PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Terminy wybranych czynności wyborczych

Terminy wybranych czynności wyborczych
 

Uprawnienia wyborców w wyborach Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 3 marca 2019 roku

Czynność wyborcza

Termin

Uprawnieni

Miejsce złożenia dokumentów

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

 

najpóźniej do 26 lutego

(w przypadku ponownego głosowania - do 12 marca)

Wyborca, który stale zamieszkuje w Gdańsku:

- bez zameldowania na pobyt stały w Gdańsku,

- nigdzie niezamieszkały (bezdomny),

- zamieszkujący pod innym adresem niż jego adres stałego zameldowania w Gdańsku.

Urząd Miejski w Gdańsku

 

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1

ul. Partyzantów 74

stanowiska nr 38, 39, 40

 

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3

ul. Nowe Ogrody 8/12

stanowiska nr 1, 2, 3, 4

 

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4

ul. Wilanowska 2

stanowisko nr 4, 5

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

do 26 lutego

(w przypadku ponownego głosowania - do 12 marca)

Wyborca wpisany do stałego rejestru wyborców miasta Gdańska (zameldowany na pobyt stały lub wpisany na wniosek).

od 11 do 18 lutego

(w przypadku ponownego głosowania - do 4 marca)

 

Żołnierze pełniący, w systemie skoszarowanym, zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPRAWDZENIE DANYCH ZAWARTYCH W SPISIE WYBORCÓW

od 18 do 25 lutego

(w przypadku ponownego głosowania - od 4 do 11 marca)

Każdy wyborca, w zakresie jego danych.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPORZĄDZENIE

AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

do 22 lutego

(w przypadku ponownego głosowania - do 8 marca)

 

- Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

- Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

 

do 18 lutego

(w przypadku ponownego głosowania - do 7 marca)

 

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego obsługująca komisarza wyborczego:

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

tel.: 58 301 15 10; 58 305 94 41; 

fax: 58 301 27 30

e-mail: gda-dyr@kbw.gov.pl Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /alw9ax630q/SkrytkaESP

ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA MIASTA NIE WYDAJE SIĘ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeksu wyborczego – Dz.U. z 2018r. poz.754 z późn.zm.