PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców

Formularze do pobrania:


Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -


Wymagane dokumenty:

Wniosek, dokument stwierdzający tożsamość.


Opłata skarbowa:

- nie dotyczy –


Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy –


Termin i sposób załatwienia:

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców  w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze miasta Gdańska, wyborca wnosi do organu gminy najpóźniej w 5 dniu  przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 lutego 2019r.,  (w przypadku ponownego głosowania do dnia 12 marca).

Do spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości właściwej dla miejsca stałego zamieszkania i odbywania służby w systemie skoszarowanym, dopisywani są również żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Funkcjonariusze wniosek o dopisanie do spisu wyborców składają między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów, tj. między 11 a 18 lutego 2019r., (w przypadku ponownego głosowania do 4 marca)  

Wniosek należy wnieść osobiście, przez pełnomocnika lub w formie elektronicznej. Sprawę załatwiamy niezwłocznie. 

Wyborca dopisany do spisu zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 


Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk

stanowiska 38, 39, 40

tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500


ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

stanowiska 1, 2, 3, 4

Tel.: 58 52 44 500


ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4

ul. Wilanowska 2

80-809 Gdańsk

stanowisko 4, 5

Tel.: 58 52 44 500


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Gdańsku

Referat Ewidencji Ludności

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

Tel.: 058 323 63 72; 323 66 75

E-mail: wso@gdansk.gda.pl


Tryb odwoławczy:

Reklamacja wniesiona do wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Prezydent miasta obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji wyborca może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem prezydenta miasta. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późn.zm.).