Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

WYBORCO, sprawdź czy figurujesz w spisie wyborców miasta Gdańska

A
A

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy

(Dz.U. z 2019r. poz.684 z późn.zm.)

 

Prezydent Miasta Gdańska

informuje, że z dniem 20 kwietnia 2020r.

udostępnia się do wglądu spis wyborców miasta Gdańska.

 

Spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obywateli polskich, którym przysługuje prawo wybierania. 

Spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. jest udostępniany na wniosek wyborcy przesłany do urzędu gminy, która sporządziła spis do 8 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 4 maja 2020r.   

 

Formularze do pobrania:

 

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną, korzystając z formularza Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Złożona informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Z uwagi na wprowadzony w Polsce Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491) wniosek o udostępnienie spisu wyborców można również przesłać pocztą tradycyjną.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek.

 

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy –

 

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy –

 

Termin i sposób załatwienia:

Sprawę załatwiamy niezwłocznie.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 58 323 63 72, 323 66 75
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku nieprawidłowości polegających na pominięciu wyborcy w spisie, wpisaniu do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu lub ujęciu w spisie wyborców osoby, która nie przebywa na obszarze gminy osoba zainteresowana wnosi pisemnie bądź ustnie do protokołu reklamację do Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 2 dni licząc od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję Prezydenta Miasta nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie wyborcy ze spisu wyborców wnoszącemu reklamację, bądź osobie skreślonej ze spisu przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia spisu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpoznaje skargę, w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny. 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 z późn.zm.). 

 

Inne informacje:

Spis wyborców udostępnia się na pisemny wniosek. Udostępnienie spisu wyborców następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborów.

Zobacz także:

Dopisanie do spisu wyborców