budynków będących własnością miasta,

w których prowadzona jest działalność komercyjna.

 

Projekty polegające na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.

 

Projekty na terenach miejskich przeznaczonych do sprzedaży.

 

Co dzieje się z projektami po złożeniu?

Wszystkie złożone projekty zostaną poddane analizie i ocenie pod kątem wykonalności, której dokonają pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek miejskich. W przypadku konieczności naniesienia poprawek wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Nad formalno-prawną stroną weryfikacji czuwa Zespół Konsultacyjny. Weryfikacja projektów trwa od marca do czerwca 2017 roku.

Projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację zostaną wpisane do „Bazy Projektów Dzielnicowych” lub „Bazy Projektów Ogólnomiejskich” i poddane pod głosowanie. Projekty, które negatywnie zostaną ocenione podczas weryfikacji zostaną odrzucone.

 

Głosowanie

 • Głosowanie na projekty trwać będzie od 18 września do 2 października 2017 r.
 • Głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 • Każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie pięć głosów na projekty dzielnicowe i jeden głos na projekty ogólnomiejskie ujęte w „Bazie Projektów Dzielnicowych” i „Bazie Projektów Ogólnomiejskich”.
 • Mieszkaniec na projekty dzielnicowe może głosować w dowolnej dzielnicy.
 • Głosami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć głosów jednemu projektowi jak i po jednym głosie na pięć propozycji.
 • Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 6 października 2017 r.