LII sesja Rady Miasta Gdańska
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

LII sesja Rady Miasta Gdańska

Obrady LII sesji Rady Miasta Gdańska odbędą się w czwartek, 29 czerwca w sali obrad (I piętro) Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie. Transmisja na www.gdansk.pl od godz. 9.00.

A
A

sala obrad rady miasta Gdańska, radni miejscy siedzący przy swoich ławach podczas posiedzenia

 

Podczas obrad LII sesji Rady Miasta Gdańska zostanie przedstawiony Raport o stanie miasta Gdańska za 2021 rok. W dyskusji, obok radnych, wezmą udział mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, którzy się do niej zgłosili. Głos w dyskusji zabierać będą według kolejności zgłoszeń.
 
W porządku obrad przewidziano 30 uchwał, które dotyczyć będą m.in.:
 
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok;
 • udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2021 rok;
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska;
 • uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gdańska;
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019-2021”;
 • Rezolucji do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie kierunku działań dla zwiększenia bezpieczeństwa na obszarze Głównego Miasta.

 

PROGRAM SESJI

 

1.Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji.

 

2. Komunikaty:

 • Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska;

 • Komisje Rady Miasta Gdańska;

 • Prezydent Miasta Gdańska.

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych.

 

4. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2021 rok;

 • Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska

 

5. Debata nad Raportem o stanie Miasta Gdańska za rok 2021:

- wystąpienia mieszkańców;

- dyskusja.

 

6. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania (druk 1299);

Przedstawia Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska

 

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska za rok 2021;

- wystąpienie Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz;

- wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- opinie komisji:

Komisja Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej– pozytywna

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego - pozytywna

Komisja Strategii i Budżetu – pozytywna

Komisja Kultury i Promocji – pozytywna

Komisja Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna

Komisja Rewizyjna – pozytywna

Komisja Edukacji – pozytywna

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej – pozytywna

Komisja Sportu i Turystyki – pozytywna

- dyskusja.

 

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok (druk 1296);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – ref. Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska;

- Uchwała Nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG;

- głosowanie.

 

9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska
za 2021 rok (druk 1302);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG

- Uchwała Nr 2/2022 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2021 rok – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG;

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

- dyskusja;

- głosowanie.

 

10. Uchwały:

 1. w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania statutowe jednostek pomocniczych Miasta Gdańska (druk 1294);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska

Sylwia Betlej – Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok (druk 1329);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1330);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 1. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska (druk 1304);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 1333);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska

Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska (druk 1303);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Cezary Śpiewak-Dowbór – Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo – rejon sądu przy ulicy Piekarniczej w mieście Gdańsku (druk 1301);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a w mieście Gdańsku (druk 1306);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (druk 1313);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Gdańska o udzielenie Gminie Miasta Gdańska wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 1308);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Gdańska o udzielenie Gminie Miasta Gdańska wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 1309);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1310);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1311);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Gdańsku
  (druk 1312);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Gdańsk Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  (druk 1314);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2020-2024 (druk 1335);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk 1336);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdańska - Gdańskim Nieruchomościom samorządowemu zakładowi budżetowemu z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska, komórek, garaży oraz gruntów administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości - samorządowy zakład budżetowy, a nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej (druk 1334);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu (druk 1328);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gdańska (druk 1325);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Zaleszczak-Dyks – p.o. Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gdańskie Centrum Świadczeń i nadania statutu jednostce oraz upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków energetycznych oraz świadczeń pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gdańska
  (druk 1326);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Zaleszczak-Dyks – p.o. Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 (druk 1331);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019-2021” (druk 1332);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdańska na rok szkolny 2022/2023 (druk 1305);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4
  w Gdańsku poprzez utworzenie jej filii przy ul. Związku Jaszczurczego 4 w Gdańsku
  (druk 1295);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie ustalenia zasad i trybu realizacji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita
  (druk 1324);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Gdańska (druk 1321);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Skiba – Przewodniczący Komisji ds. Skarg Wniosków i Petycji

 1. w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 2 października 2021 roku (druk 1322);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Skiba – Przewodniczący Komisji ds. Skarg Wniosków i Petycji

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi XY na Prezydenta Miasta Gdańska (druk 1323);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Skiba – Przewodniczący Komisji ds. Skarg Wniosków i Petycji

 1. Rezolucja do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie kierunku działań dla zwiększenia bezpieczeństwa na obszarze Głównego Miasta; (Rezolucja)

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Cezary Śpiewak-Dowbór – Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

 

11. Wnioski, oświadczenia osobiste.

12. Zakończenie obrad.