Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - informacje dot.: rejestru i spisu wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania, głosowania w kraju i za granicą

A
A

Prawo do udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

i jest wpisany do spisu wyborców. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin na podstawie stałego rejestru wyborców. Czym różni się rejestr od spisu wyborców sprawdź (tutaj).

 

Co należy zrobić, aby znaleźć się w spisie wyborców ?

 • Jeśli jesteś zameldowana/y na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkania, to jesteś "z urzędu" wpisana/y do rejestru wyborców i "z urzędu" zostaniesz wpisana/y do spisu wyborców.
 • Jeśli przed poprzednimi (wcześniejszymi) wyborami wpisałaś/eś się na wniosek do rejestru wyborców (otrzymałaś/eś decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców) w innym mieście/gminie niż Twój adres stałego zamieszkania, jesteś w tym mieście/gminie wpisana/y do rejestru wyborców (na stałe do czasu, gdy nie zrezygnujesz z tego wpisu, lub zameldujesz się na pobyt stały w nowym miejscu zamieszkania) i tam zostaniesz wpisana/y do spisu wyborców.
 • Jeśli bez zameldowania mieszkasz z zamiarem stałego zamieszkania w określonym miejscu:
  • zamelduj się na pobyt stały - zostaniesz wpisana/y "z urzędu" do rejestru i spisu wyborców,
  • jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zameldować się na pobytu stały (od dawna mieszkasz w Gdańsku, ale wynajmujesz mieszkanie na czas określony, możesz zameldować się tylko na pobyt czasowy) - wpisz się do rejestru wyborców.
 • Jeśli mieszkasz w Gdańsku czasowo w związku z nauką, pracą, leczeniem itp., albo już wiesz, że będziesz przebywać w Gdańsku w dniu głosowania - dopisz się do spisu wyborców.
 • Jeśli przed dniem głosowania wyjeżdżasz za granicę, dopisz się do spisu wyborców w polskiej placówce dyplomatycznej.
 • Zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się na podstawie art. 102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz,U. poz. 695).

 

Spis wyborców udostępniany jest na pisemny wniosek wyborcy złożony elektronicznie lub pocztą tradycyjną.

 

Z uwagi na wprowadzony w Polsce, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), stan epidemii, nie przyjmujemy klientów z Zespołach Obsługi Mieszkańców. Wszystkie wnioski dotyczące głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej należy przesłać pocztą tradycyjną lub w formie dokumentu elektronicznego.

 

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu: