PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Procedura sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Procedura sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zasady i tryb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (229.5 KB).

Zgodnie z art. 85 niniejszej ustawy, do planów w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu, oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie obecnej ustawy, stosuje się przepisy z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz.139 z 1999 r. jednolity tekst z późniejszymi zmianami).

Miejscowy plan zagospodarowania jest sporządzany przez prezydenta miasta. W przypadku Gdańska prezydent zleca wykonanie prac planistycznych Biuru Rozwoju Gdańska, a uchwalany jest przez Radę Miasta Gdańska. Plan jest prawem miejscowym obowiązującym na obszarze objętym planem.

Koszty związane ze sporządzeniem lub wprowadzeniem zmian w miejscowym planie ponosi miasto, chyba, że w planie przewidziana jest realizacja zadań rządowych, wówczas koszty sporządzenia planu są dzielone proporcjonalnie.

Czas potrzebny na wykonanie miejscowego planu jest bardzo trudny do oszacowania. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na przygotowanie, sporządzenie i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym niezbędne jest co najmniej 9 miesięcy.

Etapy tworzenia planu

PRZYSTĄPIENIE
Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia MPZP.
Stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska - czas na składanie wniosków do projektu planu: minimum 21 dni od dnia ogłoszenia.
Zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania MPZP o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP.
PROJEKT
Prace projektowe nad MPZP, łącznie z opiniowaniem koncepcji MPZP przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.
Skierowanie przez Prezydenta Miasta Gdańska projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgodnień ustawowych.
Opiniowanie projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.
Opiniowanie i uzgadnianie projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko, w tym stanowisko Rady Dzielnicy.
WYŁOŻENIE
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.
Wyłożenie projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na co najmniej 21 dni. W okresie wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko.
Zgłaszanie uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko, przez 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
Rozpatrywanie uwag przez Prezydenta - 21 dni po upływie okresu ich składania.
Wprowadzanie do projektu MPZP oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag, ewentualne ponowienie uzgodnień i wyłożenia.
UCHWALENIE
Przedstawienie Radzie Miasta Gdańska projektu MPZP do uchwalenia, wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
Uchwalenie MPZP.
Przekazanie dokumentacji MPZP do Wojewody Pomorskiego.
Ocena zgodności z przepisami prawa, skierowanie do publikacji w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (edziennik.gdansk.uw.gov.pl).
Wejście w życie MPZP - 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym.


Informacji w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego udzielają:

 • Biuro Rozwoju Gdańska - w zakresie planów będących w toku sporządzania
  ul. Wały Piastowskie 24
  80-855 Gdańsk
  tel. (58)308 44 45
  fax (58)308 44 49
  www.brg.gda.pl

 • Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków (Referat Planów i Marketingu) - w zakresie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego tzn. już uchwalonych przez Radę Miasta
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk
  tel. (58)323 64 47