Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty z mieszkańcami Wyspy Sobieszewskiej w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk".

W dniu 14 marca 2016 r. odbyły się warsztaty, których głównym celem jest przeanalizowanie szerokiego zakresu spraw będących w kręgu zainteresowań całej społeczności dzielnicy oraz podsumowania potrzeb i wyzwań stojących przed zaangażowanymi podmiotami.

A
A

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Programów Rozwojowych i jednostek miejskich (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska), członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, Fundacja Eko Wyspa, Przedstawiciel Spółki Remontowa Real Estate, jak również  Radni Dzielnicy Wyspa Sobieszewska i przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

Reprezentant Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej wskazał na konieczność zwiększenia działań promocyjnych całej Wyspy Sobieszewskiej  - jej walorów turystycznych, eksponowania bogactwa i różnorodności znajdującej się tam przyrody. Zgłosił pomysł przygotowania założeń Strategii Rozwoju Promocyjnego Wyspy Sobieszewskiej, który zostanie przedstawiony Panu Andrzejowi Socik z Wydziału Polityki Gospodarczej i poddany wstępnej dyskusji na spotkaniu Prezydenta z mieszkańcami Wyspy Sobieszewskiej w dniu 30 marca br.

Ważną kwestią dla mieszkańców dzielnicy Wyspa Sobieszewska jest rejon Ptasiego Raju: pętla autobusowa, miejsca parkingowe oraz budynek przy Nadwiślańskiej 126. Zgodnie z ustaleniami ze spaceru Prezydenta Miasta Gdańska, zostanie naprawiona nawierzchnia pętli autobusowej oraz usunięte zostaną wszystkie ubytki w drodze na całej długości ul. Nadwiślańskiej.  Rejon dojścia do Rezerwatu Ptasi Raj - przyjrzeć się MPZP w kontekście dostępności do Ptasiego Raju i ew. wystąpienić do Wojewody Pomorskiego o przejęcie terenu w celu utworzenia na nim w przyszłości parkingu. W sprawie renowacji budynku przy ul. Nadwiślańskiej 126, należy rozpatrzyć możliwość uratowania przed zniszczeniem historycznego budynku i podjąć ewentualną dyskusję przedstawicieli Miasta z podmiotami zainteresowanymi wynajmem budynku na cele społeczno-kulturalne służące wszystkim mieszkańcom Wyspy Sobieszewskiej.

Wiele odcinków drogowych i chodnikowych w dzielnicy Wyspa Sobieszewska wymaga ich doinwestowania poprzez naprawę, renowację lub utworzenie nowych ciągów komunikacyjnych. Na spotkaniu wskazano kilka najważniejszych lokalizacji: ul. Przegalińska – należy zintensyfikować prace związane z naprawą ulicy i jej pobocza jak również instalacją oświetlenia. Ul. Turystyczna i ul. Boguckiego – obszar porośnięty wysokimi trawami – wskazane koszenie wg potrzeb. Dodatkowo mieszkańcy zasygnalizowali konieczność utworzenia drogi rowerowej. Obecnie Miasto Gdańsk razem z innymi gminami aplikuje o środki z Funduszy Europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jeżeli uda się pozyskać środki to wskazana droga rowerowa powinna zostać wykonana na przełomie 2017 i 2018 r. Jednocześnie zostanie sprawdzone czy rejon Wyspy Sobieszewskiej został ujęty w projektach roweru metropolitalnego.

Osobnym tematem jest problem dot. odprowadzania ścieków od jednej ze Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Świbnieńskiej 198. Działka przez którą odprowadzane są ścieki należała do  jednostki Skarbu Państwa – Żeglugi Gdańskiej.  Obecnym właścicielem terenu jest firma Remontowa Real Estate, która rozpoczęła tam budowę Mariny Żeglugowej. Spółka wezwała zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świbnieńskiej 198 do znalezienia alternatywnego sposobu odprowadzania ścieków z pominięciem wskazanej działki w terminie do 30 kwietnia br. W międzyczasie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna planuje i stara się wybudować przyłącza kanalizacyjne włączające WM przy ul. Świbnieńskiej 198, jednak problemem jest brak zgody na przebieg inwestycji przez prywatną działkę, wobec której trwa od dłuższego czasu postępowanie spadkowe, które blokuje planowaną inwestycję. Sytuacja jest możliwą do rozwiązania, jednak potrzeba więcej czasu na usankcjonowanie prawne powyższej sytuacji. Przewidywany cykl realizacji zadania jest możliwym do zakończenia na przełomie 2017 i 2018 r. Tymczasowym rozwiązaniem jest wybudowanie przez Wspólnotę 4 zbiorników instalacji kanalizacyjnej na terenie ich działki. Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej nie chcą się zgodzić na budowę tymczasowych zbiorników z uwagi na zbyt duże koszty przedsięwzięcia oraz zabranie na ten cel terenu z miejscami postojowymi i placem zabaw. Przedstawiciele zaangażowanych podmiotów i instytucji wyrazili chęć do dalszych rozmów i poszukiwania opcjonalnych rozwiązań istniejącego problemu. Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązała się do podjęcia próby wybudowania tymczasowego zbiornika przy szerokim wsparciu i zaangażowaniu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo–Kanalizacyjnej oraz ograniczonym wsparciu finansowym Spółki Remontowa Real Estate. Przedstawiciel Spółki Remontowa Real Estate wyraził również chęć do przesunięcia terminu znalezienia innego sposobu odprowadzania ścieków przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Świbnieńska 198 maksymalnie o półtora miesiąca, tj. do połowy czerwca br.

Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej