Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Zaspa – Młyniec w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

A
A

Warsztaty dla mieszkańców - 18 maja 2017 r.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych miasta, jak również delegacja Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” z jej Prezesem – Panem Piotrem Drews na czele, Radna Miasta Gdańska Pani Agnieszka Owczarczak oraz licznie przybyli Radni dzielnicy Zaspa - Młyniec.

 

PORUSZONE KWESTIE:

 • Planowana inwestycja przy al. Jana Pawła II na tzw. „pasie startowym”. Wskazano na potrzebę współpracy Miasta z przyszłym inwestorem w celu zachowania lub umożliwienia przejścia mieszkańcom przez pas, zarówno na czas budowy jak również po jej zakończeniu. Mieszkańcy obawiają się ogrodzenia i zamknięcia całego,  tak rozległego terenu przez wspólnoty mieszkaniowe, co skutkować będzie zablokowaniem ciągów komunikacyjnych pomiędzy jedną częścią dzielnicy, a drugą.
 • Zgłoszono potrzebę stworzenia na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” boiska o podłożu trawiastym w miejsce tego o nawierzchni betonowej (za budynkami ul. Startowa 15 i 21). Spółdzielnia przeanalizuje możliwości i koszty utworzenia takiego boiska.
 • Zwrócono uwagę na działkę, dzierżawioną od Miasta przez Spółdzielnie Mieszkaniową, na której znajdował się parking strzeżony. Miasto wypowiedziało umowę dzierżawy. W tej sytuacji koniecznym było zlikwidowanie parkingu, a to spotkało się z protestami wielu mieszkańców. Obecnie od dłuższego czasu teren stoi niezagospodarowany.
 • Rada Dzielnicy wskazała na konieczność remontu placu zabaw i udostępniania go popołudniami małym mieszkańcom Zaspy-Młyniec przy Przedszkolu nr 86 przy ul. Dywizjonu 303. Projekt inwestycji jest już gotowy, obecnie oczekuje na realizację. 
 • Zły stan głównych ulic dojazdowych – ul. Hynka i al. Jana Pawła II, gdzie konieczny jest remont, a w przypadku Jana Pawła II gruntowna wymiana fatalnej nawierzchni. Istnieje uzasadniona potrzeba przeprowadzenia wyczekiwanego remontu obu ulic.
 • Kładka nad al. Rzeczypospolitej – remont kładki oraz dostosowania wejść do potrzeb osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami i małymi dziećmi poprzez montaż windy od strony ul. Dywizjonu 303. Montaż takich wind przydałyby się przy schodach prowadzących do przystanku SKM „Gdańsk Zaspa” oraz przy tunelach przejść do przystanków tramwajowych w ciągu al. Rzeczypospolitej.
 • Budowa wind zewnętrznych planowana jest przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Młyniec” przy kompleksie usługowym, w którym znajduje się m.in. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – filia nr 6 (ul. Pilotów 3). Spółdzielnia wyłoniła już w przetargu wykonawcę, a procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest w trakcie realizacji. Tu pojawił się apel z prośbą o możliwie jak najszybsze rozpatrzenie wniosku Spółdzielni dla inwestycji, która przyniesie wiele udogodnień mieszkańcom Zaspy-Młyńca.

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY – w dniu 23.05.2017 r.

ZOBOWIĄZANIA:

1)     Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

 • ul. Hynka:

- odmalowanie oznakowań poziomych jezdni (termin realizacji maj/czerwiec 2017)

W miesiącu maju br. zostało wykonane oznakowanie poziome na jezdni
ul. Hynka.

- niwelacja nierówności i dziur w jezdni

Wymieniono zdeformowaną nawierzchnię bitumiczną jezdni na fragmentach ul. Hynka. Aktualnie stan techniczny nawierzchni jezdni nie zagraża bezpieczeństwu  użytkowników. W ramach bieżącego utrzymania ulic na bieżąco są wykonywane naprawy jezdni na ulicy Hynka.

- sprawdzenie możliwości uwzględnienia w planach remontu drogi postulatu dot. utworzenia zatoki autobusowej Zaspa SKM

Utworzenie zatoki autobusowej Zaspa SKM w ciągu ul. Hynka jest przewidziane
w ramach umowy z Budimexem, realizującym osiedle przy Jana Pawła II.

 • al. Jana Pawła II

– budowa oświetlenia wraz z odwodnieniem – prace należy zsynchronizować z planowaną inwestycją dewelopera na terenie tzw. „pasa startowego”

W dniu 24.08.2016r. GZDiZ przesłał do BUDIMEXU Nieruchomości  Sp. z o. o. warunki projektowania oświetlenia dla ul. Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu
w ciągu al. Rzeczypospolitej do ul. Hynka. Budimex jest zobowiązany do budowy oświetlenia w ramach umowy drogowej zawieranej przez zarządcę dróg w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych.

- al. Jana Pawła II, przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Starową – należy pilnie obniżyć znajdujące się tam kręgi.

Kręgi betonowe na przejściu dla pieszych przez ul. Jana Pawła II przy skrzyżowaniu
z ul. Startową zostały obniżone.

 • Uciążliwość hałasujących tramwajów na odcinku pomiędzy przystankami Bajana, a Żwirki i Wigury – niwelacja nastąpi na przełomie 2017 i 2018 r.

Większy hałas jest spowodowany uszkodzeniami spoin termitowych łączących szyny.
Na skutek utwardzenia materiału na połączeniu szyn powstały zagłębienia
o wartości kilku dziesiętnych części milimetra (0,1 – 0,5 mm). Jest to zjawisko powszechne w całym układzie torów tramwajowych. GZDiZ sukcesywnie naprawia powstałe uszkodzenia, w miarę posiadanych środków finansowych na terenie całego miasta. Obecnie usunięto te wady na al. Zwycięstwa i Marynarki Polskiej, Armii Krajowej i sukcesywnie realizowane są naprawy w kolejnych lokalizacjach.

 • modernizacja chodników na ul. Startowej i ul. Pilotów

Modernizacja chodników na ulicach: Startowej i Pilotów (na fragmentach niezmodernizowanych) zostanie uwzględniona w wykazie zadań remontowych GZDiZ       w 2018 roku.

 • Kompleks sportowy przy ZKPiG nr 13:

- czyszczenie, odmalowanie i uzupełnienie zniszczonego ogrodzenia wokół szkoły.

- utworzenie oświetlenia wraz z monitoringiem

- uzupełnienie ogrodzenia bezpośrednio wokół boiska

W ramach posiadanych środków termin realizacji ww. zadań po roku 2017.

 

 • Schody na wiadukt przy ul. Braci Lewoniewskich (przystanek SKM Zaspa) -

Utworzyć koncepcję i kosztorys budowy windy.

Budowa dźwigu wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej i uregulowania spraw terenowo – prawnych ze względu na teren PKP. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 600 tys. zł. brutto.

 • Rozbudowa/doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 63, ul. Pilotów 15

W ramach posiadanych środków termin realizacji ww. zadań po roku 2017.

 

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY ZASPA - MŁYNIEC

31maja 2017 r. w XV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Pilotów 7 

PORUSZONE KWESTIE:

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Komunalnej:

Podczas spotkania zostały poruszone między innymi tematy: środków przeznaczonych na informatyzację miasta, likwidacji zatok autobusowych.

Jedna z mieszkanek wnioskowała o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu nr 188 z Zaspy do Nowego Portu w godzinach 5-6 i 17-18

 • ZTM - badania napełnień nie wykazują popytu na linię 188, stąd nie przewiduje się zwiększenia częstotliwości kursów na tej linii. W ciągu al. Jana Pawła II uruchomiono nową linię 158, którą można dojechać do al. Hallera, gdzie można się przesiąść na linię 148 lub tramwaj linii 5 do Nowego Portu.

 

 1. Konieczność wykonania zadaszeń tunelu dla pieszych przy ul. Startowej z uwagi na przedostawanie się do tunelu wód opadowych oraz rozchlapywanych przez koła samochodów, powstawanie śliskości związanej z obecnością wody opadowej lub śniegu na odkrytych ciągach schodowych i pochwytach
 • Wykonanie zadaszeń nad wejściami do tunelu jest zgłoszone przez GZDiZ do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych jako zadanie inwestycyjne.
 1. Konieczność dostosowania przejść dla osób z niepełnosprawnością – montaż wind
 • Jest zgłoszone przez GZDiZ do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych jako zadanie inwestycyjne.
 1. Konieczność poprawy bezpieczeństwa w tunelu poprzez montaż monitoringu wizyjnego
 • Sprawa jest zgłoszona przez GZDiZ do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych jako zadanie inwestycyjne.
 1. Niewygodne pochylnie i pochwyty dla pieszych przy wejściach do tunelu
 • Pochylnie przy wejściach są obecnie likwidowane  w ramach wykonywania naprawy schodów. Pochwyty zostaną dostosowane do nowej geometrii schodów i wejść do tunelu – zakres przewidziany w prowadzonych pracach.

 

 1. Zalewanie tunelu ze względu na słaby spływ wody odwodnieniami liniowymi do studni zbiorczej
 • Problem zalewania tunelu występował kilka lat temu. Po udrożnieniu odwodnień i studni zbiorczej GZDiZ nie otrzymywał zgłoszeń, ani nie zaobserwował problemu zalewania tunelu. Prace utrzymaniowe związane z czyszczeniem odwodni liniowych są wykonywane regularnie, wg potrzeb po zakwalifikowaniu ich do czyszczenia przez inspektora GZDiZ.
 1. Uwagi dotyczące bieżącej realizacji naprawy schodów
 • Przekazywane są Wykonawcy na bieżąco w trakcie realizacji robót

Poza tym  w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Miasta Gdańska obecnie wykonywana jest naprawa schodów prowadzących do tuneli dla pieszych pod al. Rzeczypospolitej przy ul. Startowej.

Zakres naprawy obejmuje :

 1. Rozbiórkę istniejących okładzin schodowych .
 2. Wykonanie reprofilacji i okładzin biegów schodów
 3. Antykorozję i dostosowanie poręczy przy schodach do nowej ich geometrii.

Spotkanie z mieszkańcem odbyło się 2.06.2017 – tunel dla pieszych pod Al. Rzeczypospolitej

przy ul. Startowej.

Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej:

Poruszone kwestie:

 • Budowa nowego osiedla mieszkaniowego Budimexu przy al. Jana Pawła II, które ma powstać na terenie dawnego pasa startowego, rozwiązania komunikacyjne dla nowej inwestycji, obawy związane z nową inwestycją mają głównie osoby mieszkające  w blokach przy ul. Dywizjonu 303 sąsiadujących z nią. Wielu mieszkańców jest przekonanych, że nowi mieszkańcy będą "rozjeżdżać"  ulicę, a także zajmować miejsca parkingowe i chodniki.

Do obsługi komunikacyjnej nowego osiedla nie będzie potrzebna ul. Dywizjonu 303 i nie było dotąd takich planów. Tę funkcję będzie pełnić al. Jana Pawła II.

 • Utrzymanie popularnego przejścia z jednej strony dawnego pasa na drugą, a także w kierunku pobliskiego kościoła.

Ciąg komunikacyjny dla pieszych zostanie zachowany. Miasto weźmie go pod uwagę przygotowując plan miejscowy. Deweloper deklarował, że utrzyma to przejście.

 • Czy nowe osiedle będzie ogrodzone?

Nie ma takich planów, tym bardziej, że na terenie inwestycji znajdować się będą ogólnodostępne lokale usługowe.

 • Liczba miejsc parkingowych na nowym osiedlu

Zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami przewiduje się tam 1,2 miejsca parkingowego na mieszkanie.

 • Mieszkaniec zgłosił problem  dojazdu do dwóch garaży przy ul. Hynka (przy stacji elektroenergetycznej 15kV) działka nr 7/2 obr.042

Nie ma możliwości zapewnienia bezpośredniego dojazdu do ww. garaży i zjazdu do drogi publicznej z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i niezgodność z przepisami (rejon skrzyżowania). Należy zwrócić uwagę, że przed przebudową układu drogowego ul. Hynka związanego z budową al. Żołnierzy Wyklętych, dostęp ten był realizowany pośrednio przez teren będący własnością Energa Operator S.A. do dawnego przebiegu ulicy Hynka. Po przebudowie ul. Hynka wyjazd z ww. garaży może być nadal pośrednio realizowany przez teren Energa Operator S.A.

 • Kiedy będą realizowane inwestycje obywatelskie

Remont Startowej i zagospodarowanie kompleksu sportowego przy Startowej - etap III.

Nawierzchnia ul. Startowej- 6 grudnia 2016 DRMG podpisała umowę na opracowanie dokumentacji przetargowej na remont nawierzchni ul. Startowej. Wykonawca na wykonanie projektu miał czas do 10 marca. Następnie w trybie poza ustawą do 30 tys. euro przeprowadzono zamówienie publiczne. mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Niestety oferty przewyższały 30 tys. euro, dlatego obecnie przygotowywane jest drugie postępowanie tym razem w formie przetargu nieograniczonego. Planowany termin zakończenia robót 30.10.2017 r.  Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ul. Startowej - etap III - trwa przygotowanie postępowania na realizację zagospodarowania terenu. Wartość projektu 150 tys. zł. Planowany termin realizacji III - IV kw. br.

 • Kwestia remontu jezdni i ulicy Pilotów 13

Ulica znajduje się w programie pn. „Modernizacja ulic na terenie Gdańska” na poz. 178 na ogólną liczbę 519 ulic w tym programie. Realizacja poszczególnych zadań (ulic) rekomendowanych w tym programie zależna jest od inwestycyjnych limitów finansowych      w poszczególnych latach budżetowych. Do czasu modernizacji będą wykonywane tylko miejscowe naprawy miejsc potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej:

Spółdzielnia Zaspa-Młyniec złożyła do WUiA wniosek o pozwolenie na budowę windy do budynku, w którym jest siedziba biblioteki - Filia Nr 6 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 • 26.05.2017 zostało wydane pozwolenie na budowę windy

 

Aleksandra Dulkiewicz – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej:

 • Kwestia  kompleksu sportowego przy ZKPiG nr 13 - należałoby wskazać podmiot, który miałby nim zarządzać.

ZKPiG Nr 13 jest w trakcie zakupu kosiarki i ma na etacie konserwatora, zatem może przejąć to zadanie - w przypadku innych szkół zawsze jest to indywidualne, i uzależnione od tego czy szkoła posiada na etacie osobę z obsługi i czy ma taki sprzęt - czasem może to być kwestia dodatku dla osoby lub zatrudnienia nowego pracownika + zakup sprzętu + uregulowanie prawne, aby teren był w zarządzie dyrektora szkoły.

 

 • Kwestia przeniesienia trybun widowni przy obiekcie sportowym ul. Meissnera

Trybuny są środkiem trwałym będącym elementem inwestycji dofinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W okresie trwałości nie ma możliwości dekompletowania obiektu, ponieważ wiązałoby się to z cofnięciem dotacji na inwestycję.

***