Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia w ramach cyklu spotkań pn. „Twoja dzielnica, Twój Gdańsk”.

„Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” to cykliczne, obywatelskie spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dzięki rozbudowanej formule po raz kolejny udało się nam lepiej poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Tym razem Pan Prezydent spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia – to już 64. obywatelskie spotkanie Pana Prezydenta.

A
A

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY – odbyła się w 14 listopada 2016 r. w spacerze Prezydenta po dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia towarzyszyli mu współpracownicy, przedstawiciele Rady Miasta Gdańska i Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

ZOBOWIĄZANIA:

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

1. Ulica Wejhera – wpisać do programu modernizacji chodników na 2019 r. - remont chodnika oraz uregulowanie kwestii parkowania wzdłuż ulicy;

1.1. Remont chodnika w ciągu ul. Wejhera (obejmujący swym zakresem uregulowanie kwestii parkowania wzdłuż ulicy) zostanie uwzględniony w Programie Modernizacji Chodników na 2019 rok.

2. Ulica Subisława – remont chodnika – wpisany na listę rezerwową w planie modernizacji chodników na 2018 r.;

2.1. Remont chodnika na ul. Subisława (na odcinku od ul. budynku nr 19 do budynku nr 27C) jest uwzględniony na liście zadań rezerwowych w Programie Modernizacji Chodników - edycja 2018.

3. Wymiana oświetlenia ulicy Subisława na ledowe – należy podjąć dialog z właścicielem spółką Energa;

3.1. Energa Oświetlenia nie ma w ramach obowiązujących umów planów wymiany istniejących opraw na oprawy LED dla lokalizacji przy ul. Subisława. ZDiZ podejmie rozmowy.

4. Przeanalizować możliwość utworzenia miejsc parkingowych przy ul. Rybackiej;

4.1. Obecna ilość miejsc postojowych spełnia zapotrzebowanie w zakresie potrzeb parkingowych mieszkańców. Niemniej, podczas odbywających się imprez w hali Ergo Arena, przy pełnym jej napełnieniu, zauważalny jest chwilowy deficyt miejsc postojowych, który dotyczy najbliższej okolicy obiektu sportowego, również ul. Rybackiej. Przy obecnym układzie drogowym brak jest możliwości utworzenia dodatkowych miejsc postojowych. Ewentualna budowa nowych miejsc wiązałaby się z poniesieniem znacznych kosztów, wynikających z konieczności zmiany geometrii układu drogowego oraz prac związanych z uzbrojeniem podziemnym, które byłyby niewspółmiernie wysokie do korzyści wynikających z utworzenia dodatkowych miejsc, które w ocenie Działu wykorzystywane byłyby wyłącznie podczas dużych imprez w pobliskiej hali widowiskowo-sportowej.

5. Chodnik przy ul. Chłopskiej (przy przystanku ZTM Pomorska przy ul. Leszka Białego) – przeanalizować możliwość wykonania remontu;

5.1. Remont chodnika w ciągu ul. Chłopskiej na wspomnianym odcinku zostanie uwzględniony w Programie Modernizacji Chodników w Gdańsku – edycja 2019.

6. Jelitkowo – wystający konar starego drzewa na ścieżce rowerowej – kontakt z Radą Dzielnicy w celu ustalenia dokładnej lokalizacji;

6.1. W wyniku dokładnych oględzin wskazanego drzewa nie stwierdzono bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo rowerzystów. Konar drzewa z gatunku Platan klonolistny przy skrajni ścieżki rowerowej tj. w najniższym punkcie jest na wysokości ok. 2 m. Miejsce to jest odpowiednio oznakowane i czytelne dla użytkowników ścieżki rowerowej. Ewentualne odcięcie konara, wg. oceny Działu Utrzymania Zieleni, miałoby wpływ na zachowanie statyki tego malowniczego okazu drzewa.

6.2. Podczas spotkania podsumowującego działania w dzielnicy w dniu 19 grudnia 2016 r. z udziałem Z-cy Prezydenta ds. polityki komunalnej p. Piotra Grzelaka Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia p. Łukasz Bejm odnosząc się do powyższego punktu poprosił o dodatkowe ustawienie odpowiedniego oznakowania również po drugiej stronie wystającego konara.

7. Ulica Subisława – przeanalizować z ogrodnikiem miejskim możliwości kompleksowej wymiany topoli na inny typ zadrzewienia;

7.1. Zgodnie z zapisami MPZP dla tego terenu ustala się „zachowanie i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, dopuszcza się wycinkę pojedynczych drzew z równoczesną rekompensatą strat w drzewostanie”. Wnioskowane drzewa są w dobrym stanie zdrowotno-technicznym i nie wymagają wycinki. Informujemy, że istnieje możliwość wykonania nasadzeń drzew w rejonie pętli przy ul. Subisława i ul. Rybackiej. Ogrodnik Miejski wystąpi do Rady Dzielnicy Żabianka–Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia z propozycją przygotowania projektu nasadzeń w tym rejonie.

8. ul. Subisława - sprawdzenie w MPZP możliwości tymczasowego utwardzenia terenu pod parking (obszar przy ul. Subisława vis-à-vis budynków nr 31 i 32);

8.1. MPZP nie dopuszcza na wspomnianym terenie (002-62) możliwości realizacji parkingu, gdyż teren jest przeznaczony na zieleń urządzoną z 90% udziałem powierzchni biologicznie czynnej. Plan nie ustala także zasobów tymczasowego zagospodarowania. W uzgodnieniu z Wydziałem Urbanistyki i Architektury UMG ustalono, że dla realizacji utwardzenia istniejących miejsc parkingowych w zgodzie z przepisami prawa należy zmienić dla tego terenu ustalenia planu miejscowego, co wiąże się z przeprowadzeniem długotrwałej i złożonej procedury. Ponadto ustalono, że do dnia dzisiejszego do Biura Rozwoju Gdańska nie wpłynął żaden wniosek o zmianę obowiązującego planu w celu realizacji parkingu na przedmiotowym terenie.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

1. Toaleta publiczna przy ul. Subisława, niedaleko przystanku SKM Żabianka – do rozważenia możliwość utworzenia toalety automatycznej dostępnej przez cały rok.

1.1. Po przeprowadzonej przez służby techniczne GZNK SZB wizji w terenie i sprawdzeniu możliwości zmiany dotychczasowej funkcji toalety publicznej przy ul. Subisława ustalono, że obecna konstrukcja szaletu nie jest dostosowana do obsługi całorocznej. Chcąc zrealizować polecenie Prezydenta Miasta Gdańska o docelowym przekształceniu szaletu z sezonowego w całoroczny należy zakwalifikować je, jako zadanie inwestycyjne Miasta Gdańska wymagające wybudowania nowego obiektu szaletu wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą kanalizacyjną i grzewczą. Zakres realizacji tego zadania powinien być ujęty w bazie projektów inwestycyjnych Miasta i zlecony do realizacji DRMG.

2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – dotyczy zniszczonego dachu w wyniku intensywnych opadów deszczu – należy sprawdzić zapisy w umowie, do kogo należy obowiązek naprawy dachu.

2.1. W I kwartale 2017 r. zostanie przeprowadzony kompleksowy remont, zniszczonego w wyniku intensywnych opadów deszczu, dachu na budynku przy ul. Tysiąclecia 13A (Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym). Remont dachu wykonywała będzie firma wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego przez GZNK.

Wydział Skarbu:

1. Opuszczony budynek przy zbiorniku retencyjnym (ul. Pomorska 98) – należy sprawdzić, do kogo należy. Jeżeli to budynek miejski - rozważyć możliwość wynajęcia podmiotom zewnętrznym na cele artystyczne lub dokonać rozbiórki.

1.1. Opuszczony budynek przy zbiorniku retencyjnym (ul. Pomorska 98) nie stanowi własności Gminy Miasta Gdańska. Właścicielem była Spółdzielnia Pracy "Radius". Aktualnie z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa. Po ujawnieniu Skarbu Państwa w księdze wieczystej, nieruchomość będzie służyła zaspokojeniu wierzycieli Spółdzielni Pracy "Radius" (Przejęcie nieruchomości nastąpiło w konsekwencji nie ujawnienia Spółdzielni Pracy "Radius" w KRS, a dotychczasowe działania komornika mające na celu zbycie nieruchomości nie przyniosły rezultatów).

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA

Spotkanie odbyło się 21 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących. Rozpoczęło się ono od powitania zebranych przez Prezydenta, który następnie omówił najważniejsze kwestie dotyczące dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia w oparciu o przygotowaną na to spotkanie prezentację multimedialną. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane, jakie są realizowane, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na tym terenie. Następnie Prezydent wręczył wyróżnienia za zaangażowanie i prace na rzecz środowiska lokalnego. Wyróżnienie otrzymała: Pani Beata Wołkanowska – Prezes Fundacji 50 Aleja.

Wiesław Bielawski – Z-cy Prezydenta ds. polityki przestrzennej:

1. Sprawa planu zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Pomorskiej i Gospody.

1.1. W każdym dużym nowoczesnym mieście wprowadzane są współczesne zasady urbanistyczne tzn. imperatyw urbanistyczny mówiący m.in. o intensyfikacji zabudowy wewnątrz miasta, co przekłada się na zmniejszanie liczby i długości podróży. Intensyfikacja wiąże się m.in. z budową wyższych obiektów. Trwają prace związane z przygotowaniem MPZP dla obszaru obejmującego teren u zbiegu ulic Pomorskiej i Gospody. Obecnie na powyższym obszarze nie ma planu zagospodarowania, a więc obowiązują przepisy ogólne. W praktyce oznacza to, że każdy może wystąpić o warunki zabudowy. W takich przypadkach przeprowadzana jest tzw. analiza dobrego sąsiedztwa, czyli sprawdzenie wysokość budynków sąsiadujących z planowaną inwestycją. W tym przypadku mówimy o dopuszczalnych 11 piętrach - tyle liczą pobliskie bloki mieszkaniowe. Tak wysoki budynek mógłby obecnie wybudować właściciel działki nie czekając na uchwalenie planu miejscowego. Zgodnie z prawem plan zagospodarowania przestrzennego nie może określić niższej wysokości, dopuszczalne jest jednak jej zwiększenie. Projekt właściciel terenu musi pokrywać się ze strategią miasta.

2. Co się stanie z obecnymi pawilonami, które znajdą się w przyszłości wokół planowanego wieżowca.

2.1. Pawilony będą mogły mieć inną formę, będzie można je przebudować. W planie zapisane zostaną dla tego miejsca funkcje usługowo-mieszkaniowe, więc jeśli przedsiębiorcy będą chcieli tu zostać, to na pewno zostaną. Ustalenia planistyczne będą obejmować wszystkich, jednakże będą prowadzone w tym temacie rozmowy z obecnymi właścicielami.

Andrzej Bojanowski – Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej:

1. Prośba o zaapelowanie przez Miasto do Spółdzielni Mieszkaniowych o pilne docieplenie całych budynków.

1.1. Spółdzielnie Mieszkaniowe nie są w nadzorze Miasta. Przygotowane są specjalne programy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dedykowane dofinansowaniu do około 30% takich inwestycji, jednakże to zarządcy spółdzielni mieszkaniowych muszą sfinansować ze swoich zasobów większość kosztów.

Piotr Grzelak – Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej:

1. Niszczejące budynki przy ul. Bałtyckiej w nadzorze konserwatorskim, jakie jest ich przeznaczenie.

1.1. Przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania całego kompleksu. Dopiero po jej opracowaniu możliwa będzie dalsza dyskusja na temat ewentualnego użyczenia tych obiektów na „otwarte pracownie” dla artystów. Na dzień dzisiejszy powyższe obiekty nie spełniają warunków mieszkalnych.

2. Brak wystarczających oznaczeń dla osób niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej.

2.1. Opracowywany jest wspólny katalog „Dobrych praktyk” w porozumieniu z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Projekt na ma celu ujednolicenie oznakowana na terenie całego Trójmiasta.

3. Problem „uciążliwych zapachowo pasażerów” podróżujących komunikacją miejską.

3.1. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego poprosił o zgłaszanie takich przypadków do motorniczych, które za pośrednictwem centrali będą przekazywane do Straży Miejskiej z prośbą o interwencję w miarę posiadanych zasobów.


Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej:

1. Budynek liceum ogólnokształcącego Gedanensis przy ul. Sztormowej 9 posiada wolne sale, które można zagospodarować i wykorzystać na spotkania dla seniorów.

1.1. Pełnomocnik PMG ds. Seniorów, pani Gabriela Dudziak sprawdzi stan i dostępność sal we wskazanym budynku. Ponadto w ZKPiG nr 8 przy ul. Szyprów realizowane są zajęcia dla seniorów 55+, od stycznia 2017 wprowadzone zostaną dodatkowo zajęcia muzyczne. Dodatkowo pani Beata Wołkanowska - Dyrektor SP 60, posiada do wykorzystania lokal przy ul. Chłopskiej 64 – do zaadoptowania na klub i/lub kawiarnię.

2. Prośba Kuratora Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe o zgłaszania się placówek, w których osoby skazane (często posiadające wyroki w zawieszeniu) będą mogły wykonywać drobne prace porządkowe.

2.1. Wydział Rozwoju Społecznego otrzymuje pod koniec każdego roku kalendarzowego od Prezesa Sądu Rejonowego zapytanie dotyczące zapotrzebowania na drobne prace porządkowo-remontowe w placówkach oświatowych. Wydział zbiera informacje od dyrektorów jednostek oświatowych, a następnie przekazuje Prezesowi Sądu Rejonowego. Szkoły przekażą informacje dotyczące zapotrzebowania na prace społecznie-użyteczne do WRS.

W dniu 19 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie podsumowujące podjęte działania w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, które poprowadził Z-cy Prezydenta ds. polityki komunalnej p. Piotr Grzelak. W spotkaniu wzięli również udział Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego nr 6 oraz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy p. Łukasz Bejm.

Podczas spotkania poruszono dodatkowo następujące kwestie:

1. Pan Radny Mariusz Andrzejczak zgłosił do przeanalizowania możliwość wykonania windy zewnętrznej do Filii nr 26 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Gospody 3b). Biblioteka dzierżawi pomieszczenie od Spółdzielni Mieszkaniowej i zlokalizowana jest na I piętrze budynku. Brak windy uniemożliwia tym samym dostęp do Biblioteki osobom niepełnosprawnym.

1.1. Zgodnie z poleceniem Z-cy Prezydenta p. Grzelaka zostanie wystosowane pismo do dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z prośbą o przeanalizowanie prośby oraz nawiązanie współpracy w tym temacie z PEFRON.

2. Podobną sytuacje zgłosił również p. Łukasz Bejm - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia – sytuacja dotyczy ZKPiG nr 8 (ul. Szyprów 3) – w szkole usytuowany jest lokal wyborczy, do którego utrudniony dostęp mają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Pan Przewodniczący poprosił o przeanalizowanie możliwości wykonania podnośnika na terenie szkoły.

2.1. Zgodnie z poleceniem Z-cy Prezydenta p. Grzelaka zostanie wystosowane pismo do Wydziały Programów Rozwojowych z prośbą o przeanalizowanie możliwości poprawy dostępności do budynku szkoły osobom niepełnosprawnym.

3. Pan Radny Wojciech Stybor zwrócił natomiast szczególną uwagę na problem braku miejsc postojowych na terenie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących. Poddał pod rozwagę przeanalizowaniem problemu. Poinformował również o złożeniu interpelacji w sprawie złego stanu technicznego budynku komunalnego przy ul. Pelplińskiej.

Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***