Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy

A
A
Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2018 r.Data publikacji: 16 stycznia 2018 r.

Spacer badawczy po dzielnicy Wrzeszcz Górny – 3 października 2017 r.

 

 1. 1.   Gdański Zarząd Dróg i Zieleni:

 

 • ul. Konopnickiej – Wpisać do  Programu Chodnikowego na rok 2019. Odtworzyć historyczne drzewa rosnące przy ulicy – głóg czerwony i biały.

Remont chodników na ul. Konopnickiej został uwzględniony w programie modernizacji chodników w Gdańsku – edycja 2019 – lista zadań rezerwowych. Odtworzenie historycznych nasadzeń głogów jest możliwe, na etapie wykonywania naprawy chodników należy ująć wykonanie nasadzeń w projekcie. Sadzenie w tej lokalizacji drzew przed wykonaniem remontu chodnika jest nieuzasadnione. Podczas remontu chodników na                                      ul. Konopnickiej zostanie uwzględnione wykonanie oznakowania poziomego (wymalowanie pasów  oznaczających miejsca parkingowe). Z uwagi na trwałość oznakowania                              (w kontekście ewentualnej zmiany lokalizacji miejsc postojowych) nie przewiduje się ich oznakowania poprzez zastosowanie innego rodzaju nawierzchni.

 • al. Grunwaldzka – przejście dla pieszych na wysokości Baru Syrena – przeanalizować możliwość przedłużenia fazy świateł na przejściu dla pieszych.

W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że istnieje możliwość wydłużenia sygnału zielonego dla pieszych oraz dla rowerzystów, na przejściu dla pieszych oraz przejeździe dla rowerzystów przez al. Grunwaldzką, w rejonie skrzyżowania z ulicami Jaśkowa Dolina, Marii Konopnickiej, bez negatywnego wpływu na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. Zmiany w zakresie wydłużenia sygnału zielonego dla pieszych i rowerzystów możliwe są do zrealizowania dla programów sygnalizacji świetlnej funkcjonujących w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego. W wyniku zaplanowanych zmian czas nadawania sygnału zielonego dla pieszych i rowerzystów wzrośnie od ok. 10 do 18%, w zależności od funkcjonującego w danym szczycie programu sygnalizacji świetlnej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR. Przewidywany termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu to ok. 2 miesiące, który wynika z procesu uzgadniania dokumentacji oraz testowania zmienionego oprogramowania na sterownikach testowych, stacjonarnych dostępnych w centrum ZSZR TRISTAR.

 • ul. Dmowskiego przy CH Manhattan – w 2018 r. wymiana nawierzchni wraz z poszerzeniem przejścia dla pieszych.

Zadanie zostanie uwzględnione w planach remontowych GZDiZ w 2018 roku.

 • Chodnik przy restauracji AIOLI – przeanalizować możliwość wymiany chodnika podczas remontu jezdni. W przypadku braku takiej możliwości wpisać do Programu Chodnikowego na 2020 r.

Realizacja zadania zostanie uwzględniona przy planowanym w 2018 roku remoncie nawierzchni jezdni na ul. Dmowskiego.

Dodatkowo GZDiZ  wystąpi do gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w  chodniku przy restauracji AIOLI  o określenie  potrzeb  remontowo - inwestycyjnych  tych urządzeń. Wskazania gestorów będą  stanowiły podstawę  do określenia  niezbędnego zakresu  rzeczowego robót. Po uzyskaniu wiedzy od gestorów  staraniem GZDiZ  zostanie wykonana koncepcja  modernizacji chodnika  która zostanie przedłożona  do zaopiniowania Radzie Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

 

 • ul. Matki Polki – bieżące łatanie dziur w 2017 r.

Zadanie zostało zrealizowane w  październiku br.

 • Park de Gaulle’a – pielęgnacyjne cięcie drzew odsłaniające istniejące lampy

W październiku br. GZDiZ rozpoznał możliwość wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenie Parku de Gaulle’a w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. W chwili obecnej trwają prace polegające na pielęgnacyjnym cięciu drzew odsłaniające istniejące lampy.

 

 1. 2.   Wydział Gospodarki Komunalnej:

 

 • ul. Partyzantów (posesja nr 24, zamieszkała) – podjąć pilne działania rozbiórkowe z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynków.

Budynki przy ul. Partyzantów 20,22,24 oraz 28 ABC są ujęte w planach do wykwaterowania ze względu na cele inwestycyjne Miasta. Łączna ilość lokali, jakie trzeba zapewnić w ramach tego działania to 25, w tym 1 pomieszczenie tymczasowe, 16 lokali zamiennych oraz 8 lokali socjalnych. Ze względu na prowadzone obecnie wykwaterowania (m.in. z Pow. Warszawskich 25, Legnickiej 1/3 oraz Kolonii Jordana i Ochota) pierwsze oferty dla mieszkańców mogą się pojawić pod koniec tego lub w pierwszym kwartale przyszłego roku.

 1. 3.   Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

 

 • ul. Partyzantów (przy bud. Nr 18) – zorganizować spotkanie GZNK z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej dzierżawiącej teren w celu uzgodnienia budowy wiaty śmietnikowej.

GZNK SZB wystąpił do Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku z prośbą o zaopiniowanie możliwości wydzierżawienia wspólnotom działki nr 359/8. Wskazana działka aktualnie nie jest ujęta w harmonogramie terenów do sprzedaży i nie stanowi oferty miasta na zbycie w formie przetargu publicznego. Jednakże w umowie dzierżawy należy umieścić zapis umożliwiający niezwłoczne zakończenie umowy dzierżawy w przypadku wszczęcia ewentualnych postępowań dotyczących przedmiotowej nieruchomości. W chwili obecnej GZNK SZB rozpoczęło postępowanie prowadzące do zawarcia umowy dzierżawy przedmiotowej działki.

 • ul. Brzozowa – zaproponować działania remontowe budynków komunalnych i przedstawić je Radzie Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

- ul. Brzozowa 11,12 – budynki w 100% Gminy Miasta Gdańska, zakwalifikowane do rozbiórki z uwagi na stan techniczny nieruchomości,
- ul. Brzozowa 11 – w budynku zamieszkują 3 rodziny – do wykwaterowania,
- ul. Brzozowa 12 – w budynku zamieszkują 4 rodziny – do wykwaterowania.

 • Teren przy Szkole Podstawowej nr 45 – komórki do pilnej rozbiórki.

Przy Szkole Podstawowej nr 45 położona jest nieruchomość Partyzantów 24 - budynek 100% własność Gminy Miasta Gdańska, zakwalifikowany do rozbiórki z uwagi na stan techniczny nieruchomości, budynek niepodpiwniczony, w budynku zamieszkują 3 rodziny, które korzystają z komórek. BOM-7 skierował pisma do WGK UM w Gdańsku w sprawie przyspieszenia realizacji wyroków poprzez wydanie ofert na lokale socjalne , jak również wystąpił do najemców lokali o składanie wniosków „0” w celu wykwaterowania z przedmiotowych nieruchomości. Dopiero po procesie wykwaterowania wszystkich mieszkańców, GZNK SZB przystąpi do rozbiórki przedmiotowych komórek.

 1. 4.   Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
 • Park de Gaulle’a – zbadać możliwości doświetlenie terenu np. w ramach programu Jaśniejszy Gdańsk – 2018 r.

Realizacja inwestycji planowana jest na II połowę 2018 r.

 • ul. Gotycka – przyspieszyć realizację oświetlenia w ramach programu Jaśniejszy Gdańsk, w uzgodnieniu z GZDiZ odnośnie przesunięcia w rankingu.

Wspólnie z Zarządcą drogi analizowane są możliwości przyspieszenia realizacji oświetlenia, jednak nie będzie to wcześniej niż w 2019 roku.

 • ul. Brzozowa – zdjąć tablice informujące o modernizacji chodnika

Tablica zostanie usunięta do końca roku.

 • ul. Brzozowa – przeprowadzić modernizację drogi w 2020 r.

Obecnie ustalana jest lista zadań do Programu Modernizacji Chodników 2020, w którym planowane jest ujęcie ul. Brzozowej (chodniki i nawierzchnia). Dokładny zakres robót zostanie określony wspólnie z Zarządcą drogi.

 

 1. 5.   Wydział Urbanistyki i Architektury/Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

 

 • ul. Partyzantów 27 a (droga przy Miejskim Zakładzie Pogrzebowym) – zły stan płotu okalającego pobliski parking. Sprawdzić czy płot okalający pobliski parking stoi na działce miejskiej.
 • Właścicielem działki nr 551/1, obręb 041 jest Gmina Miasta Gdańska. Działka obejmuje chodnik oraz ok. 0,5 m pasa jezdni łączącej ul. Partyzantów z budynkiem przy ul. Partyzantów 27a. Zasadnicza część jezdni oraz płot okalający parking zlokalizowane są poza własnością Gminy Miasta Gdańska, na działce własności spółki (Rai Przedsiębiorstwo Budowlane i Rynkiewicz s.j.)

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział XIII Cywilny postanowieniem z dnia 28 maja 2015 r. (Sygn. akt XIII Ns 3093/12) ustanowił odpłatną i nieograniczoną w czasie służebność drogi koniecznej polegającą na prawie przejazdu i przechodu na nieruchomości objętej księgą wieczystą o numerze GD1G/000119967/6 (obecny właściciel Rai Przedsiębiorstwo Budowlane I. Rynkiewicz Sp. j.), w zakresie części tej nieruchomości o powierzchni 195 m2 (części działki nr 323/2), z ograniczeniem uprawnienia do korzystania z tej służebności do działek o numerach 328/4, 551/2 i 551/3 (działki władnące).

Wydział Skarbu obecnie jest w trakcie przygotowywania do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Partyzantów 27 b (działki gminne nr 329 i 551/3 obr. 041).  20.12.2017 r. Wydział Skarbu zwrócił się do Wydziału Geodezji  z prośbą o okazanie granic terenu przeznaczonego pod w/w drogę. Od wyników okazania granic uzależnione będzie dalsze postępowanie w w/w sprawie.

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY Wrzeszcz Górny

19 października 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 39 im. Wojska Polskiego

w Gdańsku przy ul. Obywatelskiej 1

PORUSZONE KWESTIE:

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Komunalnej:

 • Mieszkańcy wnioskują o drobne korekty (5min.) w rozkładzie jazdy autobusów (110,210,122), które nie są zsynchronizowane z odjazdami i przyjazdami kolejki Gdynia – Lotnisko – Kościerzyna.

Po analizie rozkładu jazdy kolejowego oraz rozkładów autobusów należy stwierdzić, że kursy są ze sobą zsynchronizowane na zadowalającym poziomie. Łączna liczba kursów linii 110, 210 i 122 przewyższa liczbę kursów pociągów o 269%, a więc fizycznie nie ma możliwości skorelowania wszystkich kursów, innymi słowy, wiele kursów pozostaje bez synchronizacji, ponieważ brakuje odpowiedniego kursu kolejowego „do pary”. Stąd może powstać wrażenie, że kursy nie są ze sobą skorelowane. W pozostałych kursach został zaplanowany dość długi rezerwowy czas na przesiadkę, aby wyeliminować ryzyko opóźnień wynikające z zatorów drogowych czy codziennych perturbacji w trakcji kolejowej.

 • Prośba o ponowne rozpatrzenie możliwości przywrócenia autobusu 142. Mieszkańcy Osiedla Niedźwiednik - Słowackiego potrzebują bezpośredniego połączenia z centrum miasta jednym środkiem komunikacji

Mieszkańcy osiedla Niedźwiednik posiadają bezpośrednią linię 184 do centrum miasta, która doskonale zaspokaja potrzeby, dlatego nie ma potrzeby uruchomienia dodatkowej linii 142.

 • Mieszkaniec ul. Grunwaldzkiej (okolice Hotelu Szydłowski) nowe chodniki zakłócają wyjazdy z budynków, ludzie parkują na chodnikach ,nigdy nie wiadomo czy uda się wyjechać z bramy albo wjechać. Dlaczego zlikwidowano kostkę bazaltową, która była znakiem drogowym informacyjnym i wcześniej nikt na nim nie stawał

Remont ciągów pieszych wzdłuż Al. Grunwaldzkiej miał na celu poprawę estetyki ulicy oraz komfortu poruszania się pieszych i rowerzystów. Z tych względów rozwiązania, które stanowiły bariery architektoniczne, takie jak różnice w wysokości czy różnice materiałowe ciągu pieszego, zostały zlikwidowane. GZDiZ ma świadomość, że w niektórych miejscach kierowcy parkują niezgodnie z przepisami i blokują wjazd. W przypadku blokowania zjazdów przez zaparkowane nielegalnie pojazdy należy zgłaszać to niezwłocznie Straży Miejskiej lub Policji. Z uwagi na podniesione podczas spotkania kwestie został opracowany projekt słupków wygradzających, które mają rozwiązać problem dostrzegalności zjazdów
z al. Grunwaldzkiej na posesje przy Hotelu Szydłowski. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych projekt zostanie zrealizowany w pierwszym kwartale 2018 r.

 

 • ul. Matejki – (bardzo duży ruch, mimo strefy 30 żaden kierowca nie przestrzega prędkości, ściany pękają, elewacje odpadają, duży hałas) czy jest możliwość zrobienia drogi jednokierunkowej lub zamontowania progów zwalniających (zwłaszcza na odcinku między ulicami do Studzienki a Wasowskiego gdzie praktycznie jest parking miejski(wszyscy parkują jak chcą)

Od 6 listopada 2017 r. na ul. Matejki funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania SPP. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie rotacji miejsc postojowych
i zmniejszenie uciążliwości parkowania dla otoczenia. Mieszkańcy posiadają w SPP przywileje, a w tym mają możliwość zaopatrzenia się w Kartę Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca. Wskazana ulica została również objęta strefą ograniczonego postoju wyrażoną znakami B-39 „strefa ograniczonego postoju” i B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju”. Strefa ta nie dotyczy posiadaczy Kart Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca. Takie rozwiązanie stosuje się w  celu oznakowania obszaru, na którym obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach poza miejscami wyznaczonymi do parkowania. Wprowadzenie SPP wraz ze strefą ograniczonego postoju przyczyniło się do uregulowania parkowania na ulicy będącej przedmiotem sprawy. Pod Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Gdańsku działa Komisja ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Zespołu ds. Zarządzania Ruchem, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Policji, Straży Miejskiej. Dnia 08.11.2017 r. podczas posiedzenia ww. Komisji przedyskutowane zostały kwestie bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego na ul. Matejki. Zapadły następujące ustalenia:

 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego musiałoby odbyć się w taki sposób, aby nie przenieść zwiększonego ruchu na sąsiednie ulice takie jak Pileckiego, Wassowskiego
  czy Sobótki;
 • ruch jednokierunkowy spowodowałby, że mieszkańcy musieliby pokonywać znacznie dłuższe trasy wjazdowe lub wyjazdowe (w zależności od przyjętego wariantu)
  z kwartału ulic Matejki, Wassowskiego, Sienkiewicza, Sobótki, Kossaka, Pileckiego;
 • wprowadzenie takiego typu rozwiązania musiałoby wiązać się z szerokim konsensusem społecznym dotyczącym jego wprowadzenia. Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu zadeklarowali, że będą sondować stanowisko sąsiadów z ul. Matejki i przyległych.
  Na chwilę obecną nie przewiduje się wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Matejki;
 • zasadnym jest zastosowanie rozwiązań, które wymuszą spowolnienie ruchu samochodowego. Komisja zadeklarowała wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych
  w ciągu ulicy Matejki i zastosowanie fizycznych elementów uspokojenia ruchu drogowego. Będą czynione starania, aby pierwsze z tych rozwiązań wprowadzić
  w I kwartale 2018 roku, a całość do końca 2018 roku;
 • przeanalizowany zostanie sposób oznakowania miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania pod kątem ruchu pieszego. Na tej podstawie opracowany zostanie projekt korekty tych miejsc, a jego realizacja nastąpi podczas odtwarzania oznakowania poziomego.
  W rejonie skrzyżowań Do Studzienki – Matejki oraz Matejki – Kossaka zostaną ustawione dodatkowe słupki wygradzające. Na odcinku ul. Matejki przeanalizowana zostanie możliwość wykonania dodatkowego miejsca zastrzeżonego postoju dla osoby niepełnosprawnej. Planowany termin realizacji tego zakresu to I-II kw. 2018 roku.

 

 • Zbiornik retencyjny Srebrniki (Srebrzysko) - kiedy zostanie zamontowane oświetlenie przy zbiorniku ?

GZDiZ umieścił przedmiotową budowę oświetlenia w programie budowy oświetlenia w Mieście Gdańsku na kolejne lata tzw. „Jaśniejszy Gdańsk”. Budowie Oświetlenia wokół zbiornika Srebrny Staw została przypisana pozycja nr 331 na ogólną liczbę 508 pozycji wymagających budowy oświetlenia co oznacza, że oświetlenie powinno zostać pobudowane do roku 2025. Jednocześnie poinformowano, że oświetlenie wokół zbiornika Srebrniki może zostać zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

 • Rejon SP nr 45 – przebywanie osób postronnych, młodzież pije alkohol, bijatyki.

W okresie od 1 – 5.11.2017 r. Straż Miejska intensywnie kontrolowała przedmiotowe miejsce. W trakcie przeprowadzonych kontroli podjęto jedną interwencję zakończoną sankcją karną. Strażnik dzielnicowy został zobowiązany do kontynuowania kontroli powyższego rejonu w celu eliminacji niepożądanych zjawisk.

 • ul. Makuszyńskiego - kiedy remont ulicy i chodnika ?

Remont nawierzchni jezdni i chodników na ul. Makuszyńskiego został uwzględniony
w Programie modernizacji ulic w Gdańsku na pozycji 427 na łączną ilość 528 ulic przewidzianych do modernizacji w ramach ww. programu. Tempo modernizacji ulic uwzględnionych w programie będzie zależne od dostępności środków inwestycyjnych w mieście. Do czasu kompleksowej modernizacji ulicy staraniem GZDiZ będą wykonywane naprawy doraźne nawierzchni jezdni i chodników z zakresie adekwatnym do potrzeb i wielkości środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic w Gdańsku.

 • ul. Wajdeloty - źle położona kostka brukowa

Inwestycja jest na gwarancji. Przegląd techniczny w okresie gwarancji planowany jest na miesiąc grudzień 2017 r. W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez GZDiZ.

 • Park w Królewskiej Dolinie - fatalny stan, czy zostaną podjęte jakieś kroki, żeby mógł przetrwać?

Uznanie fatalnego stanu parku w Królewskiej Dolinie nie jest zasadne. Park o powierzchni 1,95 ha o naturalnym charakterze  utrzymany w stylu przejściowym, z elementami kompozycji barokowej i krajobrazowej w latach 2000-2001r. został poddany rewaloryzacji. Obecnie jego infrastruktura utrzymywana jest w dobrej kondycji w ramach posiadanych środków na utrzymanie parku. Na terenie parku prowadzone są stale prace porządkowe, ogrodnicze i konserwacja małej architektury. W ramach prac ogrodniczych co roku prowadzone są podstawowe zabiegi takie jak koszenie, grabienie, nawożenie, aeracja i renowacja trawników, uzupełnianie rabat bylinowych , nasadzenia młodych drzew, pielęgnacja istniejącego drzewostanu, przycinanie krzewów i żywopłotów. Stawy jesienią częściowo oczyszczane są z nagromadzonej materii organicznej, przepływ wody jest kontrolowany na bieżąco, zimą przycinana jest rozrośnięta roślinność szuwarowa. Co roku prowadzone są prace konserwacyjne małej architektury polegającej na naprawie i malowaniu koszy i ławek. W ramach prac porządkowych park sprzątany jest codziennie, oczyszczane są także alejki z przerastających je chwastów. W 2015r. GZDiZ przeprowadził bioremediację stawów, która miała na celu oczyszczenie wody i jej osadów przez mikroorganizmy. Przepływ wody w stawach jest kontrolowany na bieżąco. W 2016r. na zlecenie DRMG została przeprowadzona inwestycja polegająca na montażu drenażu w miejscach wybitnie podmokłych, gdzie występowały stałe wysięki wody. Trawniki parku są niestety niszczone przez aktywność dzików na tym terenie, jednakże park jest terenem otwartym i nie ma za bardzo możliwości przeciwdziałania penetracji parku przez dziki. Park w Królewskiej Dolinie ma zupełnie inny charakter niż Park Oliwski czy Park Oruński, jest to park bardziej naturalistyczny, nostalgiczny, w którym ważną rolę pełni ochrona bioróżnorodności, w tym płazów, które co roku w stawach zwiększają swoją populację. Park wymaga drobnych remontów tj. poprawa stanu ścieżek, poprawa stanu brzegów stawów, jednakże jego stan jest w dobrej kondycji.

 • problem przejeżdżania przez prywatne posesje, podwórka i parkowania na nich aut głównie przez pracowników GZDiZ.

Problem dotyczy drogi wewnętrznej między budynkami partyzantów 33,
a 35a zlokalizowanych na działkach 131/19, 140/20 oraz 151/12 – obręb 41, które są
w zarządzie GZDIZ i jako takie są ogólnodostępne, bez możliwości ograniczenia wjazdu szlabanem.

Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej:

 • Rozwiązanie kwestii nadania nazwy Placu im. Jana Labesa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zaopiniowania inicjatywy Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny, dotyczącej nazwania placu na zakończenie ul. Akacjowej w Gdańsku – Plac im. Jana Labesa ustalono, że proponowana lokalizacja stanowi istniejącą drogę publiczną tj. ul. Sobótki. Proponowana lokalizacja ze względu na powierzchnię i zabudowę nie odpowiada także definicji placu jako miejsca koncertów, happeningów, wieców itp. Wydarzeń o charakterze masowym. Wobec tego brak jest podstaw do opracowania projektu Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadaniu nazwy placu we wskazanej lokalizacji. Przedstawiciele rady dzielnicy Wrzeszcz Górny rozmawiali z dyrektorem Wydziału Geodezji, który zaproponował nadanie nazwy placowi przy ul. Jaśkowa Dolina.

 

Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego:

Podczas spotkania mieszkanka poruszyła problem związany z kartą GZDiZ dla osoby niepełnosprawnej oraz inicjatyw w dzielnicy na rzecz seniorów.

Aleksandra Dulkiewicz – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej:

 • Brak oświetlenia ciągu pieszego ul. Czarnieckiego (teren bok SP nr 17)

ul. Czarnieckiego - posiada  oświetlenie tymczasowe własność ENERGA Oświetlenie,
tj. na linii napowietrznej. Ponadto GZDiZ uzgodnił projekt z października 2016 r. na budowę nowego oświetlenia. Inwestorem przedmiotowego zadania jest DRMG.

·         Mieszkaniec poruszył kwestię dz. nr 912/18 obr. 31 (od ul. Reymonta i ul. Makuszyńskiego) –  czy działka jest miejska? Jakie są plany na jej zagospodarowanie?

Gminna działka przeznaczona jest jako grunt dodatkowy dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Makuszyńskiego 3.

***