PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

WYBORCO, sprawdź czy figurujesz w spisie wyborców miasta Gdańska

WYBORCO, sprawdź czy figurujesz w spisie wyborców miasta Gdańska

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy

(Dz.U. z 2018r. poz.754 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Gdańska

informuje, że z dniem 18 lutego 2019r.

udostępnia się do wglądu spis wyborców miasta Gdańska.

 

Spis wyborców w wyborach Prezydenta Miasta Gdańska składa się z części A i B. Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich, którym przysługuje prawo wybierania. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Spis wyborców w przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 3 marca 2019r. jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy, który sporządził spis do 8 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 25 lutego 2019r.   

 

 

Formularze do pobrania:

 

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Udostępnienie spisu wyborców

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek, dokument stwierdzający tożsamość

 

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy –

 

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy –

 

Termin i sposób załatwienia:

Sprawę załatwiamy niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk

stanowiska 38, 39, 40

tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

Stanowiska 1, 2, 3, 4

Tel.: 58 52 44 500

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4

ul. Wilanowska 2

80-809 Gdańsk

stanowisko 4, 5

Tel.: 58 52 44 500

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Gdańsku

Referat Ewidencji Ludności

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

Tel.: 58 323 63 72, 323 66 75

E-mail: wso@gdansk.gda.pl

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku nieprawidłowości polegających na pominięciu wyborcy w spisie, wpisaniu do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu lub ujęciu w spisie wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy osoba zainteresowana wnosi pisemnie bądź ustnie do protokołu reklamację do Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 2 dni licząc od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję Prezydenta Miasta nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie wyborcy ze spisu wyborców wnoszącemu reklamację, bądź osobie skreślonej ze spisu przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia spisu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpoznaje skargę, w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny. 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późn.zm.). 

 

Inne informacje:

Spis wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborów.