PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rejestr wyborców i spis wyborców

Rejestr wyborców i spis wyborców

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy wpisywani są do rejestru wyborców w części B na podstawie ich wniosków. W części A, wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani z urzędu.
Obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców w części A na podstawie ich wniosków. Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców.

Wpisu do rejestru wyborców wyborca dokonuje na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na wniosek wyborcy, lub z chwilą zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.

Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach.

Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone i obejmuje osoby objęte rejestrem wyborców i dopisane do spisu wyborców na własny wniosek.

W wyborach prezydentów miast  głosujemy w miejscu stałego zamieszkania (wpisania do rejestru wyborców), zatem dopisanie do spisu wyborców na wniosek możliwe jest jedynie w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, innym niż jego miejsce wpisania do rejestru wyborców jedynie w obrębie miasta Gdańska. 

Powyższe oznacza, że wyborca wpisany do rejestru wyborców np. w Katowicach, czy Pruszczu Gdańskim nie może dopisać się do spisu wyborców w Gdańsku. 

{id112840}