Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Wrzeszcz Dolny w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

„Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” to cykliczne, obywatelskie spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dzięki rozbudowanej formule po raz kolejny udało się nam lepiej poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Tym razem Pan Prezydent spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Wrzeszcz Dolny – to już 66. obywatelskie spotkanie Pana Prezydenta.

A
A

WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WRZESZCZ DOLNY – odbyły się w dniu 13 lutego 2017 r., udział w nich wzięli liderzy społeczności lokalnej, urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych miasta.

PORUSZONE KWESTIE:

Mieszkańcy zgłosili potrzebę większej dbałości przez Miasto o zieleń, w tym potrzebę pielęgnacyjnego cięcia drzew w całej dzielnicy. Szczególnie problematyczne są przerośnięte, stare i osłabione lipy (m.in. przy Szkole Podstawowej nr 49 przy ul. Legionów oraz II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Pestalozziego). Drzewa przysłaniają oświetlenie uliczne. Warto byłoby również poprawić stan trawników. Rada Dzielnicy chciałaby zorganizować wspólnie z mieszkańcami wiosenne nasadzenia. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przyłączając się do propagowania tej idei planuje przekazywanie niewielkich obszarów terenów zielonych mieszkańcom do ich samodzielnego zagospodarowania.

Kilka lat temu został rozpoczęty I etap przebudowy boisk przy II i XIX Liceum Ogólnokształcącym w ramach którego wykonano tylko jedno boisko do piłki ręcznej i tenisa. Szkoła wielokrotnie występowała do UMG z prośbą o dokończenie inwestycji i wykonanie II etapu modernizacji boisk. Placówka posiada projekt na kompleksową modernizację boisk, niestety wkrótce może stać się on nieaktualny.

Dodatkową kwestią jest zły stan techniczny (pęknięta podłoga) sali gimnastycznej, z której korzystają uczniowie obu liceów. Sala wymaga pilnego remontu.

W ciągu ul. Krzemienieckiej (na wysokości posesji 16 i 17) jest wąskie przejście do CH Gildia – brak oświetlenia, wertepy, niebezpiecznie. GZDiZ przy współpracy z Radą Dzielnicy podejmie działania w celu wyrównania drogi i jej doświetlenia.

Rada Dzielnicy wskazała również na słabe skomunikowanie dzielnicy z resztą Gdańska. Dodatkowo nadal brakuje biletomatu przy skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Mickiewicza. Na ul. Wajdeloty są problemy z odśnieżaniem i sprzątaniem. Ulice: Kościuszki i Mickiewicza to z kolei kłopot z zachowaniem czystości po meczach na Stadionie Energa Gdańsk. Podczas warsztatów zgłoszona została zbyt mała ilość wybiegów dla psów. Konieczną staje się również decyzja, co do zachowania przez Miasto rezerwy pod Drogę Czerwoną, gdyż wielu mieszkańców chciałoby mieć możliwość wykupu okolicznych mieszkań.

Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Angela Dubielska

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY – spacer z udziałem Z-cy Prezydenta p. Piotra Grzelaka po dzielnicy Wrzeszcz Dolny z udziałem współpracowników, Radnej Miasta Gdańska p. Emilii Lodzińskiej oraz Radnych Dzielnicy odbył się w dniu 20 lutego 2017 r..

ZOBOWIĄZANIA:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni:

 • al. Hallera – zły stan nawierzchni.
  • Modernizacja ulicy jest w planie na rok 2019.
 • ul. Mickiewicza – gumowe podkłady wychodzące spod torowiska.
  • Remont zostanie wykonany w 2017 r. przez Działu Utrzymania Dróg GZDiZ.
 • ul. Mickiewicza – odmalowanie znaków poziomych na jezdni (przejścia dla pieszych), przeanalizowanie możliwości spowolnienia ruchu kołowego przy przejściach dla pieszych.
  • Odmalowanie  oznakowania poziomego  na jezdniach ulicy  Mickiewicza zostanie zrealizowane  w terminie  do 15 maja br.
 • pl. Wybickiego – przeanalizować możliwość doświetlenia całego terenu, uruchomić niedziałające oświetlenie wokół fontanny.
  • GZDiZ  wykonał przegląd oświetlenia na pl. Wybickiego. Po przeglądzie zostały zgłoszone mailowo i pisemnie nieświecące punkty świetlne wokół fontanny do Właściciela przedmiotowego oświetlenia tj. Gdańskie Wody.  Dwie pozostałe oprawy w Parku, które nie świeciły zostały uruchomione przez Energa Oświetlenie. Możliwość doświetlenia całego terenu wiąże się z budową oświetlenia  na podstawie projektu budowlanego uwzględniającego istniejące gęste zadrzewienie – jest to zadanie inwestycyjne.
 • pl. Wybickiego - odmalowanie znaków oznakowania poziomego na jezdni.
  • Odmalowanie  oznakowania poziomego  na jezdniach Placu Wybickiego zostanie zrealizowane  w terminie  do 15 maja br.
 • pl. Wybickiego – uzupełnienie elementu rzeźby Oskara Matzerath.
  • GZDiZ podejmie działania, rozpoznany zostanie rynek, jaki może być koszt. Zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo. Przypuszczalnie pod koniec kwietnia uzupełnienie elementu rzeźby będzie gotowe.
 • ul. Pestalozziego – wykonać cięcia pielęgnacyjne drzew (gałęzie zasłaniają/sięgają okien okolicznych mieszkań).
  • Cięcia pielęgnacyjne zostały wykonanie w ramach prac porządkowych.
 • ul. Pestalozziego – opracować koncepcję wykonania miejsc parkingowych wraz z analizą kosztów wzdłuż ulicy na wysokości II i XIX Liceum Ogólnokształcącego.
  • W  terminie do  końca  kwietnia br. zostanie opracowana  koncepcja  wykonania miejsc postojowych wzdłuż ul. Pestalozziego (na odcinku od pl. Wybickiego  do  końca chodnika przylegającego do zespołu szkół wraz z oszacowaniem  kosztów  realizacyjnych. Aktualnie  trwa  rozpoznanie zamierzeń  remontowo – inwestycyjnych  gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego  w kontekście planowanej  inwestycji.

 

Zarząd Transportu Miejskiego

 • Skrzyżowanie al. Hallera i ul. Mickiewicza – konieczność ustawienia biletomatu.
  • Termin realizacji zadania to najprawdopodobniej koniec 2018 r.

 

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

 • Róg ul. Mickiewicza i al. Hallera – zaniedbana działka (obr. 043, dz. 964) – pilne uprzątnięcie terenu oraz usunięcie zwisających z drzewa części przewodów trakcyjnych.
  • Dział Utrzymania Porządku i Czystości GZNK SZB w ramach pomocy wydzierżawiającemu uprzątnął teren. Linki stalowe, które zwisają z drzewa zostaną usunięte, na wniosek GZNK SZB, przez dzierżawcę.

 

Wydział Programów Rozwojowych:

 • ul. Aldony – przeanalizowanie możliwości dokończenia inwestycji odwodnienia okolic ulic Danusi i Wajdeloty, podłączenia kolektora do rzeki Strzyża (tzw. Kanał ulgi).
  • Drugi etap kanału ulgi obejmuje budowę kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 1,2 m i długości ca 450 m, w tym odcinek o długości ca 200 m przebiegający w ul. Danusi (od ul. Waryńskiego do Wyspiańskiego), który powiązany jest z docelową przebudową tej ulicy. Wylot kanalizacji deszczowej przewiduje się do potoku Strzyża lub do Potoku Królewskiego w Parku nad Strzyżą. Szacowany koszt robót to 2,5 mln zł. W 2006 r. opracowano koncepcję budowy kolektora. Na obecnym etapie planowane jest uruchomienie dokumentacji projektowej jeszcze w tym roku.
Spacer po dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Spacer po dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY WRZESZCZ DOLNY

Spotkanie odbyło się w dniu 22 lutego 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. dra Władysława Pniewskiego. Rozpoczęło się ono od powitania zebranych przez Prezydenta, który następnie omówił najważniejsze kwestie dotyczące dzielnicy Wrzeszcz Dolny w oparciu o przygotowaną na to spotkanie prezentację multimedialną. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane, jakie są realizowane, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na tym terenie. Następnie Prezydent wręczył wyróżnienia za zaangażowanie i prace na rzecz środowiska lokalnego. Wyróżnienie otrzymały: Siostra Teresa Olender oraz Pani Barbara Bagnucka-Lis.

Sylwetki osób wyróżnionych:

Siostra Teresa Olender - Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku podjęli współpracę z siostrą w sierpniu 2015 r. Zaczęliśmy pracować nad wspólnym celem tj. reaktywowaniem świetlicy parafialnej dla dzieci przy Parafii Świętego Krzyża w Gdańsku. W tamtym czasie do świetlicy uczęszczało dwoje dzieci. Pracownicy MOPR zajęli się pozyskiwaniem dzieci, a siostra razem z Organizatorem Społeczności Lokalnej odpowiednim przygotowaniem lokalu i planowaniem działań. Siostra ze względu na swoją osobowość, matczyne ciepło, którym przyciąga do siebie dzieci stworzyła wspaniałą atmosferę i miejsce do którego dzieci chętnie przychodzą. W chwil obecnej do świetlicy zapisanych jest 25 dzieci. Siostra potrafi wykorzystywać zasoby środowiska lokalnego by urozmaicić zajęcia dla dzieci. Przynajmniej raz w miesiącu organizowane są dla dzieci zajęcia z rękodzieła, sportowe, turnieje, zabawy lub uroczystości, które prowadzone są przez osoby ze społeczności lokalnej, które dzielą się swoimi pasjami z dziećmi. Siostra sprawnie nauczyła się pozyskiwać wolontariuszy do pracy w świetlicy ( jest ich około 15), którzy prowadzą zajęcia z dziećmi, pomagają dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji oraz nadrabiają z nimi zaległości szkolne. Sukcesem siostry jest fakt, że dzieci z wielką chęcią biorą udział w zajęciach w świetlicy. Przyswoiły sobie takie umiejętności społeczne jak: prawidłowe zachowanie się podczas posiłku, kulturalne odnoszenie się do siebie, nabrały prawidłowych nawyków higienicznych, nabyły umiejętność dzielenia się z innymi, poprawiły swoje oceny ( żadne dziecko nie powtarzało klasy), wolontariusze chętnie włączają się w działalność świetlicy tak samo jak rodzice dzieci. Siostra codziennie własnoręcznie przygotowuje pełnowartościowe gorące posiłki, często wspólnie z dziećmi, ucząc je w ten sposób samodzielności, stwarzając warunki domowe. Siostra w swojej pracy z dziećmi stawia na podstawowe wartości tj. rodzina, miłość, przyjaźń, empatia i dbanie o siebie na wzajem. Świetlica, którą wspólnie stworzyliśmy, dzięki siostrze, jest takim miejscem, gdzie każde dziecko jest witane z radością, czuje się potrzebne i oczekiwane, nawet jeśli nie jest zapisane do świetlicy. Siostra Teresa w swoich działaniach podejmuje też duże wyzwania, dwukrotnie zorganizowała spotkanie wigilijne dla dzieci i ich rodzin, w ten sposób stara się integrować rodziny. Na ten cel pozyskała sponsorów, którzy ufundowali paczki dla dzieci oraz wspomogli finansowo i rzeczowo w organizacji wigilii. Widząc efekty dziaświetlicy wiele osób i organizacji włącza się w pomoc.

Pani Barbara Bagnucka-Lis - Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku podjęli współpracę z Panią Basią od września 2014 r. Pani Basia jest pracownikiem bibloteki szkolnej w II LO w Gdańsku. Ze wspólnych spotkań z pedagogiem szkolnym zrodził się pomysł, by wspomóc dzieci klientów MOPR korepetycjami, połączono w ten sposób zdolności i umiejętności licealistów z potrzebami dzieci wynikającymi z zaniedbań edukacyjnych. W pracę zaangażowanych jest w każdym roku szkolnym około 10 wolontariuszy, których pozyskiwaniem zajmuje się Pani Basia. Natomiast dzieci wskazywane są przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny po rozeznaniu ich indywidualnych potrzeb. Pani Basia nadzoruje cały proces pracy wolontariuszy z dzieckiem, udostępnia im przyjazne miejsce do pracy w bibliotece szkolnej. Dzieki tej inicjatywie młodzież licealna kształtuje w sobie postawy prospołeczne, a dzieci odnoszą sukcesy szkolne. Pani Basia wspólnie z pracownikami MOPR dba o to, aby wolontariusze byli dobrze przygotowani do pracy oraz o wynagrodzenie ich trudu i poświęconego czasu poprzez podziękowania z okazji dnia wolontariusza czy na zakończenie roku szkolnego. Wolontarisze czują się doceniani, dlatego też chętnie zgłaszają się do tych działań. Sukcesem Pani Basi jest niewątpliwie fakt, że utrzymuje się stała liczba osób chętnych do pracy wolontariuszy, którzy systematycznie wykazują gotowość do pracy z dziećmi oraz fakt, że dzieci poprawiają wyniki szkolne oraz każde z nich zdaje do następnej klasy. Zaangażowania Pani Basi w pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo jest tak duże, że w sytuacji wyjątkowo trudnej, gdy dziecko było zagrożone powtarzaniem roku szkolnego ( z kliku przedmiotów) znalazła licealistę, jednego z najlepszych uczniów w szkole, który zgadzał się pomagać chłopcu kilka razy w tygodniu, co poskutkowało promocją do klasy V.

PORUSZONE KWESTIE:

Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej:

Podczas spotkania zostały poruszone między innymi tematy: dalszych losów ogródków działkowych Zaspa oraz problemu z wykupem terenu podwórzowego przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Jedna z mieszkanek wygłosiła stanowczy sprzeciw przeciw budowie linii tramwajowej ulicą Kościuszki do al. Hallera.

Andrzej Bojanowski – Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej:

Podczas spotkania mieszkańcy dopytywali, co dalej z terenem po KKS Gedania, jaki szacowany czas jest potrzebny na budowę basenu. Został również poruszony temat przełożenia Strzyży i Kanału Ulgi.

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej:

1. Brak wystarczającej ilości koszy na śmieci w ciągu al. Legionów i pl. Wybickiego.

a. GZDiZ przeanalizuje możliwość ustawienia w powyższych lokalizacjach nowych koszy na śmieci.

2. Katastrofalny stan ciągu pieszego przy ul. Chrobrego do ul Legionów, obok kościoła – zimą chodnik w ogóle nie jest odśnieżany, w czasie większych opadów zawsze zalewany.

a. GZDiZ jest w trakcie analizowania możliwości ewentualnej poprawy, jakości chodnika we wskazanym ciągu pieszym.

3. Blaszane garaże przy ul. Baczyńskiego 12 stoją zbyt blisko nieruchomości mieszkalnych, czy można je zlikwidować?

a. GZNK zadeklarowała wnikliwe przeanalizowanie sytuacji, jeśli nie są to zurbanizowane układy boxów garażowych zostaną podjęte kroki w celu zlikwidowania ich w tej lokalizacji.

4. Na wjeździe w ul. Wallenroda od ul. Lelewela jest ogromna dziura w jezdni.

a. GZDiZ na wiosnę uzupełni braki w jezdni.

5. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 49 od 7 lat prosi o wprowadzenie biletów grupowych dla uczniów w komunikacji miejskiej w Gdańsku.

a. ZTM zadeklarował ponowne przedstawienie tematu biletu grupowego na posiedzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej w dn. 22 marca 2017 r.

 

Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej:

Podczas spotkania zostały poruszone tematy: możliwości dofinansowania działalności klubów sportowych, budowy boisk sportowych przy szkołach. Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska zadeklarował również pomoc w organizacji zajęć sportowych dla dzieci.

Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***