Rejestr wyborców i spis wyborców
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rejestr wyborców i spis wyborców

Rejestr wyborców i spis wyborców
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy wpisywani są do rejestru wyborców w części B na podstawie ich wniosków. W części A, wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani z urzędu.
Obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców w części A na podstawie ich wniosków. Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców.

Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach.

Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone i obejmuje osoby objęte rejestrem wyborców i dopisane do spisu wyborców na własny wniosek.

W wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  głosujemy w miejscu stałego zamieszkania (wpisania do rejestru wyborców), zatem dopisanie do spisu wyborców na wniosek możliwe jest jedynie w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, innym niż jego miejsce wpisania do rejestru wyborców jedynie w obrębie okręgu wyborczego właściwego dla jego miejsca wpisania do rejestru wyborców. Zasada ta nie dotyczy wyborców przebywający w dniu głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych,

Powyższe oznacza, że wyborca wpisany do rejestru wyborców np. w Katowicach nie może dopisać się do spisu wyborców w Gdańsku. Nie może też dopisać się do spisu wyborców w Gdańsku w dzielnicy Osowa wyborca wpisany do rejestru wyborców w Gdańsku w obrębie okręgu wyborczego obejmującego swoim obszarem dzielnicę Chełm.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdańska (97.84 KB)