Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport całościowy. Podsumowanie spotkań i działań w dzielnicy Wyspa Sobieszewska

„Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” to cykliczne, obywatelskie spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dzięki rozbudowanej formule po raz kolejny udało się nam lepiej poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Tym razem Pan Prezydent spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Wyspa Sobieszewska – to już 59. obywatelskie spotkanie Pana Prezydenta.

A
A
Data publikacji: 07 czerwca 2016 r.

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY

Spacer po dzielnicy to jeden z elementów przygotowań do spotkań Prezydenta z mieszkańcami w ramach cyklu i ma on na celu identyfikację potrzeb mieszkańców dzielnicy. Wizyta Prezydenta w dzielnicy Wyspa Sobieszewska odbyła się 7 marca 2016 r. a towarzyszyli mu m.in.: współpracownicy, Radni Miasta Gdańska oraz Radni Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Efektem tego spotkania są zobowiązania dla jednostek miejskich do wykonania następujących czynności (realizację ich monitoruje Referat Komunikacji Społecznej).

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

1.1.    Naprawa nawierzchni pętli autobusowej (ul. Nadwiślańska).

1.1.1.  Zadanie zostało zrealizowane w marcu br. Wykonano naprawę miejscową polegająca na likwidacji (przy zastosowaniu asfaltu lanego) ubytków w nawierzchni bitumicznej jezdni. Radykalna poprawa stanu technicznego i estetyki pętli jest możliwa poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni - kompleksowa wymiana zdekapitalizowanej nawierzchni jezdni na pętli zostanie uwzględniona w planie remontowym Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w 2017 roku.

1.2.    Usunięcie wszystkich ubytków w drodze na całej długości ul. Nadwiślańskiej.

1.2.1. Zadanie zostało zrealizowane w marcu br.

1.3.    Ustawienie kilku ławek i wykonanie nasadzeń krzewami i drzewkami rejonu placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Jodowej w porozumieniu z przedstawicielami Rady Dzielnicy Wyspy Sobieszewskiej.

1.3.1.  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku ustawi ławki na placu rekreacyjnym przy ul. Jodowej do końca II kwartału br. W kwestii nasadzeń żywopłotu ustalono w porozumieniu z Radą Dzielnicy, ich wykonane przez ZDiZ ze środków finansowych Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Nasadzenia wykonane zostaną jesienią br.

1.4.    Wykonanie przejścia dla pieszych przy wjeździe na Wyspę Sobieszewską – okolice ronda z przystankiem autobusowym „Sobieszewo Wyspa” w kierunku ul. Turystycznej do centrum Sobieszewa.

1.4.1. Komisja ds. bezpieczeństwa negatywnie zaopiniowała powstanie przejścia dla pieszych tuż za mostem pontonowym od strony Wyspy Sobieszewskiej z uwagi na ograniczoną widoczność poprzez istniejące balustrady mostu. W obecnej sytuacji pieszy może przechodzić w obrębie skrzyżowania w dowolnym miejscu, w chwili wyznaczenia przejścia zostanie narzucone pieszym konkretne miejsce do przechodzenia. Warto nadmienić, że w chwili przebudowy niniejszego skrzyżowania zostanie wzięte pod uwagę stworzenie przejść dla pieszych w stosownych i odpowiednich miejscach.

1.4.2.  Przedstawiciele Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na spotkaniu podsumowującym działania na terenie dzielnicy zawnioskowali o przesunięcia znaku ograniczenia prędkości w okolicy ronda z przystankiem autobusowym "Sobieszewo Wyspa" w kierunku ul. Turystycznej do centrum Sobieszewa – motywując prośbę tym, że znak ograniczenia prędkości do 30 km/h jest usytuowany w znacznej odległości od skrzyżowania, przez co może być niezauważalny. Znak drogowy powinien być przesunięty bliżej ulicy oraz/lub powinny zostać wymalowanie znaków poziomych ograniczenia prędkości na jezdni.

1.4.3. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w terminie do 31 maja 2016 r. przesunie znak drogowy wskazujący wjazd do strefy ograniczonej prędkości do 30km /h w miejsce bardziej widoczne dla kierujących oraz podejmie działania mające na celu wykonanie w bieżącym roku na jezdni ulicy Turystycznej piktogramów wskazujących wjazd do strefy tempo 30.

1.5.    ul. Turystyczna (odcinek na długości 350 m) koleiny w których gromadzi się woda – konieczność przeanalizowania możliwości wyprofilowania jezdni.

1.5.1. Staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w terminie do 15 maja br. zostanie wymieniona warstwa bitumiczna na zdeformowanych fragmentach jezdni. Zadanie zostanie zrealizowane
ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic.

1.6.    ul. Turystyczna – odmalowanie oznakowania poziomego na całej długości drogi.

1.6.1. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do końca maja br.

1.7.    ul. Lazurowa - odcinek przy dojeździe do wieży ciśnień Kazimierz – wykonać drogę z płyt (termin realizacji 2017 r.).

1.7.1. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZDiZ w Gdańsku w 2017 roku ze środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic.

1.8.    ul. Lazurowa – odcinek od budynku przy ul. Lazurowej 4 do ul. Turystycznej – przeanalizować możliwość poszerzenia drogi i utworzenia chodnika dla pieszych.

1.8.1. Ulica Lazurowa pełni funkcję ciągu pieszo–jezdnego – w br. planowane jest uruchomienie pilotażowego programu poboru opłat w wybranych lokalizacjach Gdańska, miedzy innymi na ul. Lazurowej, który w założeniu ma za zadanie uporządkować sposób postoju i parkowania pojazdów w okresie sezonu turystycznego, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo pieszych na ul. Lazurowej (aktualnie w sezonie turystycznym nieuporządkowany sposób parkowania pojazdów powoduje utrudnienia w bezpiecznym korzystaniu z ulicy przez pieszych).

1.9.    ul. Lazurowa – odcinek od budynku przy ul. Lazurowej 4 do ul. Turystycznej – konieczność zablokowania możliwości parkowania samochodów w okresie letnim we współpracy ze Strażą Miejską.

1.9.1. Wzdłuż ulicy Lazurowej zostaną położone kamienie oraz drewniane bale utrudniające wjazd do lasu. Natomiast miejsca przeznaczone do parkowania są wyznaczone znakami. Ponadto ulica Lazurowa objęta będzie w okresie letnim  dzierżawą miejsc parkingowych, gdzie dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania ładu i porządku parkujących, w razie zakłóceń dzierżawca kontaktować się będzie ze Strażą Miejską.

1.10.Korony drzew, które zasłaniają światło latarni wzdłuż ulicy Turystycznej (od przystanku autobusowego „Falowa” w kierunku Świbna) – konieczność natychmiastowego wykonania cięcia pielęgnacyjnego i prześwietlającego jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji.

1.10.1.   Zadanie zostało zrealizowane w kwietniu br. Wykonano cięcia pielęgnacyjne i prześwietlające koron drzew w przedmiotowej lokalizacji.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

2.1.    Teren byłego Ośrodka Wypoczynkowego „Celnik” – budynki do rozbiórki w 2016 r.

Biuro Prezydenta ds. Sportu UMG oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku planuje zagospodarować teren po Ośrodku Wypoczynkowym CELNIK w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, a podmiotem prywatnym (Partnerstwo Publiczno – Prywatne). W 2016 roku planowane jest przeprowadzenie akcji informacyjnej w celu zapoznania potencjalnych partnerów z planami wykorzystania przedmiotowego terenu. W 2017 roku planowane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego wraz z oszacowaniem wartości inwestycji. W tym okresie zostanie również podjęta decyzja o rodzaju finansowania przedsięwzięcia. Opracowana jest już dokumentacja zdjęciowa wraz z propozycją MOSiR  dotyczącą wykorzystania wspomnianego wyżej terenu. Proponowane przez MOSiR rozwiązanie będzie kompatybilne z realizowanymi inwestycjami w ramach projektu Pętla Żuławska 2 oraz istniejącą infrastrukturą brzegową. Planowane jest stworzenie ośrodka szkoleniowego wraz z wypożyczalną sprzętu pływającego w celu wzbogacenia oferty rekreacyjno – sportowej w tym rejonie.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:

3.1.    Wykonanie oświetlenia ulic: Iłowa, Kolonijna i Jodowa. Do sprawdzenia możliwość jednoczesnego wykonania oświetlenia placu zabaw i siłowni przy ul. Jodowej.

3.1.1. Budowa oświetlenia w/w ulicach zostanie zrealizowana w bieżącym roku w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach miasta Gdańska”. Nie ma możliwości wykonania oświetlenia placu zabaw i siłowni przy ul. Jodowej w ramach zadania oświetlenia ulic, ze względu na fakt iż dokumentacja projektowa na oświetlenie ulicy Jodowej posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia i jest w trakcie procesu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w dniu 18.03.2016 r. wystąpiła do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z wnioskiem o wystawienie warunków technicznych oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ulicy Jodowej, celem rozpoznania zakresu i kosztów realizacji.

Wydział Skarbu:

4.1.    ul. Nadwiślańska, rejon dojścia do Rezerwatu Ptasi Raj - przyjrzeć się MPZP w kontekście dostępności do Ptasiego Raju i ew. wystąpienie do Wojewody Pomorskiego o przejęcie terenu w celu utworzenia na nim w przyszłości parkingu.

4.1.1.  Wydział Skarbu w porozumieniu z Wydziałem Urbanistyki i Architektury ustalił, że teren działki nr 17/3 obręb 139 jest objęty MPZP kartą terenu nr 007-U33 i przewidziany jest jako teren zabudowy usługowej – usługi związanej z rekreacją i turystyką. Plan wprawdzie przewiduje na tym terenie realizację parkingu, ale jako funkcję integralnie związaną z planowaną  zabudową usługową. Natomiast właściwym dla realizacji parkingu o charakterze ogólnodostępnym jest teren działki nr 16/2 obręb 139, który objęty w MPZP jest kartą terenu nr 012-KS i przewidziany jest do obsługi transportu drogowego – parking terenowy o maksymalnej powierzchni użytkowej 0,2 ha.

 

WARSZTATY

Każdorazowo przed głównym spotkaniem organizowane są warsztaty dla mieszkańców danej dzielnicy. W dzielnicy Wyspa Sobieszewska odbyły się one w dniu 14 marca 2016 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 przy ul. Tęczowej 6. Udział w spotkaniu wzięli liderzy społeczności lokalnej, przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, przedstawiciele Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska oraz urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych miasta. Tematy, które zostały poruszone podczas warsztatów przedstawiają się następująco:

  • Zwiększenia działań promocyjnych całej Wyspy Sobieszewskiej – konieczność promowania jej walorów turystycznych, eksponowania bogactwa i różnorodności znajdującej się tam przyrody. Został zgłoszony pomysł przygotowania założeń Strategii Rozwoju Promocyjnego Wyspy Sobieszewskiej, który zostanie przedstawiony Panu Andrzejowi Socikowi z Wydziału Polityki Gospodarczej i poddany wstępnej dyskusji na spotkaniu Prezydenta z mieszkańcami Wyspy Sobieszewskiej w dniu 30 marca br.
  • Do dnia 6 maja br. nikt ze strony Stowarzyszenia nie skontaktował się z p. Andrzejem Socikiem z Wydziały Polityki Gospodarczej UMG.
    • Rejon Ptasiego Raju: pętla autobusowa, miejsca parkingowe oraz budynek przy ul. Nadwiślańskiej 126 -zgodnie z ustaleniami ze spaceru Prezydenta Miasta Gdańska zostanie naprawiona nawierzchnia pętli autobusowej oraz usunięte zostaną wszystkie ubytki w drodze na całej długości ul. Nadwiślańskiej.  Rejon dojścia do Rezerwatu Ptasi Raj – w oparciu o MPZP w kontekście dostępności Ptasiego Raju i ewentualnego wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przejęcie terenu w celu utworzenia na nim w przyszłości parkingu. W sprawie renowacji budynku przy ul. Nadwiślańskiej 126, należy rozpatrzyć możliwość uratowania przed zniszczeniem historycznego budynku i podjąć ewentualną dyskusję przedstawicieli Miasta z podmiotami zainteresowanymi wynajmem budynku na cele społeczno-kulturalne służące wszystkim mieszkańcom Wyspy Sobieszewskiej.

Ponadto ustalono, że w budynek przy ul. Nadwiślańskiej 126, Wydział Gospodarki Komunalnej UMG prowadzi obecnie działania dotyczące wykwaterowywania. Następnie budynek zostanie przeznaczony rozbiórki z uwagi na nieopłacalność wykonania remontu.

  • Drogi i chodniki – wiele z nich wymaga doinwestowania poprzez naprawę, renowację lub utworzenie nowych ciągów komunikacyjnych. Na spotkaniu wskazano kilka najważniejszych lokalizacji: ul. Przegalińska – należy zintensyfikować prace związane z naprawą ulicy i jej pobocza jak również instalacją oświetlenia. Ul. Turystyczna i ul. Boguckiego – obszar porośnięty wysokimi trawami – wskazane koszenie wg potrzeb. Dodatkowo mieszkańcy zasygnalizowali konieczność utworzenia drogi rowerowej. Obecnie Miasto Gdańsk razem z innymi gminami aplikuje o środki z Funduszy Europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jeżeli uda się pozyskać środki to wskazana droga rowerowa powinna zostać wykonana na przełomie 2017 i 2018 r.

Na Wyspie Sobieszewskiej planowana jest budowa dwóch tras rowerowych. Wzdłuż ulic Turystycznej i Boguckiego oraz na wałach wiślanych. Obydwie trasy są elementem projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)" i ich realizacja ma nastąpić w bieżącej perspektywie finansowej UE. Termin realizacji uzależniony jest od pozyskania środków unijnych na ten cel. Trasa wzdłuż ulicy Turystycznej i Boguckiego jest już zaprojektowana i będzie prowadziła po południowej stronie tych ulic, a trasa po wałach wiślanych będzie projektowana w bieżącym roku. System Roweru Metropolitalnego obejmie obszar Wyspy Sobieszewskiej w formie wynajmu długoterminowego. Będzie pula rowerów, które mieszkańcy będą mogli wynajmować np. w cyklu miesięcznym lub kwartalnym.

Ponadto System Roweru Metropolitalnego OMGGS nie będzie posiadał tradycyjnych stacji dokowania. Każdy rower będzie wyposażony w moduł GPS. System będzie posiadał dedykowane parkingi rowerowe, a ich lokalizacje zostaną ustalone na etapie opracowywania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

 

SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA PAWŁA ADAMOWICZA
Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY WYSPA SOBIESZEWSKA

 

Spotkanie odbyło się 30 marca 2016 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1. Rozpoczęło się ono od powitania zebranych przez Prezydenta, który następnie omówił najważniejsze kwestie dotyczące dzielnicy Wyspa Sobieszewska w oparciu o przygotowaną na to spotkanie prezentację multimedialną. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane, jakie są realizowane, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na tym terenie. Następnie Prezydent wręczył wyróżnienia za zaangażowanie i prace na rzecz środowiska lokalnego. Wyróżnienia otrzymali: Pani Mieczysława Cierpioł ze Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej oraz Pan Tomasz Balkiewicz z Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

W drugiej części spotkania zastępcy prezydenta odpowiadali na pytania mieszkańców.

Zakres tematów, które zgłaszali mieszkańcy u poszczególnych Zastępców Prezydenta:

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Andrzej Duch (wz. Wiesława Bielawskiego - Z-cy Prezydenta ds. polityki przestrzennej):

1.1.    Czy są plany rewitalizacji Wyspy Sobieszewskiej?

1.1.1. Zasady określające rewitalizację są bardzo szczegółowe, jest ona przeprowadzana tam gdzie występują duże potrzeby. Mowa tu nie tylko o zniszczonych budynkach czy ulicach, ale również wyznacznikiem są kwestie społeczne, które wymagają poprawy. Rewitalizacja prowadzona jest w miejscach gdzie jest wysoki wskaźnik bezrobocia, patologii społecznej itd. Referat Rewitalizacji UMG w porozumieniu z Biurem Rozwoju Gdańska prowadzi analizy i wskazuje obszary, które powinny zostać zrewitalizowane. Ponadto zasady rewitalizacji są ustalone przez Urząd Marszałkowski w oparciu o przepisy europejskie. Muszą zostać spełnione określone warunki np. gęstość zamieszkania czy wskaźnik bezrobocia. Wyspa Sobieszewska nie spełnia wymogów formalnych. W kwietniu br. zostanie stworzony projekt uchwały z pozytywną rekomendacją Marszałka. Podane zostaną do wiadomości cztery obszary, które spełniają ww. kryteria tj. Dolne Miasto, Biskupia Górka, Orunia i Nowy Port.

1.2.    Dlaczego budynki stare, ponad 130-letnie są bardzo szybko rozbierane, a młodsze zostają uznane jako zabytki?

1.2.1. O tym czy budynek jest zabytkowy i warty zachowania decyduje nie tylko jego wiek. Rozwój miast uwarunkowany jest wymianą starej substancji na nową. Tylko wyjątkowe obiekty są chronione i wpisane do rejestru zabytków. W takim przypadku Wojewódzki Konserwator Zabytków  decyduje o dalszych losach danej nieruchomości.  W Gdańsku w pierwszej kolejności obliczany jest koszt doprowadzenia budynku do stanu używalności (nie wpisanego do rejestru zabytków) a następnie prowadzona jest kalkulacja co do opłacalności takiej inwestycji. Czasem analiza pokazuje, że lepiej jest rozebrać daną nieruchomość, a zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na inną nieruchomość. Często też projekt budynku nie spełnia dzisiejszych standardów co do oświetlenia czy wielkości pokoi.

1.3.    Co z planem zagospodarowania przestrzennego z 2013 r. dotyczącego ul. Falowej i ul. Radosnej?

1.3.1. Problem nie dotyczy samego podziału geodezyjnego. Kwestia zmiany klasyfikacji z użytku leśnego na drogowy, nie jest łatwą sprawą. Czynności trwają.

1.4.    W dzielnicy funkcjonuje błędne nazewnictwo geograficzne. Czy istnieje możliwość zdjęcia wszystkich wadliwych informacji?

1.4.1. Wydział Urbanistyki i Architektury UMG zajmujemy się nazewnictwem ulic i placów w mieście, są to nazwy fizjograficzne - ustalane przez Instytut Geografii. Po zebraniu pełnej informacji na temat niewłaściwego nazewnictwa i przekazanie do tut. Urzędu przez mieszkańców dzielnicy Wyspa Sobieszewska, wniosek zostanie przekazany do przeanalizowania zgodnie z właściwością.

Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Marcin Dawidowski (wz. Andrzeja Bojanowskiego - Z-cy Prezydenta ds. polityki gospodarczej):

2.1.    ul. Begoniowa i Frezjowa to drogi gruntowe, które potrzebują utwardzenia.

2.1.1. Obecnie tworzony jest ranking dróg do renowacji w tym utwardzenia. Możliwe jest wykonanie drogi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (we współpracy z mieszkańcami). Do Zarządu Dróg i Zieleni zostanie przekazana prośba o określenie prac i ewentualne ich etapowanie.

2.2.    Czy inwestycja związana z budową mostu na Wyspę Sobieszewską obejmie również bulwar nad Wisłą w kierunku Górek Wschodnich?

2.2.1. Będzie to oddzielne zadanie, które planujemyrozpocząć jeszcze w tym roku. Plan obejmuje połączenie mostu z odcinkiem wykonanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wzdłuż linii brzegowej.

2.3.    Czy w projekcie mostu na Wyspę Sobieszewską od strony Przegaliny, przewidziane są przystanie dla jachtów czekających na przepłynięcie pod mostem?

2.3.1. W dokumentacji projektowej, wykonanej w 2012 roku, nie zaprojektowano miejsc postojowych dla jachtów.

2.4.    Jaki jest plan dotyczący traktów pieszo-rowerowych na Wyspie Sobieszewskiej?

2.4.1. Brakujący odcinek drogi rowerowej w środku Wyspy Sobieszewskiej będzie realizowany prawdopodobnie w 2017 r. w ramach Pomorskich Tras Rowerowych (środki na realizację zostaną pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Tam gdzie nie będzie możliwości utworzenia chodnika i drogi rowerowej, powstaną tereny wspólne.

2.5.    Czy można utworzyć parking przy ul. Falowej?

2.5.1. Prowadzone są działania regulujące całą politykę parkingową. Planowana jest rozbudowa  ulicy Falowej wraz z utworzeniem parkingu, jednak brak jest konkretnej daty realizacji tej inwestycji.

2.6.    Potrzeba utworzenia chodnika przy ul. Świbnieńskiej.

2.6.1. Możliwe jest połączenie tej inwestycji z projektem dróg pieszo-rowerowych. W połowie 2017 r. zostaną ogłoszone przetargami na ten projekt. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2018 r.

2.7.    Problem słabego zasięgu telefonii komórkowej na Wyspie Sobieszewskiej.

2.7.1. Wydział Programów Rozwojowych zainicjuje spotkanie z operatorami telefonii komórkowej za pośrednictwem Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

2.8.    Ul. Przegalińska jest bardzo oraz niewyposażona w drogowe bariery ochronne.

2.8.1. Ulica Przegalińska wymaga przebudowy (w ty poszerzenia) w procesie inwestycyjnym. Jej przebudowa została ujęta w programie Modernizacji ulic w Gdańsku, który liczy aktualnie 519 pozycji i został stworzony przez służby miejskie, zhierarchizowany pod kątem najpilniejszych potrzeb modernizacyjnych. Ul. Przegalińska  znajduje się na 45. pozycji w wyżej wymienionym programie. Ulice ujęte w wykazie będą sukcesywnie modernizowane w tempie zależnym od dostępnych limitów inwestycyjnych. Przedmiotowa ulica jest pasem drogi publicznej jednak zlokalizowana jest na wale przeciwpowodziowym, który jest w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w związku z powyższym montaż wszelkich barier na wale musi być skonsultowany z RAG. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wystąpi z prośbą o wydanie opinii w celu możliwości montażu jakichkolwiek barier.

2.9.    Prośba o usunięcie najbardziej problematycznych drzew przy ul. Akwenowej (korzenie wrastające w jezdnię stwarzają zagrożenie - szczególnie w nocy).

2.9.1. Usunięcie drzew nie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drodze („wybrzuszenia” nadal pozostaną). Ze względu na obecny stan nawierzchni drogi usunięcie korzeni, ewentualnie całych drzew znajduje uzasadnienie w momencie realizacji prac remontowych tej ulicy.

2.10.Odcinek ul. Tęczowej, na wysokości budynku nr 21 w kierunku ul. Nadwiślańskiej – czy możliwe jest dalsze wykonanie drogi, w partnerstwie z Miastem, do ul. Nadwiślańskiej (ułożenie płyt) i jego oświetlenie?

2.10.1.    W kwestii partnerstwa publiczno-prywatnego na wykonanie drogi należy skierować taki wniosek do Zarządu Dróg i Zieleni. W sprawie oświetlenia – perspektywa dot. realizacji przedsięwzięcia jest nieco dalsza.

2.11.Potrzebna jest instalacja monitoringu przy wjeździe i wyjeździe z Wyspy Sobieszewskiej.

2.11.1.    W tym rejonie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMG nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej. Nie ma możliwości technicznej budowy łącza światłowodowego z dwóch powodów:

a) koszt inwestycji będzie niewspółmierny z celem inwestycji;

b) należałoby zbudować łącze również na terenach gminy Pruszcz Gdański.

Alternatywą mogłaby być instalacja światłowodu w kanalizacji telekomunikacyjnej Orange S.A., gdzie kosztem dzierżawy miejsca będzie obciążony budżet gminy. Ostatnim wyjściem, możliwym do realizacji jest budowa łącza radiowego, jednakże wiąże się to z zakupem nowych urządzeń radiowych, stałego abonamentu u Operatora i umiarkowanych kosztach realizacji. Pasmo radiowe jest jednak zawodne i może dojść do częstych zerwań transmisji.

2.12.Czy możliwym jest budowa przystani przy ul. Nadwiślańskiej?

2.12.1.    W ramach inwestycji Pętli Żuławskiej, ul. Nadwiślańska jest jedną z czterech lokalizacji branych pod uwagę. Aplikowanie Gdańska o środki finansowe nastąpi na przełomie 2016 i 2017 r. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na 2017 r. Miasto Gdańsk będzie inwestorem.

Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej – Piotr Grzelak:

3.1.    Ścieżka rowerowa między Wyspą Sobieszewską, a Przegaliną. Droga jest w złym stanie technicznym, brak tam chodnika i pobocza.

3.1.1.  Przygotowywany jest projekt (R9 i R10) wraz z Urzędem Marszałkowskim, aplikujący o środki unijne. Projekt dotyczy łączenia różnych miejscowości wzdłuż Wisły. Droga pomiędzy Wyspą Sobieszewską, a Przegaliną jest ujęta w projekcie. Nabór na ten projekt rozpocznie się prawdopodobnie w 2017 r. Poprawa jakości tej trasy będzie zrealizowana ze wspomnianych wcześniej środków unijnych. Powstanie pełnostandardowa droga rowerowa.

3.2.    Problem niedostosowania prędkości przez kierowców na ul. Świebnieńskiej.

3.2.1.  W terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Mieszkańcy powinni wystąpić do Policji z prośbą o kontrolowanie prędkości jazdy kierowców w tym obszarze.

3.3.    Zalewanie posesji przy ul. Trałowej po wykonaniu inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej. Czy ta inwestycja będzie modernizowana? Gdzie ewentualnie należałoby ten problem zgłosić?

3.3.1.  Zgłoszenie zostało wnikliwie sprawdzone zarówno przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną, jak i Saur Neptun Gdańsk. W żadnej z tych instytucji nie odnotowano interwencji dotyczącej ul. Trałowej. Ponadto ustalono, że GIWK w ogóle nie prowadził inwestycji w tej lokalizacji, Natomiast SNG w październiku 204 r. zakończył budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, której inwestorem była DRMG (od czasu zakończenia inwestycji nie otrzymano żadnej interwencji z ul. Trałowej z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i nie zgłaszano problemów w czasie jej realizacji). W 2008 r. zakończono budowę sieci wodociągowej z przyłączem do budynku ul. Trałowa 20. Inwestorem była osoba fizyczna (brak skargi/interwencji). W 2015 r. zakończono również budowę przyłącza wodociągowego do posesji ul. Trałowa 11. Inwestorem była osoba fizyczna (również brak interwencji z tytułu prowadzenia inwestycji).

3.4.    Brak bieżącej wody w nieruchomości przy ul. Kempingowej 21 i 23.

3.4.1. Nie zmieniły się uwarunkowania dla dwóch budynków mieszkalnych przy Kempingowej nr 21 i 23. Oba budynki są położone na terenie o bardzo niskiej gęstości zabudowy. Jest to teren przeznaczony dla rolnictwa – zgodnie z kartą terenu nr 195-11 są to tereny rolnicze i osadnicze. Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej o charakterze miejskim o dł. ok. 700 m nie ma technicznego uzasadnienia – rozbiór wody z tej sieci przez zaledwie dwóch odbiorców  nie zapewni właściwego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego – woda bowiem będzie docierała do odbiorców w ciągu dwóch dni. Biorąc powyższe pod uwagę w celu zapewnienia zasilania w wodę konieczna jest budowa przyłącza wodociągowego o średnicy DN 63. Budowa przyłączy zgodnie zobowiązującymi przepisami  pozostaje w gestii zainteresowanych mieszkańców. Dlatego też uwzględniając aktualne uwarunkowania nie przewidujemy budowy sieci wodociągowej w kierunku zabudowań  przy ul. Kempingowej 21 i 23.

3.5.    Ile miejsc parkingowych jest ujętych w planie parkingowym na Wyspie Sobieszewskiej?

3.5.1. Miejsca parkingowe objęte programem pilotażowym w pasie nadmorskim: na Wyspie Sobieszewskiej powyższym programem zostały objęte następujące ulice: Nadwiślańska -  minimum 80 miejsc postojowych, ul. Falowa - 140 miejsc i ul. Lazurowa - minimum 60 miejsc.

3.6.    Prośba o utworzenie progów zwalniających przy ul. Kwiatowej.

3.6.1.  Zgodnie z przyjętą procedurą, wprowadzenie zmian związanych zastosowaniem fizycznych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Gdańska musi być poprzedzone wykonaniem pomiarów natężeń i prędkości, które są podstawą do podjęcia decyzji w sprawie zastosowania na w/w ulicach przedmiotowych zmian. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wykona w sezonie wiosenno/letnim pomiary i na podstawie wyników podejmie stosowne kroki.

3.6.2. Przedstawiciele Rady Dzielnicy podczas spotkania podsumowującego działania na Wyspie Sobieszewskiej odnieśli się do w/w punktu i udzielonej odpowiedzi. Radni Dzielnicy poinformowali, że badania natężenia ruchu odbyły się w ubiegłym roku, a opinia co do usytuowania w ul. Turystyczne na wysokości ul. Kwiatowej progu zwalniającego była pozytywna.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku doprecyzował swoja odpowiedź. Decyzja o utworzeniu progów zwalniających we wskazanej lokalizacji została wstrzymana z uwagi na planowaną przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska inwestycją pod nazwą: „Droga rowerowa wzdłuż ulicy Turystycznej i Boguckiego”. Według projektu nastąpi ingerencja w nawierzchnię w rejonie skrzyżowania Turystyczna – Kwiatowa dlatego nie realizowaliśmy przedmiotowych progów. Inwestycja ma być realizowana na przełomie 2016/2017 roku. Niemniej jednak, jeżeli w roku 2017 nie rozpocznie się jej realizacja, wówczas podjęte zostaną działania odnośnie realizacji fizycznego uspokojenia ruchu bez względu na rzeczywisty termin budowy drogi rowerowej.

3.7.    Czy jest możliwość utworzenia chodnika/ścieżki rowerowej w okolicy przystanku autobusowego Kwiatowa. Z uwagi na jego brak dzieci mieszkające przy ulicach: Turystycznej, Narcyzowej, Boguckiego i Kwiatowej nie mają możliwości bezpiecznego, samodzielnego do dojścia do przystanku autobusowego, z którego dojeżdżają do szkoły. To ok. 500 m drogi.

3.7.1.  Gmina Miasta Gdańska w ramach Projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)” planuje realizacje trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego na odcinku od ul. Przegalińskiej do ul. Pohoreckiego. Z uwagi na utrudnienia terenowo – prawnych zrealizowana zostanie sama droga rowerowa bez chodnika, jednakże z uwagi na brak infrastruktury chodnikowej przy przedmiotowej drodze rowerowej dopuszczony zostanie ruch pieszy poprzez zastosowanie odpowiedniego oznakowania. Dla w/w trasy rowerowej opracowana została w 2015 r. dokumentacja projektowa. Realizacja trasy rowerowej wzdłuż ulic: Boguckiego i Turystycznej zaplanowana jest wstępnie na 2017 rok, jednakże ostateczny termin realizacji wskazany zostanie po podpisaniu Umowy o Dofinansowanie Projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)”.

3.8.    Prośba o wyjaśnienie prowadzonych przez miasto badań drzewostanu na Wyspie Sobieszewskiej.

3.8.1.  W całym mieście są prowadzone audyty w celu badania stanu drzew. Corocznie jest przeglądane każde drzewo w pasie drogowym i w przestrzeniach publicznych, których następstwem jest raport, w którym zawarte są informacje dotyczące poszczególnych drzew (które są do wycięcia, a które do przycięcia itd.). Na jego podstawie wskazane drzewa do usunięcia są wycinane.

3.9.    Jakie drogi będę budowane na Jamboree?

3.9.1. Koncepcja przewiduje budowę drogi wjazdowej/wyjazdowej przy Ośrodku Melis. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego droga łącząca ul. Turystyczną z ul. Przegalińską. Wjazd na teren miasteczka Jamboree planowany jest od strony ul. Przegalińskiej, czyli od południa, wyjazd od ul. Turystycznej.

3.10.Jak uczestnicy Jamboree dostaną się na Wyspę Sobieszewską i jak będą się po niej poruszać? Jak na Wyspę dostaną się jej mieszkańcy?

3.10.1.    Dla uczestników zjazdu przewidziana jest odrębna komunikacja. Natomiast mieszkańcy Wyspy dostaną na ten czas (2 tygodnie w 2023 r.) specjalne wjazdówki umożliwiające dojechanie do swoich posesji, czy mieszkań.

3.11.Jakie są plany inwestycyjne w kwestii ul. Akwenowej?

3.11.1.                    Na potrzeby modernizacji ulic powstał Program Modernizacji ulic w  Gdańsku, który aktualnie liczy 519 pozycji. Jest to lista tworzona przez służby miejskie, zhierarchizowana  pod kątem najpilniejszych potrzeb modernizacyjnych. Ulica Akwenowa  znajduje się  na 217 pozycji  wykazu. Ulice  ujęte  w wykazie  będą  sukcesywnie  modernizowane  w  tempie zależnym od  dostępnych limitów inwestycyjnych.

3.12.Czy jest szansa w partycypacji kosztów utwardzenia ul. Tęczowej?

3.12.1.    Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku jest otwarty dialogu.

3.13.Czy jest już jakaś dokumentacja potwierdzająca możliwość działań na terenie Forsterówki na Wyspie Sobieszewskiej? (np. pozwolenie na budowę) Na jakim etapie jest to przedsięwzięcie?

3.13.1.    W dniu 28 maja 2013 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Gdańska (Nr WUAiOZ-I-6740.2655-6.2011-2013.3-AH.347843) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów) z siedzibą przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku pozwolenia na budowę "Wyspy Świętego Franciszka" - przebudowę i aranżację obiektów przeznaczonych na dom pojednania i spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Lazurowej na Wyspie Sobieszewskiej. W maju 2015 roku na wniosek Inwestora zarejestrowano dziennik budowy dla tej inwestycji. Pełny projekt budowlany znajduje się w archiwum Wydziału Urbanistyki i Architektury UMG.


Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej – Piotr Kowalczuk:

4.1.    Problem z miejscem w przedszkolu dla 4-latka.

4.1.1. Miasto ma obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolach wszystkim czterolatkom więc nawet jeśli dziecko nie dostało się do publicznego przedszkola, to będzie miało zapewnione miejsce w przedszkolu prywatnym z miejscem opłaconym przez Miasto.

4.2.    Dom Pomocy Społecznej przy ul. Turystycznej 23  prowadzony przez Siostry Pallotynki otrzymuje mniejsze środki od miasta, przez co brakuje pieniędzy m.in. na wynagrodzenia dla opiekunów.

4.2.1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w wyniku weryfikacji oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, powołał zespół do spraw oceny merytorycznej, który rekomendował Komisji Konkursowej dofinansowanie oferty Zgromadzenai Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego do wysokości 2 157 600,00 zł, co stanowi odpowiednio 3 100 zł miesięcznie na każde miejsce wykorzystane przez osoby skierowane. Rekomendacja była rezultatem szczegółowej analizy porównawczej kosztów realizacji zadania,  w tym przede wszystkim wynagrodzeń osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej w oparciu o oferty przedłożone przez organizacje pozarządowe. Zaproponowana w kosztorysie wysokość wynagrodzenia opiekunek w domu pomocy społecznej przy ul.Turystycznej 23,  porównywalna była z kosztami zatrudnienia wskazanymi przez inne domy pomocy społecznej. Należy podkreślić, że w 2016 roku wysokość całego budżetu  na prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej kształtowała się na poziomie 2015 roku. Pomimo to, po przeanalizowaniu potrzeb związanych ze specyfiką pracy z osobami niepełnosprawnymi, udało się wygospodarować środki na zwiększenie o 100 zł stawki na utrzymanie 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Turystycznej 23 w stosunku do roku 2015 tj, do kwoty 3 100 zł. Nadmienić należy również, że podejmowane są działania zmierzające do wyrównywania dysproporcji pomiędzy kosztami utrzymania mieszkańców w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej.

4.3.    Jakie są możliwości otrzymania wsparcia finansowego z Urzędu Miejskiego w Gdańsku dla organizacji pozarządowej?

4.3.1. W Wydziale Rozwoju Społecznego funkcjonuje Referat Współpracy, który prowadzi bazę gdańskich fundacji i organizacji pozarządowych oraz organizuje konkursy grantowe wspomagające ich działalność.