PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Głosowanie przez obywateli polskich w miejscu stałego zamieszkania

Głosowanie przez obywateli polskich w miejscu stałego zamieszkania

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach  prezydenta miasta przysługuje obywatelom polskim, którzy stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców. 

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Wyborcy stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców na podstawie ich wniosków.