PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kto może brać udział w głosowaniu

Kto może brać udział w głosowaniu

Uprawnienie do udziału w głosowaniu w pzredterminowych wyborach Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 3 marca 2019r. ma obywatel polski, który:

* najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

* stale zamieszkuje na obszarze miasta Gdańska,

* nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

* nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

* nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim jest uprawniony do głosowania w wyborach prezydenta miasta jeśli:

* najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

* stale zamieszkuje na terenie danej gminy,

* nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

* nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Uprawnienia wyborców: