Lista osób do pomocy podczas przygotowywania projektów

A
A
Ostatnia aktualizacja: 01 marca 2018 r.

Poniżej lista osób, które czekają na sygnał by pomóc w przygotowaniu projektu. Każdy, kto chciałby sprawdzić np. działkę, plany zagospodarowania przestrzennego czy koszt projektu z pewnością taką pomoc otrzyma. Poniżej lista osób z poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych miasta wraz z określonym zakresem tematów, w których mogą wspomóc wnioskodawców.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu bo warto - im lepiej przygotowany projekt tym większe szanse na jego pozytywną rekomendację.


Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Gospodarki Komunalnej

Nieruchomości komunalne

Alina Nalewajko, tel. 58 323 61 77, adres e-mail: alina.nalewajko@gdansk.gda.pl


Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, sprawy dotyczące miejskiego ogrodu zoologicznego

Jacek Mikołajewski, tel.  58 323 70 91, adres e-mail:  jacek.mikolajewski@gdansk.gda.pl


Mobilność aktywna: ścieżki rowerowe, infrastruktura rowerowa, wydarzenia rowerowe

Remigiusz Kitliński, tel. 58 526 80 81, adres e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury

Obowiązujące w Gdańsku plany zagospodarowania przestrzennego (czy planowane zadanie jest zgodnie z zapisami planu)

Piotr Krzemiński, tel. 58 323 64 56, adres e-mail: piotr.krzeminski@gdansk.gda.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Monitoring wizyjny (np. założenie kamer)

Wojciech Przyborowski, tel. 58 778 60 19, 603 890 726, wojciech.przyborowski@gdansk.gda.pl

Wydział Rozwoju Społecznego

Zdrowie publiczne, pomoc społeczna

Izabela Chorzelska, tel. 58 526 80 08, adres e-mail: izabela.chorzelska@gdansk.gda.pl


Edukacja szkolna i przedszkolna, inne placówki oświatowe

Bogumiła Bieniasz, tel. 58 323 67 56, adres e-mail: bogumila.bieniasz@gdansk.gda.pl


Aktywność obywatelska, inicjatywy lokalne, projekty sąsiedzkie

Magdalena Skiba, tel. 58 323 68 98, adres e-mail: magdalena.skiba@gdansk.gda.pl


Zajęcia sportowe dla dzieci, współpraca z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń, zawodów sportowych

Damian Kuźmiński, tel. 58 526 80 25, adres e-mail: damian.kuzminski@gdansk.gda.pl

Wydział Środowiska

Urządzanie terenów zielonych, ochrona przyrody

Beata Gibka, tel. 58 768 82 03, adres e-mail: beata.gibka@gdansk.gda.pl

Marcin Tryksza, tel. 58 768 82 11, adres e-mail: marcin.tryksza@gdansk.gda.pl


Ochrona środowiska, gospodarka wodna, grunty rolne i leśne

Jarosław Serek, tel. 58 768 82 24, adres e-mail: jarosław.serek@gdansk.gda.pl

Wydział Skarbu

Plany sprzedaży działek, administrowanie gruntami i nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa

Oskar Jastrzębski, tel. 58 323 62 30, adres e-mail: oskar.jastrzebski@gdansk.gda.pl

Wydział Geodezji

Własność gruntów, prowadzenie nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości, prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Maria Śpiewanowska, tel. 58 323 68 29, adres e-mail: maria.spiewanowska@gdansk.gda.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Wydarzenia i kluby sportowe, rozwój kultury fizycznej

Krystyna Serafin, tel. 58 323 66 19, adres e-mail: krystyna.serafin@gdansk.gda.pl

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Utrzymanie dróg, modernizacje i remonty dróg i chodników

Wiesław Szańca, tel. 58 524 45 41, adres e-mail: wieslaw.szanca@gzdiz.gda.pl


Utrzymanie zieleni miejskiej, urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych

Ewa Ogińska-Woźniak, tel. 58 524 45 65, adres e-mail: ewa.wozniak@gzdiz.gda.pl

Joanna Kowalewska, tel. 58 524 45 68, adres e-mail: joanna.kowalewska@gzdiz.gda.pl


Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmiany w organizacji ruchu drogowego

Tomasz Wawrzonek, tel. 58 558 98 27, adres e-mail: tomasz.wawrzonek@gzdiz.gda.pl


Infrastruktura tramwajowa i autobusowa

Paweł Adrian, tel. 58 558 97 21, adres e-mail: pawel.adrian@gzdiz.gda.pl


Oświetlenie ulic

Bogusław Nadolny, tel. 58 558 97 44, adres e-mail:  boguslaw.nadolny@gzdiz.gda.pl


Sygnalizacja świetlna

Radosław Kuhn, tel. 58 558 97 47, adres e-mail: radoslaw.kuhn@gzdiz.gda.pl


Zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności zieleni miejskiej i wyposażenia w elementy małej architektury

Barbara Tusk, tel. 58 524 46 15, adres e-mail:  barbara.tusk@gzdiz.gda.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Szacowanie kosztów inwestycji, określanie zakresu prac niezbędnych do realizacji inwestycji/działania

Paulina Podedworna, tel. 58 320 51 40, adres e -mail: paulina.podedworna@drmg.gdansk.pl

Zarząd Transportu Miejskiego

Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, ustalanie tras przejazdu komunikacji

Dorota Kuś, tel. 58 520 57 46,  adres e-mail: d.kus@ztm.gda.pl

Straż Miejska

Patrole Straży Miejskiej, ład publiczny

Tomasz Babicz, tel. 58 301-30-11 w.106, adres e-mail: t.babicz@sm.gda.pl

Dorota Gwizdalska, tel. 502 536 149, adres e-mail: d.gwizdalska@sm.gda.pl

Biuro Rozwoju Gdańska

Plany zagospodarowania przestrzennego w opracowywaniu, informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Agata Stanisławska, tel. 58 308 44 02, adres e-mail: agata.stanislawska@brg.gda.pl

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Administrowanie nieruchomościami komunalnymi (własność Gminy)

Paulina Borysewicz, tel. 58 345 08 19, adres e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl

Gdański Ośrodek Sportu

Aktywność fizyczna, obiekty sportowe, kąpieliska morskie, ożywienie dróg wodnych

Rafał Łagoda, tel. 58 300 05 03, adres e-mail: rafal.lagoda@sportgdansk.pl