Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicach Siedlce i Wzgórze Mickiewicza

A
A
Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2018 r.Data publikacji: 28 maja 2018 r.

Spacer badawczy po dzielnicach Siedlce i Wzgórze Mickiewicza – 8 stycznia 2018 r.

 1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:
 • Kartuska na vis-à-vis bud. nr 135 – przeanalizowanie możliwości utworzenia zatok parkingowych dla kilkudziesięciu pojazdów.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeanalizowała uwarunkowania terenowe, prawne i techniczne wykonania przedmiotowych zatok. Wskazany teren stanowi własność Skarbu Państwa. Pozyskana przez DRMG mapa sieci uzbrojenia terenu wskazuje, że w miejscu planowanych zatok parkingowych przebiega sieć gazowa i sieć kanalizacji sanitarnej. Budowa parkingu w tym obszarze wiązałaby się z koniecznością przeniesienia bądź zabezpieczenia tych sieci w zależności od uzyskanych warunków technicznych od gestorów sieci. Aby zrealizować przedmiotowe zatoki parkingowe niezbędne jest pozyskanie terenu przez Gminę Miasta Gdańska, opracowania dokumentacji projektowej wraz z projektem usunięcia kolizji sieci gazowej i sieci kanalizacji sanitarnej, pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz zabezpieczenie przez gminę środków finansowych wynikających z opracowanego kosztorysu na realizację zadania.

 1. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni:
 • Soplicy – bieżące łatanie dziur w jezdni

Naprawy nawierzchni jezdni zostaną wykonane na wiosnę z chwilą nastania sprzyjających warunków atmosferycznych.

 • Gerwazego – przeanalizować możliwość przyspieszenia realizacji oświetlenia w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk”

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni umieścił przedmiotową budowę oświetlenia
w programie tzw. „Jaśniejszy Gdańsk” - pozycja nr 109 na ogólną liczbę 508 pozycji wymagających budowy oświetlenia, co oznacza, że oświetlenie na przedmiotowym obszarze powinno zostać wybudowane do końca 2019 roku.

 • Gerwazego – realizacja nasadzeń wzdłuż ekranów akustycznych, projekt ustalić z Radą Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.

Na przeważającej długości przedmiotowej lokalizacji nie ma wystarczającego miejsca ani warunków na posadzenie i utrzymanie się jakiejkolwiek roślinności pomiędzy krawężnikiem jezdni a ekranem akustycznym. GZDiZ proponuje wykonanie nasadzeń wzdłuż ekranów gdzie występuje większa rezerwa terenów zieleni oraz ewentualne wykonanie próbnego nasadzenia pnączy po dokładnym  sprawdzeniu grubości warstwy ziemi. Podczas wizji lokalnej 01.02.2018r. oraz po spotkaniu z przedstawicielem Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stwierdzono brak wystarczającego miejsca i warunków glebowych na posadzenie i utrzymanie się jakiejkolwiek roślinności pomiędzy krawężnikiem jezdni, a ekranem akustycznym. Odległość między ekranem, a krawężnikiem w pierwszym wskazanym fragmencie wynosi przeważnie 35cm do 45 cm, dodatkowo tą powierzchnię pomniejszają fundamenty krawężnika i ekranów akustycznych oraz różne betonowe elementy przysypane ziemią, które tworzą kopiec i nierówną powierzchnię. Dodatkowo istnieje ryzyko, że cała ta przestrzeń może być wypełniona fundamentem i tylko obsypana warstwą ziemi, co uniemożliwia wykonanie jakichkolwiek nasadzeń roślin. W związku z powyższym w pierwszej kolejności należy sprawdzić grubość warstwy ziemi oraz położenie fundamentów pod jego powierzchnią. Prace będą wykonane gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą. Należałoby również wymienić jałową ziemię oraz  wyprofilować tak aby zapewnić warunki do utrzymania prawidłowego poziomu wody w glebie.  Wykonane nasadzenia należy również wyściółkować korą. Podsumowując - wykonanie nasadzeń wzdłuż ekranów gdzie jest taka możliwość i występuje większa rezerwa terenów zieleni – 25 sztuk Winobluszczu pięciolistkowego ‘Murorum’ oraz próbne nasadzenia w ilości 10 szt. na wnioskowanym terenie - 5 sztuk Winobluszczu pięciolistkowego ‘Murorum’ oraz 5 szt. trawy ozdobnej Mozgi trzcinowatej. Przewidywane prace będą wykonane w II kwartale 2018 r.

 • Maryli-Szara – łącznik z nowym ciągiem pieszym:

- wykonanie oświetlenia w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” 2018

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni umieścił przedmiotową budowę oświetlenia
w programie budowy oświetlenia „Jaśniejszy Gdańsk”. Na wymienioną lokalizację zostały wydane dla DRMG warunki projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenia. Została ona zakwalifikowana do II etapu realizacji programu „Jaśniejszy Gdańsk” co oznacza, że oświetlenie na przedmiotowym ciągu pieszym między ul. Maryli, a ul. Szarą powinno zostać wybudowane do końca 2018 r.

- przeanalizować możliwość montażu barierek poręczowych w 2018 r.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic.

- przeanalizować możliwość ułożenia kabli światłowodowych pod przyszły monitoring

Projekt oświetlenia nie przewidywał ułożenia kabla światłowodowego. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ciągu od ul. Pana Tadeusza do ulicy Szarej. Projekt jest już uzgodniony i nie ma możliwości doprojektowania.

 • Pobiedzisko:

- przeanalizować możliwość utworzenia tymczasowego oświetlenia po linii napowietrznej

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni umieścił budowę oświetlenia na przedmiotowej ulicy w programie budowy oświetlenia „Jaśniejszy Gdańsk”. Została jej przypisana pozycja nr 236 na ogólną liczbę 508 pozycji wymagających budowy oświetlenia, co oznacza, że oświetlenie powinno zostać pobudowane w okolicach roku 2021 r. GZDiZ wystąpił pod koniec 2017 roku do Energa-Oświetlenie Sp. z o.o. z wnioskiem o wykonanie oświetlenia tymczasowego na istniejących słupach energetycznych sieci napowietrznej zasilających okoliczne budynki. Wniosek jest obecnie rozpatrywany z uwagi na niezbędne konsultacje z Energa-Operator S.A. właścicielem słupów na przedmiotowej ulicy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku oświetlenie na istniejących słupach zostanie zamontowane w pierwszym kwartale 2018 r.

- schody w dojściu do al. Armii Krajowej:

 • wymiana śmietników

Schody prowadzące od ul. Pobiedzisko do al. Armii Krajowej - obecnie powieszone na poręczach białe wiaderka, które nie należą do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Przy najbliższej akcji rozstawiania koszy tutejszy Zarząd ustawi kosze na al. Armii Krajowej przy schodach prowadzących do ul. Pobiedzisko. Odbędzie się to do końca I kwartału br.

 • bieżąca naprawa

Naprawa schodów zostanie wykonana w II kwartale br. ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic.

 • Skrajna – do przeanalizowania możliwość uruchomienia oświetlenia ulicznego.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni umieścił budowę oświetlenia w programie „Jaśniejszy Gdańsk”. Budowie oświetlenia na ul. Skrajnej została przypisana pozycja nr 258 na ogólną liczbę 508 pozycji wymagających budowy oświetlenia, co oznacza, że oświetlenie powinno zostać wykonane w okolicach roku 2021.

 • Goszczyńskiego – utworzenie chodnika (wpisać do Programu Modernizacji Chodników na 2018)

Na liście zadań rezerwowych w Programie Modernizacji Chodników w Gdańsku w 2018 roku zostanie uwzględniona budowa brakującego odcinka chodnika wraz z remontem istniejącego chodnika na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Zagórnej. Długość odcinka - ok. 160 mb.  W zadaniu tym zostanie uwzględniony remont nawierzchni brukowej jezdni.

 • Zagórna – przeanalizować możliwość wpisania ulicy do Programu Modernizacji Chodników na 2018 r.

Z uwagi na wysokie szacunkowe koszty realizacji zadania (ok. 700 tys. zł) proponuje się wykonanie modernizacji w dwóch etapach:

Etap I - remont chodników po obydwu stronach jezdni wraz z remontem nawierzchni brukowej jezdni na odcinku od ul. Bądkowskiego do ul. Goszczyńskiego. Proponuje się umieścić realizację na liście zadań rezerwowych w Programie Modernizacji Chodników w Gdańsku w 2019 roku.

Etap II - remont chodników po obydwu stronach jezdni wraz z remontem nawierzchni brukowej jezdni na pozostałym odcinku ulicy. Proponuje się umieścić realizację zadania na liście zadań podstawowych w Programie Modernizacji Chodników w Gdańsku w 2020 roku.

 1. Wydział Programów Rozwojowych:
  • Malczewskiego – przedstawić Radzie Dzielnicy Siedlce harmonogram inwestycji dla tej ulicy związanych z budowami prowadzonymi przez deweloperów. Poinformować Radę Dzielnicy o odbiorach końcowych.

W zakresie obowiązku budowy układów drogowych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni posiada 4 umowy zobowiązujące inwestorów do budowy wjazdów/układów drogowych z ul. Malczewskiego. Umowy te zobowiązują inwestorów do modernizacji w części układu drogowego obsługującego nowo realizowane przez nich inwestycje, włączając je do ulicy Malczewskiego. Wykaz zawartych umów i terminy realizacji:

- Umowa ZDiZ/ZD/029/2013 z dnia 15.10.2013 r. Allcon Osiedla Sp. z o.o. S.K. ul. Malczewskiego – umowa zrealizowana, zakres drogowy przejęty 18.06.2015 r.

- Umowa ZDiZ/ZD/07/2015 z dnia 16.03.2015 r. Interium Investment Sp. z o.o. S.K. termin realizacji robót to 30.06.2016 r. Inwestor zobowiązany został do przebudowy chodnika ale tylko w obrębie zjazdu zadanie nieskończone, GZDiZ zwrócił się do inwestora z zapytaniem o wyjaśnienie sprawy, brak odpowiedzi.

- Umowa ZDiZ/ZD/018/2015 z dnia 16.07.2015 r. Allcon Osiedla Sp. z o.o. S.K. ul. Malczewskiego i ul. Sołecka  - termin realizacji robót to 30.10.2017 r., układ drogowy został przejęty przez GZDiZ w dniu 27.09.2017 r.

- Umowa ZDiZ/ZD/009/2016 z dnia 21.03.2016 r. Prywatny inwestor ul. Kościelna, ul. Ogińskiego, ul. Malczewskiego – zakres robót wykonywać będzie GZDiZ przy współfinansowaniu przez inwestorów, przewidywany termin realizacji robót to 31.12.2018 r., ale ostateczny termin jest uzależniony od harmonogramu postępów inwestycji nie drogowej.

Wydział Programów Rozwojowych podkreśla, że żadna z tych inwestycji nie poprawi jakości ul. Malczewskiego ze względu na niewielki zakres realizowanych inwestycji nie drogowych, a właściwa zmiana jakości tej ulicy może nastąpić jedynie w wyniku kompleksowej jej przebudowy, co wymaga nakładów rzędu 20-22 mln złotych. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdańska zainicjowano prace projektowe obejmujące całą ulicę, a pozyskanie dokumentacji planowane jest w 2019 roku. Sama realizacja przebiegać będzie etapowo, uwzględniając możliwości budżetowe Miasta.

 1. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:
  • Maryli-Szara - uprzątnięcie terenu ze śmieci i gruzu (termin realizacji – styczeń 2018 r.).

Teren został uprzątnięty.

 • Pobiedzisko - ustawienie wiat śmietnikowych vis-à-vis bud. nr 18 oraz obok bud. nr 12 oraz sprawdzenie i uzupełnienie oświetlenia ulicy znajdującego się na budynkach komunalnych. Usunięcie zwisającego nad ulicą obuwia. (termin realizacji – 2018 r.).

GZNK przeanalizuje ustawienie elementów ogrodzenia (z możliwością demontażu) punktu gromadzenia odpadów, co ułatwi utrzymanie porządku. Budowa stałej wiaty śmietnikowej jest nieopłacalna finansowo, z uwagi na to, że budynki przeznaczone są do rozbiórki. GZNK w ramach konserwacji usunie zwisające obuwie. Natomiast Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wystąpił pod koniec 2017 r. do Energa–Oświetlenie Sp. z o.o. z wnioskiem o wykonanie oświetlenia tymczasowego na istniejących słupach energetycznych sieci napowietrznej zasilających okoliczne budynki (wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Energa-Operator S.A. właściciela słupów na przedmiotowej ulicy). Energa - Oświetlenie Sp. z o.o. jest na etapie pozyskiwania materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotowego oświetlenia. Montaż i uruchomienie oświetlenia powinno zakończyć się do 20 kwietnia 2018 r. Jednocześnie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni umieścił budowę oświetlenia na przedmiotowej ulicy w programie budowy oświetlenia „Jaśniejszy Gdańsk”. Została jej przypisana pozycja nr 236 na ogólną liczbę 508 pozycji wymagających budowy oświetlenia, co oznacza, że powinno ono zostać wybudowane w okolicach roku 2021. W przypadku, gdy zamontowane przez Energa–Oświetlenie Sp. z o.o. oświetlenie na słupach sieci napowietrznej będzie spełniało wszystkie parametry oświetleniowe przewidziane dla tej klasy drogi GZDiZ będzie wnioskował o wykreślenie budowy oświetlenia na ul. Pobiedzisko z programu „Jaśniejszy Gdańsk.

 

 • Malczewskiego - uprzątnięcie terenu działki graniczącej z budynkiem nr 79A (dz. nr 326 obr. 077) (termin realizacji – styczeń 2018 r.)

Teren został uprzątnięty.

 • Malczewskiego 82 - rozważyć możliwość i zasadność budowy wiaty śmietnikowej.

Zabudowa terenu zaplecza podwórzowego nie daje możliwości budowy Punktu Gromadzenia Odpadów. W chwili obecnej pojemniki na odpady ustawione są w pasie drogowym – teren administrowany przez GZDiZ.

 • Ogińskiego - wyznaczenie siatką ogrodzeniową miejsca do ustawienia kontenerów śmietnikowych (termin realizacji – 2018 r.).

Dział Techniczny GZNK rozważy możliwość wykonania zadania zgodnie z podanym terminem.

 • Skrajna – do przeanalizowania możliwość uruchomienia oświetlenia ulicznego.

Brak możliwości uruchomienia oświetlenia ulicznego – budynek wyłączony z eksploatacji i opróżniony z użytkowników (przeznaczony do rozbiórki).

 • Goszczyńskiego - uprzątnięcie terenu ze śmieci, gruzu (termin realizacji – styczeń 2018 r.)

Teren przekazany developerowi protokołem zdawczo-odbiorczym w 2015 r. Zostanie ponownie uprzątnięty do końca marca 2018 r.

 

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNIC – Siedlce i Wzgórze Mickiewicza

17 stycznia 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 58 (budynek dawnego Gimnazjum nr 2) 

 1. Kartuska 32/34 w Gdańsku

PORUSZONE KWESTIE:

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki komunalnej:

 • Autobus 195 – prośba o wydłużenie trasy i zwiększenie częstotliwości kursowania.

Aktualnie nie ma możliwości wydłużenia trasy i zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu tej linii z uwagi na brak taboru (autobusy typu midi). W kwestii przedłużenia do Wzgórza Mickiewicza linii funkcjonujących na autobusach standardowych, ZTM wystąpi z zapytaniem do Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.

 • Kolonia Zręby - topole - czy będzie coś z nimi zrobione? Czy zostaną usunięte?

Procedowane jest usunięcie topól rosnących przy schodach łączących ul. Kolonia Zręby z ul. Kurpińskiego – złożony został wniosek na ich usunięcie do Marszałka Województwa Pomorskiego, przewidywany termin usunięcia 30 kwietnia br. Natomiast Topola rosnąca w rejonie bloku ul. Kolonia Zręby 16 poddana zostanie pracom pielęgnacyjnym w terminie do 30 kwietnia br., nie przewiduje się jej usunięcia, wnioskujący o to jeden z mieszkańców bloku nr 16 został o tym poinformowany oddzielnym pismem.

 • Wieniawskiego - zły stan, kiedy przewidywany jest remont?

Z uwagi na zaangażowanie Miasta w realizacje zadań o podstawowym znaczeniu dla jego funkcjonowania nie jest w chwili obecnej możliwy do określenia termin modernizacji przedmiotowej ulicy. Z chwilą ustąpienia warunków zimowych staraniem GZDiZ zostanie wykonany przegląd stanu technicznego ulicy i w przypadku stwierdzenia stanu zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników zostaną wykonane niezbędne prace naprawcze nawierzchni jezdni.

 • Mieszkaniec z okolic ul. Kolonia Zręby - ścieżki rowerowe - dochodzi do wypadków, prośba o wymalowanie czerwonych pasów (od Kartuskiej do Urzędu Miejskiego)

Na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska opracowany został projekt pn. „Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku – przebudowa skrzyżowania ul. Kolonia Zręby z ul. Kartuską” - realizacja projektu powinna nastąpić jeszcze w roku 2018. Przebudowa obejmuje zachowanie ciągłości nawierzchni oraz niwelety chodnika i drogi rowerowej, co w znaczny sposób pozwoli podnieść bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Ponadto w miarę możliwości finansowych jednostek miejskich modernizowane są wszystkie przejazdy rowerowe w ciągu drogi rowerowej wzdłuż ul Kartuskiej i docelowo wszystkie będą miały kolor czerwony.

 • Kartuska - poprawienie sygnalizacji świetlnej (propozycja dotyczy np. weekendów gdy ruch jest mniejszy)

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeanalizuje długości światła zielonego dla pieszych, rowerzystów i kierowców oraz koordynację w programach weekendowych w ciągu
ul. Kartuskiej. Po analizie zostanie podjęta decyzja o ewentualnych korektach
w programach sygnalizacji świetlnej.

 • Śmietnik - między ul. Malczewskiego, a Kartuską (dziury, kloszardzi, odchody, krzaki). Pan Kierownik Cezary Smuga z Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych miał umówić się z Zarządem Wspólnoty w tej sprawie - czy doszło do tego spotkania?

Pan Kierownik Cezary Smuga przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W związku z tym pełnomocnicy Gminy Miasta Gdańska poruszają powyższe kwestie na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej, zapisując oczekiwania mieszkańców w protokołach. Przy sprzyjających warunkach pogodowych (brak śniegu, plusowe temperatury) GZNK zorganizuje spotkania z mieszkańcami, przy udziale mediatora, na którym zostaną poruszane wszystkie powyższe sprawy.

 

Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki społecznej:

·         przy SP 14, od strony placu zabaw dla dzieci (schody łączące
ul. Malczewskiego i ul. Kartuską) jest spożywany alkohol, bardzo często na oczach dzieci bawiących się na placu. Częste libacje alkoholowe odbywają się po zmroku. Na końcu tego łącznika, w bardzo małej odległości od Szkoły i placu zabaw, znajduje się sklep monopolowy. Dodatkowo, pomiędzy ul. Malczewskiego nr 90, a ul. Na Zboczu znajduje się naziemny rurociąg, w którego sąsiedztwie gromadzą się grupy osób spożywające alkohol, wszczynające bójki. Prośba o interwencję.

Wskazany teren objęty został nadzorem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W przypadku stwierdzenia naruszeń obowiązujących norm prawnych w stosunku do osób winnych podjęte zostaną czynności zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

·         Droga wewnętrzna przy ul. Kartuskiej (za budynkami nr 120 – 126) – nawierzchnia mocno zniszczona, dziurawa. Jest to jezdnia bezpośrednio przylegająca do terenu SP 14 z której korzystają m.in. rodzice uczniów szkoły. GZDiZ twierdzi, że wskazany odcinek drogi nie należy do miasta, stąd nie mogą jej wyremontować.

Wydział Rozwoju Społecznego zwrócił się do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z wnioskiem o analizę remontu tej drogi jako części infrastruktury mieszkaniowej, którą zarządzają. Wydział Rozwoju Społecznego monitoruje sprawę na bieżąco i jest w kontakcie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14.

·         Mieszkanka prosiła o indywidualne spotkanie z Panem Piotrem Kowalczukiem Z-cą Prezydenta Miasta ds. polityki społecznej w sprawie gdańskich domów dziecka

Spotkanie odbyło się 9 lutego 2018 r.

 

Aleksandra Dulkiewicz – Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki gospodarczej:

 • Zakopiańska 30d - przedłużenie ul. Tarasy - bardzo zły stan techniczny, brak remontów. Czy istnieje możliwość remontu, bądź bieżącej naprawy ulicy?

W ramach bieżącego utrzymania ulic w II kw. br. zostanie wykonany remont nawierzchni jezdni na wskazanym odcinku ulicy. Zakres prac remontowych będzie polegał na likwidacji wyrw i przełomów w nawierzchni jezdni przy zastosowaniu asfaltu lanego.

 • Park przy ul. Bema - zły stan techniczny alejek oraz placu zabaw

Park Bema wymaga kompleksowej rewitalizacji. Urządzenia do ćwiczeń zamontowane na tym obiekcie są bardzo popularne wśród mieszkańców tej części Gdańska, co doprowadziło do ich mocnego wyeksploatowania. W ramach środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie zieleni w tym na konserwację urządzeń rekreacyjnych GZDiZ wiosną bieżącego roku wykona prace konserwacyjne, które wpłyną na poprawę ich estetycznego wyglądu oraz funkcjonalności. Urządzenia zabawowe i rekreacyjne (siłownie „pod chmurką”) objęte są całorocznym utrzymaniem. Regularnie odbywa się ich przegląd oraz ocena pod względem bezpieczeństwa dla użytkowników.

 • Wieniawskiego - plac zarośnięty, nikt nie kosi - kiedy zostanie uprzątnięty?

Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego nie jest terenem w administracji GZDIZ.
Za utrzymanie tego terenu odpowiada spółdzielnia „Nasze Siedlce”.

 • Filaretów - czy istnieje możliwość montażu ekranów akustycznych?

Aktualna, III Mapa akustyczna miasta Gdańska wykonana na zlecenie Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, która jest podstawą do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem, wykazuje przekroczenia poziomu hałasu na terenie bezpośrednio przyległym do granicy posesji przy ul. Filaretów 11 w zakresie 0÷5dB. Na pozostałym terenie ul. Filaretów nie stwierdzono przekroczeń poziomów akustycznych. Teren ul. Filaretów jest terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 ./Dz. U. z 2012 r. poz. 1109/ Załącznik nr 2 Tabela 3 pkt. 3a (Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego) dopuszczalny poziom hałasu w dB wyrażony wskaźnikami LDWN i LN dla drogi wynosi odpowiednio: LDWN = 68 dB oraz LN = 59 dB. Wieloletni ciągły monitoring hałasu prowadzony na stacji umieszczonej na budynku przy ul. Filaretów 9 wykazuje poziom LDWN od 63,9dB do 65,1dB. Wskaźnik LDWN – określa długookresowy średni poziom hałasu dla wszystkich pór dnia, wszystkich dób w roku. Przewiduje się w opracowywanym programie ochrony środowiska przed hałasem, którego podstawą jest aktualna III Mapa akustyczna miasta Gdańska, dalszą, szczegółową obserwację wyników uzyskiwanych ze stacji pomiarowej oraz określenie współczynnika „m” dla tego terenu. Współczynnik „m” będzie określany dla wszystkich obszarów na terenie Gdańska gdzie stwierdza się przekroczenie standardów akustycznych i będzie podstawą do ewentualnych propozycji dalszych działań naprawczych również w odniesieniu do posesji ul. Filaretów 11.

 • Park nad Zboczem i schody od ul. Maryli do Szarej - konieczny remont schodów (brakuje poręczy)

Na zlecenie GZDiZ na długości „starych” schodów zostaną zamontowane (jednostronnie) poręcze. Wzdłuż „nowo” wykonanych schodów (na początkowym odcinku schodów prowadzących od strony ul. Maryli) zostaną zamontowane poręcze na koszt wykonawcy robót, przez którego schody zostały wykonane.

 • czy jest w planie budowa chodnika na ul. Malczewskiego pomiędzy ul. Ciasną, a ul. Kościelną

Aktualnie w planach inwestycyjnych Miasta nie jest uwzględniona budowa chodnika na wskazanym odcinku ulicy. Jego budowa zostanie zgłoszona do programu modernizacji chodników w Gdańsku. Z uwagi na fakt, iż lista chodników zakwalifikowanych do modernizacji w ww. programie wyczerpuje już limit środków finansowych przeznaczonych na modernizację lub budowę chodników do 2020 roku zadanie zostanie zgłoszone do programu w 2021 roku.

 • Mieszkańcy zgłosili potrzebę budowy bądź wynajmu domu sąsiedzkiego. Dzielnicę zamieszkuje ok.700 osób w wieku 65+ i brakuje im miejsc do spotkań. Czy istnieje taka możliwość ?

Miasto Gdańsk nie zakłada i nie prowadzi domów sąsiedzkich. Powstanie takiego podmiotu musi wynikać z oddolnego procesu. Miasto przyznaje dotacje na prowadzenie takich domów.

Jeśli na terenie dzielnicy nie ma mienia komunalnego to tym bardziej jest to trudność, ale gdyby utworzyła się grupa inicjatywna, w skład której wchodziłaby jakaś organizacja pozarządowa, to wtedy ona będzie mogła wystąpić do Miasta o grant na prowadzenie domu (w tym na ewentualny wynajem powierzchni). Obecnie funkcjonuje dom sąsiedzki na Siedlcach przy ul. Zakopiańskiej.

 

 • Mieszkańcy zgłosili potrzebę budowy basenu na Siedlcach np. w rejonie ul. Ogińskiego i Szarej. Czy jest możliwa taka inwestycja?

Miasto Gdańsk w obecnym okresie realizuje cztery miejskie baseny. Ukończono budowę basenów przy Szkole Podstawowej w Kokoszkach i przy Szkole Podstawowej w dzielnicy Osowa. W styczniu br. został przekazany do użytkowania następny basen położony w dzielnicy Stogi przy Szkole Podstawowej przy ul. Stryjewskiego. Czwarty basen powstanie w dzielnicy Orunia przy ul. Smoleńskiej. Jego budowa zostanie zakończona w tym roku. Taka liczba basenów powstająca w mieście była zrealizowana ogromnym kosztem finansowym. Zostały zaspokojone główne potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Obszar w rejonie ulic Ogińskiego i Szarej położony jest w granicach m.p.z.p. Siedlce rejon ulicy Ogińskiego w mieście Gdańsku z 2015 r. W terenach 002-M/U31, 004-M/U32, 005-M/U32 (kwartał Ogińskiego, Skrajna, Szara, Kościelna), 006-M/U31, 009-M/U31 ustalono przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe. Tym samym funkcja usług sportu jest tu dopuszczona. W narożniku Ogińskiego - Skrajna (005-M/U32) położona jest niezabudowana działka gminna nr 704-69/3 o powierzchni ok. 0,2 ha. Ustalone parametry zabudowy dla tej działki to: powierzchnia zabudowy maks. 50%, intensywność maks. 3,0 (dla kondygnacji naziemnych), wysokość zabudowy od 11 do 19 m. Typowy basen, jak przy szkołach, może się tu nie zmieścić, ale mniejszy wg indywidualnego projektu - powinien. Oczywiście na pozostałych działkach - prywatnych również dopuszczalna jest taka inwestycja. Obecnie przygotowywany jest projekt przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego budowy pływalni w Gdańsku Wrzeszczu na rogu ulic Kościuszki i al. Legionów. Na dzień dzisiejszy zakończono negocjacje z potencjalnymi oferentami odnośnie warunków zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zadania w formule PPP i trwa proces przygotowania zaproszenia do skłaniania ofert. Termin do składnia ofert upłynie z końcem kwietnia 2018 r. Na bieżąco jest monitorowane i oceniane funkcjonowanie istniejących basenów. O ile wyniki obserwacji niezbicie wykażą potrzebę budowy następnych pływalni, to będą sukcesywnie planowane i w miarę możliwości finansowych realizowane.

 

Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki przestrzennej:

 • Ogińskiego jakie są plany związane z tym terenem (brak chodnika, wiaty śmietnikowej, latarni, tylko nieestetyczne warsztaty)?

Wydział Skarbu poinformował, że pismem z dnia 22 lutego 2018 r. Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. złożyła wniosek z prośbą o rezerwację nieruchomości gruntowych położonych w dwóch lokalizacjach, w tym działek nr 69/3, 61, 60, 57, 58, 55/2, 55/3 obr. 704 o powierzchni 4.372 m2 położonych przy ul. Ogińskiego, z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na budowie lokali mieszkalnych ze wsparciem oraz domu sąsiedzkiego. Planowana inwestycja ma być realizowana w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023 przyjętego Uchwałą Nr XXXI/867/16 Rady Miasta Gdańska z 24 listopada 2017 r. Decyzja co do ewentualnej realizacji inwestycji ma zostać podjęta na Kolegium Prezydenta Miasta Gdańska na przełomie marca/kwietnia 2018 r.

 • Czy planowana jest likwidacja baraków z terenu przy ul. Legnickiej, czy ktoś kupił ten teren?

Wydział Skarbu prowadzi procedurę zbycia gruntu położonego przy ul. Legnickiej/ Powstańców Warszawskich. Przetarg na zbycie będzie obejmował teren wraz z istniejącymi zabudowaniami. Na chwilę obecną grunt jest własnością Gminy Miasta Gdańska.

Waldemar Nowak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***